©
Die Landschaft genießen im Münsterland, © Foto Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.

Mün­ster­land: Bar­ri­è­re­vrij be­le­ven

Op de fiets of op de rug van een paard door de re­gio

Het Mün­ster­land biedt zo­wel ac­tie­ve va­kan­tie­gan­gers als ook stad- en cul­tuur­ge­ïn­te­res­seer­den een gro­te keu­ze aan va­kan­tie-idee­ën en ex­cur­sie­mo­ge­lijk­he­den.

Kleurrijke velden en bloeiende weiden zo ver als je kunt kijken, hier en daar een glooiende heuvel - het Münsterland biedt natuurbelevenissen voor iedereen. In het bijzonder actieve vakantiegangers komen hier aan hun trekken. Midden in dit heerlijke landschap liggen echte schatten: Meer dan 100 kastelen, burchten en herenhuizen evenals oude steden en dorpen, met name Münster. Hoe jong oud kan zijn, bewijst de 1200 jaar oude metropool door levendige stadsflair en gevarieerde vrijetijds- en shoppingaanbiedingen.

Paardrijden voor iedereen

Het Münsterland is de paardenregio van Noordrijn-Westfalen. Op de rug van een paard is een uitstekende mogelijkheid de regio te ontdekken. Hier kunnen ruiters genieten van tal van voordelen: Opritten, veiligheidssluizen bij kruisingen, paardrij- en pleisterplaatsen evenals extra brede paden, die het rijden met paarden aan de hand en het leiden van paarden mogelijk maken, zorgen ervoor dat de paardrij-excursie op een 22 kilometer lang ruiterpad in de regio Steinfurt een ontspannen belevenis wordt.

Wie de regio liever niet op een paard wil ontdekken, kan ook op verschillende 20 tot 50 kilometer lange tochten in de regio Borken het natuurlijk landschap van het Münsterland beleven. De paden zijn ook geschikt voor rolstoelfietsen, driewielers of handbikes.

Münster beleven

De stad Münster weet te overtuigen door veel groen, de Aasee en in het bijzonder door zijn historisch oud centrum met Dom en Prinzipalmarkt. Kasseien en pittoreske vakwerkhuisjes drukken hun stempel op het stadsbeeld. Elke avond, behalve op dinsdag, kunnen bezoekers in het historische oude centrum iets bijzonders horen: Op de kerktoren van St. Lamberti toetert de enige stedelijke vrouwelijke torenwachter stipt om 20.30 uur haar hoorn.

En niet alleen bezoekers zijn onder de indruk van de stad, ook de inwoners voelen zich er helemaal op hun gemak: In 2004 ontving Münster de titel 'meest leefbare stad ter wereld'. Dat ligt er misschien ook aan dat er in Münster twee keer zoveel fietsen als inwoners zijn.

 

Heb je zin in een vakantie in het Münsterland? Beneden vermelde aanbiedingen zijn gecertificeerd volgens 'Reizen voor iedereen'.

Meer informatie rondom het onderwerp 'Reizen voor iedereen' in het Münsterland en in Münster vind je via de volgende links:

www.muensterland-tourismus.dewww.muenster.de 

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Münsterland Bauernhof, © Tourismus NRW e.V., Oliver Franke
Grünes Tor eines Bauernhofs im Münsterland, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.
Shoppen am Prinzipalmarkt, © Münster Marketing / Air-klick
Sonnenaufgang in Münster, © Dietmar Wirlitsch
St. Lambertikirche in Münster, © Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.
Gastronomie am Prinzipalmarkt - Münster, © Ralf Emmerich / Münster Marketing
Blick auf das beleuchtet Schloss Münster, © Münster Marketing

Be­ziens­waar­dig­he­den Mün­ster­land

Sluiten

Kas­teel Raes­feld in Raes­feld

Ge­hei­me tip voor na­tuurfans en we­reld­rei­zi­gers

Een mooie die­ren­tuin met be­le­ve­nis­pad, een idyl­lisch cen­trum met on­der mo­nu­men­ten­zorg val­len­de hui­zen en een ei­gen be­zoe­kers­cen­trum met ten­toon­stel­ling: De ve­le klei­ne at­trac­ties in de na­bije om­ge­ving zor­gen er­voor dat kas­teel Raes­feld een bij­zon­de­re ex­cur­sie­lo­ca­tie is.

lees meer

Slot An­holt An­holt

Een wa­ter­kas­teel in het Mün­ster­land

De burcht geldt als een van de mooi­ste wa­ter­kas­te­len in het Mün­ster­land. In de Haupt­burg wach­ten groot­se kunst­col­lec­ties om ont­dekt te wor­den. Bui­ten lokt een wan­de­ling door de ba­rok­ke tuin en het groot­se, En­gel­se land­schaps­park.

