©
Blick über den Urftstausee im Herbst , © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur­won­der

Na­tuur­lijk ro­man­tisch

Noor­drijn-West­fa­len is niet al­leen bij­zon­der groen, maar heeft ook nog an­de­re na­tuur­lij­ke kleu­ren in zijn as­sor­ti­ment: zo kleurt het Zwill­broc­ker Venn in het Mün­ster­land re­gel­ma­tig ro­ze. De oor­zaak hier­van is de meest noor­de­lij­ke broe­den­de fla­min­go-ko­lo­nie van Eu­ro­pa. De Ei­fel kleurt op zijn beurt hel­der geel, als het in de len­te wordt be­dekt met een zee van wil­de nar­cis­sen en la­ter in het jaar de brem bloeit. Span­nen­de grot­ten in het Sau­er­land, mys­te­ri­eu­ze rots­for­ma­ties in het Teu­to­bur­ger­woud, wil­de wi­sen­ten in Sie­ger­land-Witt­gen­stein even­als de plek waar de Ne­an­der­tha­ler werd ge­von­den, zijn even­eens plek­ken met prach­ti­ge kleu­ren.

Het Ne­an­der­tal

Een be­zoek aan het Ne­an­der­tal is als een reis in het ver­le­den van mens en na­tuur: die­ren uit de IJs­tijd zijn hier net zo aan te tref­fen als de spo­ren van de be­roem­de Ne­an­der­tha­ler.

lees meer

At­tag­rot en De­chen­grot

Neem een duik in de ge­heim­zin­ni­ge we­reld van de druip­steen­grot­ten en breng een be­zoek­je aan de grot­ten­be­ren tij­dens een rond­lei­ding door de At­tag­rot en De­chen­grot in het Sau­er­land.

lees meer

Het Na­ti­o­nal­park Ei­fel

Wil­de kat­ten, zwar­te ooi­e­vaars en een zee aan bloei­en­de wil­de nar­cis­sen; het eni­ge na­ti­o­naal park in Noor­drijn-West­fa­len is een pa­ra­dijs voor de na­tuur­lief­heb­ber.

lees meer

Klu­tert-grot

Ver­steen­de ko­ra­len met the­ra­peu­ti­sche wer­king

Het ont­dek­ken van grot­ten ont­moet de me­di­cijn: De Klu­tert-grot in En­ne­pe­tal biedt niet al­leen een in­druk­wek­ken­de na­tuur­schouw­spel van on­der­aard­se me­ren, ge­heim­zin­ni­ge gan­gen en ver­steen­de cre­a­tu­ren. Reeds sinds 1954 mag de grot zich van­we­ge de uit­ste­ken­de the­ra­pie­wer­king ook 'kli­maat­grot' noe­men en wor­den er re­gel­ma­tig bui­ten­ge­wo­ne cul­tu­re­le eve­ne­men­ten ge­or­ga­ni­seerd. Maar laat ons bij het be­gin be­gin­nen.

lees meer

Wild Noor­drijn-West­fa­len

Noor­drijn-West­fa­len is niet al­leen bij­zon­der groen, maar ook ta­me­lijk wild en kleur­rijk. Wie hier op weg gaat door de na­tuur, kan met de één of an­de­re ver­ras­sing re­ke­nen.

lees meer