Union Quarter Dortmund Graffiti, © Johannes Höhn

Ste­de­lij­ke ver­ras­sin­gen


Ont­dek ste­den (op­nieuw)

Op een ont­dek­kings­tocht

Bij­zon­de­re res­tau­rants, Street Art en stra­ten die veel te mooi zijn om door te lo­pen. In tal­rij­ke ste­den in Noor­drijn-West­fa­len wach­ten ste­de­lij­ke ver­ras­sin­gen om de vol­gen­de hoek.

Street Art Düsseldorf: muurschildering in de Merowingerstraße, © Johannes Höhn; Artists: Klaus Klinger, Majo Brothers

Street Art in NRW

On­ze tips voor street art-tours in Düs­sel­dorf, Keu­len, Pa­der­born en Dort­mund staan ga­rant voor be­ziens­waar­di­ge kunst­wer­ken, ur­ban fo­to­mo­tie­ven en ont­dek­kin­gen in min­der be­ken­de hoek­jes van een stad.
Details

Blaues Büdchen Duisburg, © Reinaldo Coddou

Ur­ban ver­ras­sin­gen

Duis­burg, Mön­chen­g­lad­bach of Pa­der­born staan waar­schijn­lijk niet bo­ven­aan de buc­ket­list voor een vol­gen­de ste­den­trip. Maar waar­om niet? Kleur­rij­ke straat­kunst op de kloos­ter­muur, ha­ven­wan­de­lin­gen door kron­ke­len­de steeg­jes of rond­lei­din­gen door­heen de stad met aug­men­ted re­a­li­ty – wij la­ten zien wel­ke ste­den in Noor­drijn-West­fa­len nog on­ont­dekt zijn, maar waar men wel een of twee ur­ban ver­ras­sin­gen kan be­le­ven.
Details

Das Restaurant "Glück und Seligkeit" in Bielefeld ist in einer früheren Kirche untergebracht., © glückundseligkeit.de

Bui­ten­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche be­le­ve­nis­sen

Ou­de mu­ren of een in­du­stri­ë­le om­ge­ving, al­tijd nieuw of juist heel klas­siek Van een res­tau­rant in een voor­ma­li­ge kerk tot de pit­tig­ste cur­ry­wurst - wij heb­ben de meest on­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche er­va­rin­gen op een rij­tje ge­zet.
Details

Gevels Merowingerstraße, Keulen, © Johannes Höhn

Be­min­de stra­ten

We kun­nen niet zo­maar door de­ze stra­ten lo­pen: Met hun heel ei­gen ei­gen­aar­dig­he­den heb­ben ze on­ze har­ten ver­o­verd - zo­dat we er het liefst voor al­tijd zou­den wil­len blij­ven.
Details

Wahner Heide, Köln, © Frank Mertens, frankmphotography

Na­tuuroa­sen in de stad

In Noor­drijn-West­fa­len lig­gen stad en na­tuur vaak heel dicht bij el­kaar – en soms zijn er zelfs mid­den in brui­sen­de ste­den en gro­te me­tro­po­len ech­te na­tuuroa­sen die uit­no­di­gen om te ont­span­nen en tot rust te ko­men, te wan­de­len of te lig­gen, die­ren te ob­ser­ve­ren of fo­to's te ma­ken. Laat de ge­dach­ten ge­woon dwa­len – de vol­gen­de na­tuuroa­se ligt vaak op maar een steen­worp af­stand.
Details