Gouden potten, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Cu­li­nai­re am­bas­sa­deurs

Ex­perts voor heer­lijk­he­den in on­ze Noor­drijn-West­faal­se re­gi­o's

On­ze cu­li­nai­re am­bas­sa­deurs re­pre­sen­te­ren de streek­ge­rech­ten van hun re­gio en druk­ken met hun en­thou­si­as­me, hun pas­sie en hun cha­ris­ma hun stem­pel op hun werk­ge­bied. Als cre­a­tie­ve koks, bui­ten­ge­wo­ne gas­tro­no­men en vi­si­o­nai­re pro­du­cen­ten ge­ven ze vorm aan hun ge­nots­re­gio en we­ten met hun in­no­va­tie­ve idee­ën en cre­a­ties te over­tui­gen.

Clau­dia Stern

Clau­dia Stern is ge­stu­deer­de ho­te­lier en som­me­lier en in­mid­dels al twee de­cen­nia in dienst van het cu­li­nai­re ge­not.

lees meer

Eri­ka Berg­heim

Eri­ka Berg­heim, on­der­schei­den kok in het Schlos­sho­tel Hu­gen­poet - res­tau­rant HU­GEN­pött­chen: "Het le­ven is ge­woon te kort: Men moet er­van ge­nie­ten."

lees meer

Hol­ger Be­rens

Het res­tau­rant van Hol­ger Be­rens ligt mid­den in de cre­a­tie­ve scè­ne­wijk van Düs­sel­dorf - in de Me­dien­ha­fen. Hij her­in­nert zich nog goed aan de tijd dat hij er zijn deu­ren open­de: “Er stond niet veel meer dan een paar bouw­kra­nen en scè­ne­ga­le­rie­ën”.

lees meer

Jens Bom­ke

Jens Bom­ke, ei­ge­naar en chef van het Ho­tel Bom­ke: "Neem de tijd voor lie­ve men­sen, de fa­mi­lie en vrien­den! Zij staan je ter­zij­de en zor­gen voor ont­span­ning - dan kan men pas ge­nie­ten!"

lees meer

Mar­kus Pod­zi­mek

Mar­kus Pod­zi­mek, ei­ge­naar en chef pa­tis­sier in das.na­schwerk in Sie­gen: "Heb ple­zier tij­dens het eten, zo wordt het een ge­not!"

lees meer

Mi­chael Gliss

Mi­chael Gliss, ei­ge­naar van het Gliss Caf­fee Con­tor: "Ge­not is ener­gie, pas­sie en mijn da­ge­lijk­se, per­soon­lij­ke mo­tor."

lees meer

Ruth Breu­er

Ruth Breu­er, ei­ge­na­res­se van de mos­terd­mo­len in Monschau en het res­tau­rant Schna­bu­le­um: "Sta open voor al­les, pro­beer nieu­we din­gen uit!"

lees meer

Ull­rich Lang­hoff

Ull­rich Lang­hoff, ei­ge­naar van het res­tau­rant Lip­pe­schlößchen in We­sel: "Ge­not komt na­tuur­lijk uit de re­gio."

lees meer

Ul­rich Held­mann

Ul­rich Held­mann ist In­ha­ber von Held­man­n's Res­tau­rant und ser­viert sei­nen Gästen in der denk­mal­ge­schütz­ten In­du­strie­vil­la "Con­cor­dia" seit 1995 fein­ste mit ei­nem Stern aus­ge­zeich­ne­te Ge­sch­mack­ser­leb­nis­se.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen