Twee fietsers op het Rijnfietspad , © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Top Fiets­rou­tes

Kas­te­len, het Rijn­land en de in­du­strie­cul­tuur

En het maakt niet uit of u op zoek bent naar spor­tie­ve uit­da­gin­gen of ont­span­nen fiets­toch­ten. Tus­sen het vlak­ke Ne­der­rijn en het Teu­to­ber­ger­woud vindt u al­tijd wat u zoekt.

100-Schlös­ser-Rou­te

Op een rou­te van bij­na 1000 km door het ro­man­ti­sche Mün­ster­land

Ro­man­ti­sche burch­ten en in­druk­wek­ken­de he­ren­hui­zen: Fiet­ser be­le­ven op de Mün­ster­land­se 100-Schlös­ser-Rou­te de gro­te bouw­kunst in West­fa­len.

lees meer

Drei-Flüs­se-Tour

Fiets­rou­te met het­zelf­de be­gin- en eind­punt langs Rijn, Ahr en Erft

De­ze fiets­rou­te met het­zelf­de be­gin- en eind­punt ver­bindt niet al­leen de ri­vie­ren Rijn, Ahr en Erft, maar ook gro­te ste­den met his­to­ri­sche dorps­ker­nen en Ro­mein­se ne­der­zet­tin­gen met burch­ten uit de tij­den van de rid­ders.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Rijn­fiets­rou­te

Be­ge­leid de ri­vier

Door ro­man­ti­sche land­schap­pen en Rhei­ni­sche me­tro­po­len: Het in­te­res­sant­ste ge­deel­te van de in to­taal 1.320 ki­lo­me­ter tel­len­de Rijn­fiets­rou­te ("Rhein­rad­weg") loopt door Noor­drijn-West­fa­len.

lees meer

Ruhr­tal­rad­weg

Tus­sen idyl­le en in­du­strie­cul­tuur

In­du­strie­cul­tuur en vak­werkidyl­le, ste­den en na­tuur­be­le­ve­nis­sen: De Ruhr­tal­rad­weg komt op zijn weg van het Sau­er­land naar het Ruhr­ge­bied door ve­le ver­schil­len­de plaat­sen.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Sau­er­lan­d­ra­dring

Fiets op ou­de trein­tra­jec­ten door het Sau­er­land

De ou­de trein­tra­jec­ten bren­gen fiet­sers door het land van de 1000 ber­gen. Tal van ex­cur­sie-high­lights wach­ten al naast de rou­te op ac­tie­ve ex­cur­si­o­nis­ten.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Ven­n­bahn

Op ou­de trein­tra­jec­ten door drie lan­den

In vroe­ge­re tij­den werd op het trein­tra­ject tus­sen Aken en Luxem­burg ko­len en ij­zer­erts ge­trans­por­teerd. Te­gen­woor­dig kun­nen fiet­sers hier rus­tig en meest­al zon­der hel­lin­gen de buurt ver­ken­nen.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

Google Maps wordt hier weergegeven. Als Google Maps wordt geaccepteerd, worden de gegevens doorgestuurd naar Google Maps.

Accepteer Google Maps