lees meer

Pa­leis Nord­kir­chen Nord­kir­chen

Het Ver­sail­les van Noor­drijn-West­fa­len

Het park be­hoort tot de mooi­ste tui­nen van Eu­ro­pa, sa­men met het prach­ti­ge pa­leis wordt het ge­heel in Mün­ster­land ook wel het “West­faals Ver­sail­les” ge­noemd. Be­zoe­kers kun­nen het kost­ba­re stuc, bui­ten­ge­woon mooie pla­fond­schil­de­rin­gen en fij­ne hout­snij­kunst be­won­de­ren.

lees meer

LWL-Mu­se­um für Na­tur­kun­de in Mün­ster

Van pre­his­to­ri­sche le­vens­vor­men, hui­di­ge bi­o­di­ver­si­teit en be­dreig­de dier­soor­ten

Twee vas­te ten­toon­stel­lin­gen en re­gel­ma­ti­ge spe­ci­a­le ten­toon­stel­lin­gen bie­den een kijk­je in de flo­ra en fau­na. In­druk­wek­ken­de ske­let­ten, mo­del­len en pre­pa­ra­ten staan klaar. Het pla­ne­ta­ri­um heeft shows voor ster­ren­kij­kers en fans van uni­ver­sum in de aan­bie­ding.

lees meer

Kunst­mu­se­um Pa­blo Pi­cas­so in Mün­ster

Het eni­ge Pi­cas­so-mu­se­um in Duits­land

Het Kunst­mu­se­um Pa­blo Pi­cas­so Mün­ster is het eer­ste en eni­ge Pi­cas­so-mu­se­um in Duits­land. In het on­der mo­nu­men­ten­zorg val­len­de ge­bouw in het ou­de cen­trum zijn meer dan 800 li­tho­gra­fie­ën van Pi­cas­so te vin­den en in zijn ver­bin­ding is het een unie­ke ver­za­me­ling we­reld­wijd.

lees meer

Fiets- en Wan­del­rou­tes Mün­ster­land

Sluiten

Op weg naar de apos­tel Ja­ko­bus

Op his­to­ri­sche pel­grims­rou­tes door het Mün­ster­land

Reeds eeu­wen ge­le­den door­kruis­ten be­de­vaart­gan­gers op hun weg naar San­tia­go de Com­po­s­tel­la het hui­di­ge Noor­drijn-West­fa­len. Één van de his­to­ri­sche rou­tes loopt door het Mün­ster­land.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

100 Schlös­ser Rou­te

Op een rou­te van bij­na 1000 km door het ro­man­ti­sche Mün­ster­land

Ro­man­ti­sche burch­ten en in­druk­wek­ken­de he­ren­hui­zen: Fiet­ser be­le­ven op de Mün­ster­land­se 100 Schlös­ser Rou­te de gro­te bouw­kunst in West­fa­len.

lees meer

Her­man­ns­höhen

Wan­de­len in het land van de Che­rus­ken­vorst

Te­gen­woor­dig vin­den er geen sla­gen meer plaats op de Her­man­ns­höhen. In plaats daar­van wordt er ont­span­nen ge­wan­deld. Van het cen­trum van het Teu­to­bur­ger­woud uit krijgt u fan­tas­tisch mooie uit­zich­ten te zien.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Eu­ro­pa­rad­weg R1

Met de fiets dwars door Eu­ro­pa

Unes­co-we­rel­derf­goed, Her­man­ns­denk­mal, fla­mingo's en mooie ste­den zo­als Mün­ster - De Eu­ro­pa­rad­weg R1 ver­bindt ve­le West­faal­se high­lights met el­kaar.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Ont­span­nen fiet­sen in het Mün­ster­land

Met de fiets op weg op “Pätt­kes” en in ruit­jes

Fiet­sen vol­gens de ge­tal­len in het Mün­ster­land: Het veel­al vlak­ke fiets­pa­den­net­werk weet te over­tui­gen met een­vou­di­ge be­weg­wij­ze­ring, gas­tro­no­mi­sche ver­zor­ging en tal van be­ziens­waar­dig­he­den.

lees meer

Töd­den­land-Rad­weg

Be­leef de ge­schie­de­nis op de Töd­den­land-Rad­weg

Een fiets­rou­te voor ie­der­een die ge­ïn­te­res­see­rd is in ge­schie­de­nis: De­ze rond lo­pen­de rou­te gaat in de voet­stap­pen van de West­faal­se koop­lie­den uit de 17de en 18de eeuw.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer