©
Die Route der Industriekultur per Rad führt auch am Landschaftspark Duisburg-Nord vorbei, © Thomas Berns

Rou­te der In­du­striekul­tur op de fiets


Maak u met de fiets op weg in de ge­schie­de­nis van het Ruhr­ge­bied

Ont­dek het Ruhr­ge­bied op de fiets: De Rou­te der In­du­striekul­tur ver­bindt in­du­stri­eel-cul­tu­re­le high­lights zo­als de Gaso­me­ter, Ze­che Zol­l­ve­rein en het Land­schafts­park Nord.

Het fiets­pa­den­net­werk is 700 ki­lo­me­ter en ver­bindt tal van in­du­strie­mo­nu­men­ten langs de rou­te van de In­du­striekul­tur tus­sen Duis­burg en Hamm. De bei­de pri­mai­re fiets­rou­tes, de Em­scher­park­rad­weg en de rond­lo­pen­de rou­te Ruhr­ge­biet lig­gen on­ge­veer pa­ral­lel, maar wor­den steeds weer door di­ver­se we­gen met el­kaar ver­bon­den. Hier­door kan ie­de­re fiet­ser zijn in­di­vi­du­e­le rou­te be­pa­len - dag­ex­cur­sies zijn net zo goed mo­ge­lijk als lan­ge­re fiets­toe­ren.

Er zijn ook na­tuur­lijk ook tal van be­ziens­waar­dig­he­den op een lan­ge rou­te: De Gaso­me­ter in Ober­hau­sen is bij­voor­beeld de hoog­ste ten­toon­stel­lings­hal in Eu­ro­pa. Hier kan men steeds weer nieu­we din­gen ont­dek­ken. Het we­rel­derf­goed Ze­che Zol­l­ve­rein in Es­sen heeft met zijn mo­nu­men­ten­weg meer te bie­den dan een nor­maal be­zoek­je aan het mu­se­um. Ook bij het Land­schafts­park Duis­burg-Nord is het de moei­te waard, even af te stap­pen – of u nu even een klim wilt wa­gen in de klim­tuin, tij­dens een zwoe­le avond van een open air-bi­os­coop wilt ge­nie­ten of ge­woon het in­druk­wek­ken­de in­du­strie­mo­nu­ment met hoog­oven, giet- en ven­ti­la­tie­hal­len eens van dicht­bij wilt be­kij­ken.  De ou­de scheeps­lift Hen­ri­chen­burg in Walt­rop, dat door Kei­zer Wil­helm II in 1899 in ge­bruik werd ge­no­men en te­gen­woor­dig een mu­se­um is, is ook een be­zoek­je waard.  Hier ko­men de be­zoe­kers on­der an­de­re te we­ten, hoe het Dort­mund-Ems-ka­naal en de scheeps­lift wer­den ge­bouwd en kun­nen ou­de sche­pen van dicht­bij wor­den be­ke­ken.

Ook op de fiets­rou­te zelf merkt men veel van de 150-ja­ri­ge in­du­strie­le ge­schie­de­nis van het Ruhr­ge­bied en dat niet al­leen om­dat men al van ver­re de vol­gen­de schacht­bok of de vroe­ge­re ar­bei­ders­wij­ken kan zien. De­len van het we­gen­net be­vin­den zich bij­voor­beeld op voor­ma­li­ge trein­tra­jec­ten. De rou­te is ech­ter niet grijs en triest, het te­gen­deel is zelfs het ge­val: Op ve­le plek­ken loopt de rou­te di­rect langs ri­vie­ren of slin­gert hij zich door een bos. Het Ruhr­ge­bied kan na­me­lijk niet al­leen een groot in­du­stri­eel erf­goed, maar in­mid­dels ook weer veel groen bie­den.

De “Rou­te der In­du­striekul­tur per Rad” kreeg in 2006 de on­der­schei­ding “Rad­rou­te des Jah­res 2006 in Nor­drhein-West­fa­len” (Fiets­rou­te van het jaar 2006 in Noor­drijn-West­fa­len) toe­ge­kend. Sinds 2014 mag hij zich bo­ven­dien kwa­li­teits­rou­te noe­men en kreeg hij door de AD­FC drie ster­ren toe­ge­kend.

Kaart van NRW

Overzicht van de tocht


Info, gegevens & verloop van de tocht

Lengte van de route in km
700.0
Duur in dagen
-
Loop-/fietsduur in uren
2

Hoogste punt in meter
109
Hoogtemeters omhoog
273
Hoogtemeters omlaag
273
Tour Level
Moeilijkheidsgraad
licht
  • Rondtocht
  • Geschikt voor families
  • Geschikt voor rolstoelgebruikers

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Der Gasometer in Oberhausen - beliebte Etappe auf der Route der Industriekultur, © Jochen Schlutius / RTG
Die Zeche Zollverein in Essen gehört zum Unesco-Welterbe, © Jochen Tack / Stiftung Zollverein
Die Route der Industriekultur per Rad führt auch am Landschaftspark Duisburg-Nord vorbei, © Thomas Berns

Meer informatie


Nu ontdekken!

Je hebt een aanvraag


Neem graag direct contact op met »Ruhr-Tourismus GmbH«


Vraag nu af

Jouw contactgegevens

De gegevens worden niet opgeslagen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de Privacy Statement.

Velden met een * zijn verplicht.

Ont­dek meer fiets­pa­den

Haus Rüschhaus in Münster, © Münsterland e.V.
©

100 Schlös­ser Rou­te

balkantrasse-die-bergischen-drei, © Die Bergischen Drei
©

Bal­kan­tras­se

Die Drei-Flüsse-Tour bietet herrliche Ausblicke ins Ahrtal, © Archiv Ahr Rhein Eifel Tourismus & Service GmbH
©

Drei-Flüs­se-Tour

Abteigaerten © I. Jansen Kulturland Kreis Hoexter, © I. Jansen Kulturland Kreis Hoexter
©

Klos­ter-Gar­ten-Rou­te

Pauze waterkant in de Möhnetal, © Sauerland Tourismus Stratmann
©

Möh­ne­tal-Rad­weg

Aussicht Ruhrtalradweg, © RuhrtalRadweg, Dennis Stratmann
©

Ruhr­tal­rad­weg