Aussicht auf die Möhnetalsperre aus der Luft, © Gäste-Information Möhnesee

Het Sau­er­land bar­ri­è­re­vrij be­le­ven

Bos­sen, me­ren en ro­man­ti­sche vak­werk­dor­pen

Het Sau­er­land is bij­zon­der po­pu­lair bij wan­de­laars en fiet­sers. De bos­rij­ke re­gio met zijn tal­rij­ke me­ren is een ide­a­le va­kan­tie­lo­ca­tie voor een pau­ze in de na­tuur.

Het Sauerland wordt niet voor niets het 'land van 1.000 bergen' genoemd. Vanaf de wandelpaden of fietsroutes kun je genieten van heerlijke panorama-uitzichten. Voor wie het 'op en neer' te vermoeiend is, die kan het natuurlandschap ook op de voormalige treintrajecten verkennen, die op een vlak terrein door de regio slingeren.

Avontuur in de natuur

Wandelen of fietsen - de talrijke meren, bergen en bossen zorgen ervoor dat het Sauerland ideaal is voor natuurliefhebbers. De Möhnesee ligt bijvoorbeeld middenin het natuurpark Arnsberger Wald en is als internationaal vogelreservaat de thuisbasis voor zeldzame vogels zoals de fuut, aalscholver en ijsvogel. Ook vanaf de boot kunnen bezoekers de schoonheid van het tien vierkante kilometer grote meer beleven, die door de bewoners van het Sauerland ook liefdevol 'Wesfaalse zee' wordt genoemd.

Gezonde pauze

De gezonde lucht en de aanwezigheid van zout in het Sauerland hebben een positieve invloed op de gezondheid. In het veen- en zoutwaterbad Bad Sassendorf wordt zout water in bronnen en putten naar boven bevorderd. Het vers gewonnen zoutwater loopt bij gradeerwerken over sleedoorn-takken en zorgt voor een luchtklimaat zoals aan zee. En ook een zoutbad of een drinktherapie hebben een positieve invloed op het immuunsysteem en hebben een weldadige invloed op het lichaam.

Meer informatie rondom de vakantie in het Sauerland vind je via:

www.sauerland.com

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

De Rothaarsteig, © Sauerland-Tourismus e.V.
Der Möhnesee aus der Luft, © Gäste-Information Möhnesee
Ausblick auf den Diemelsee, © Sauerland-Tourismus e.V. / Foto sabrinity.com
Afstudeerhuis in het kuurpark van Bad Salzuflen , © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.
Aussicht auf die Möhnetalsperre aus der Luft, © Gäste-Information Möhnesee

Reis­ar­ran­ge­men­ten Sau­er­land

Sluiten

Be­ziens­waar­dig­he­den Sau­er­land

Sluiten

Burg Al­te­na

Rid­der­ro­man­tiek en her­berg

Burg Al­te­na is één van de mooi­ste hoog­ge­le­gen burch­ten van Duits­land. Ge­bouwd in de 12e eeuw, steekt hij hoog uit bo­ven de draad­trek­kerstad in het Mä­r­ki­sche Sau­er­land. Hij ver­wierf in­ter­na­ti­o­na­le be­kend­heid door de eer­ste per­ma­nen­te jeugd­her­berg, die werd op­ge­richt door Ri­chard Schir­r­mann in 1914 en dat te­gen­woor­dig als Mu­se­um Wel­t­ju­gend­her­ber­ge nog in ori­gi­ne­le toe­stand kan wor­den be­won­derd.

lees meer

Fort Fun Aben­teu­er­land

Wild-west avon­tuur in het Sau­er­land

Be­leef een wild-west avon­tuur in het Sau­er­land: De lang­ste zo­mer-ro­del­baan van Eu­ro­pa, de Dra­chen­flie­ger, de lie­ve­heers­beest­jes-acht­baan en nog veel meer lok­ken de at­trac­tie­park-fans naar Fort Fun Aben­teu­er­land.

lees meer

Fiets- en Wan­del­rou­tes Sau­er­land

Sluiten

Sau­er­land-Höhen­flug

Een wan­del­pad voor berg­be­klim­mers

De Sau­er­land-Höhen­flug, die over het dak van het Sau­er­land loopt, heeft u tal van uit­zich­ten van­uit het vo­gel­per­spec­tief om­laag in de da­len.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Sau­er­lan­d­ra­dring

Fiets op ou­de trein­tra­jec­ten door het Sau­er­land

De ou­de trein­tra­jec­ten bren­gen fiet­sers door het land van de 1000 ber­gen. Tal van ex­cur­sie-high­lights wach­ten al naast de rou­te op ac­tie­ve ex­cur­si­o­nis­ten.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Sau­er­land-Wal­d­rou­te

Be­to­ve­rend, mys­te­ri­eus, uit sa­gen

Op zijn 240 ki­lo­me­ter tel­len­de rou­te tus­sen Iser­lo­hn en Mars­berg loopt het pad niet al­leen door een bij­zon­der mooi land­schap, maar is ook te­rug te vin­den in sa­gen en le­gen­den.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Best­wi­ger Pa­no­ra­ma­weg

Wan­de­len met vak­werk-idyl­le en uit­zich­ten op het Sau­er­land

Wie vak­werk en pa­no­ra­ma-uit­zich­ten leuk vindt, zal van dit wan­del­pad hou­den! Op 53 ki­lo­me­ter gaat het één keer he­le­maal om Best­wig en zijn idyl­li­sche dor­pen heen.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Rot­haar­s­teig-spo­ren

Weg van de be­ken­de pa­den

De Rot­haar­s­teig geldt als een van de mooi­ste, ho­ger ge­le­gen we­gen in Eu­ro­pa. Het is ech­ter ook de moei­te waard, de veel­be­wan­del­de pa­den te ver­la­ten en naar links of rechts af te bui­gen.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Ruhr-Sieg-Rad­weg

Ont­dek het Sau­er­land, Sie­ger­land en Wes­ter­wald op voor­ma­li­ge trein­tra­jec­ten

Twee ri­vie­ren en drie re­gi­o's kunt u met de fiets ont­dek­ken, door de Fle­der­maus­tun­nel rij­den en ver­vol­gens de ver­bin­ding aan de Pa­no­ra­ma-Rad­we­ge pak­ken.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Ho­ch­sau­er­land-Kamm­weg

Wan­de­len op de da­ken van het Sau­er­land

Wie de rou­te op het dak van het Sau­er­land waagt, kan zich ver­heu­gen op een rust­ge­ven­de stil­te en mooie uit­zich­ten op een bos­rijk ge­bied.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Ols­ber­ger Kneip­p­wan­der­weg

Voe­ten lek­ker af­koe­len in de hel­de­re be­ken

Ge­niet van het heer­lij­ke land­schap van het Sau­er­land en doe ge­lijk­tij­dig ook nog wat voor uw ge­zond­heid - dit lukt per­fect op de Ols­ber­ger Kneip­p­wan­der­weg

Moeilijkheidsgraad: zwaar

lees meer

Her­man­ns­höhen

Wan­de­len in het land van de Che­rus­ken­vorst

Te­gen­woor­dig vin­den er geen sla­gen meer plaats op de Her­man­ns­höhen. In plaats daar­van wordt er ont­span­nen ge­wan­deld. Van het cen­trum van het Teu­to­bur­ger­woud uit krijgt u fan­tas­tisch mooie uit­zich­ten te zien.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Bö­de­fel­der Hol­lenpfad

Blo­te voe­ten-pad en wa­ter­trap­pel-bas­sin zor­gen voor af­koe­ling

Het af­wis­se­len­de Bö­de­fel­der Hol­lenpfad heeft zijn naam te dan­ken aan klei­ne fa­bel­we­zens, die ooit voor de poor­ten van het pit­to­res­ke dorp in het Sau­er­land, Bö­de­feld, heb­ben ge­woond.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Brilo­ner Kamm­weg

Fan­tas­tisch wan­del­pad met pre­ten­ties

Men zegt dat men op de Brilo­ner Kamm­weg bosfee­ën kan ont­moe­ten. Tij­dens de wan­de­ling op de on­ge­veer 50 ki­lo­me­ter lan­ge rond lo­pen­de rou­te ge­looft men graag aan mys­tie­ke en bo­ven­na­tuur­lij­ke krach­ten.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Rot­haar­s­teig

Voor na­tuur­vrien­den en be­le­ve­nis-wan­de­laars

Één van de mooi­ste hoog­ge­le­gen we­gen in Eu­ro­pa scoort met 154 ki­lo­me­ter wan­del­rou­te, het “Ky­rill-pad” een een jaar­lijk­se ma­ra­thon.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Ruhr­höhen­weg

Over berg en dal in het Ruhr­ge­bied

Het wit­te Sint-An­dre­as­kruis wijst wan­de­laars de weg van Win­ter­berg naar Duis­burg; van de bron van de Ruhr tot aan de mon­ding in de Rijn.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Len­ne­rou­te

De stad-land-ri­vier-rou­te

Op de Len­ne­rou­te ge­nie­ten de fiet­sers van de schoon­he­den van het Sau­er­land en ko­men met ie­de­re trap in de pe­da­len een stuk­je dich­ter­bij het Ruhr­ge­bied.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Me­de­ba­cher Berg­weg

Wan­de­len door de “To­scane van het Sau­er­land”

De wan­del­rou­te, die door het zon­over­go­ten ge­deel­te van het Sau­er­land loopt, is echt iets voor ge­nie­ters: Na de in­span­ning staat de wel­l­ness-oa­se al te wach­ten.

Moeilijkheidsgraad: zwaar

lees meer

Ehm­sen­weg

Te voet van het Ruhr­tal tot aan de Big­ge­see

Wan­del­hart, wat wil je nog meer? Uit­ge­strek­te groe­ne da­len, idyl­li­sche berg­land­schap­pen en char­man­te dorps­ker­nen, bo­ven­dien ook nog in­di­a­nen en pi­ra­mi­des - dat al­les heeft de Ehm­sen­weg te bie­den.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Geo-fiets­rou­te Ruhr-Eder

Op zoek naar goud tus­sen het Sau­er­land en Noord-Hes­sen

Lei­steen, ij­zer, in­druk­wek­ken­de rot­sen en de zoek­tocht naar goud: de geo-fiets­rou­te Ruhr-Eder is een span­nen­de reis door 400 mil­joen jaar ge­schie­de­nis van de aar­de.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Wan­del-hoog­te­pun­ten langs de Rot­haar­s­teig

Ont­dek­toch­ten weg van de gro­te broer

De Rot­haar­s­teig geldt als een van de mooi­ste, ho­ger ge­le­gen wan-del­pa­den in Eu­ro­pa. Maar niet al­leen hij, maar ook de “wan­del-hoog­te­pun­ten langs de Rot­haar­s­teig” la­ten het hart van de wan­de­laar snel­ler klop­pen.

lees meer

Möh­ne­tal-Rad­weg

Met bij­na geen hel­lin­gen door het Sau­er­land

Met de fiets door het Sau­er­land kost meest­al veel in­span­ning. Zo niet op de Möh­ne­tal-Rad­weg - dank­zij de voor­ma­li­ge trein­tra­jec­ten.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer