©
Margarethenhöhe in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH, Jochen Schlutius

Tocht: Bau­haus in het Ruhr­ge­bied


Om­wen­te­ling en im­puls

Over­al in het Ruhr­ge­bied kun­nen be­zoe­kers de voor­lo­pers en in­vloe­den van het Bau­haus ont­dek­ken: In Ha­gen open­de Karl Ernst Os­t­haus in 1902 bij­voor­beeld het we­reld­wijd eer­ste mu­se­um voor mo­der­ne kunst; het Fol­kwang mu­se­um. Te­gen­woor­dig is dit het Os­t­haus Mu­se­um en wor­den er stuk­ken uit de vroe­ge mo­der­ne kunst, het ex­pres­si­o­nis­me en het so­ci­aal re­a­lis­me ge­toond. En in Es­sen op het ter­rein van het Unes­co-we­rel­derf­goed Zol­l­ve­rein toont Schacht XII een uit­ste­kend ar­chi­tec­to­nisch voor­beeld van het so­ci­aal re­a­lis­me. Een be­zoek aan de 'mooi­ste mijn ter we­reld' is een ab­so­lu­te must tij­dens de tocht in en rond­om het Ruhr­ge­bied.

Show spots in list
Peter-Behrens-Bau, Oberhausen, © LVR-Industriemuseum, Andreas Schiblon
©

Pe­ter-Behrens-Bau


De Pe­ter-Behrens-Bau is een voor­beeld voor een func­ti­o­ne­le en bo­ven­dien mo­nu­men­taal-re­pre­sen­ta­tie­ve in­du­stri­ë­le ar­chi­tec­tuur. De voor­ma­li­ge hoofd­loods van het 'Gu­te­hof­f­nungs­h­üt­te-Kon­zer­n' (GHH) ver­vult te­gen­woor­dig in de func­tie van het LVR-In­du­strie­mu­se­um als cen­traal ver­za­me­lings­de­pot en ten­toon­stel­lings­huis.

Josef Albers Museum Quadrat Bottrop, © Werner J. Hannappel
©

Jo­sef Al­bers Mu­se­um Qua­drat Bot­trop


On­ge­veer 100 schil­de­rij­en, gra­fie­ken, fo­to's en gla­zen voor­wer­pen to­nen hier de kunst­ont­wik­ke­ling van Al­bers in al zijn as­pec­ten. Het oog­punt ligt op de beel­den­se­ries 'A­do­be­s' en 'Hul­di­g­un­gen an das Qua­dra­t'.

Margarethenhöhe in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH, Jochen Schlutius
©

Mar­ga­re­then­höhe


De Mar­ga­re­then­höhe is een wijk in het Zui­den van Es­sen, die gun­sti­ge woon­ruim­te niet al­leen voor per­so­neel en me­de­wer­kers van de fir­ma Krupp moest bie­den. De stich­ting van Mar­ga­re­the Krupp, we­du­we van de be­ken­de in­du­stri­eel Frie­d­rich Al­fred Krupp, ver­leen­de in 1906 de op­dracht hier­toe.

360 Grad Panoramen in der Essener Lichtburg, © Reality Zoom, Ian Siepmann
©

Licht­burg in Es­sen


De Licht­burg in Es­sen is één van de mooi­ste bios­co­pen in Duits­land met een unie­ke ar­chi­tec­tuur. De­ze werd ge­bouwd in 1928 ge­bouwd in de stijl van het so­ci­aal re­a­lis­me.

Zollverein-Architektur, Essen, © Frank Vinken, Stiftung Zollverein
©

Ze­che Zol­l­ve­rein


In to­taal 20 af­zon­der­lij­ke ge­bou­wen vor­men als mijn en kook­sfa­briek Zol­l­ve­rein de tech­ni­sche werk- en pro­duc­tie­pro­ces­sen van de steen­kool­win­ning. He­le­maal vol­gens de Bau­haus-grond­re­gel: form fol­lows func­ti­on.

Zeche Zollern in Dortmund, © Ruhr Tourismus, Jochen Schlutius
©

Ze­che Zol­lern


Ze­che Zol­lern in Dort­mund is een bui­ten­ge­woon mooie ge­tui­ge van het in­du­stri­ë­le ver­le­den. Bij­zon­der in­druk­wek­kend is de ma­chi­ne­hal met zijn Ju­gend­stil-por­taal; het is te­gen­woor­dig een icoon van de in­du­stri­ë­le cul­tuur.

Dortmunder U, © Ruhr Tourismus, Jochen Schlutius
©

Brou­we­rij-flat U


Het in 1926/27 ge­bouw­de gist- en op­slag­huis was de laat­ste gro­te cre­a­tie van de door zijn brou­we­rij-ge­bouw be­ken­de ar­chi­tect Emil Moog uit Dort­mund. Bo­ven­dien was het de eer­ste flat in Dort­mund.

Osthaus Museum Hagen, © Werner Hannappel
©

Os­t­haus Mu­se­um


Het in­te­ri­eur van de in 1902 als Fol­kwang Mu­se­um ge­o­pen­de ge­bouw werd vorm­ge­ge­ven door Hen­ry van de Vel­de. Na de dood van Karl Ernst Os­t­haus werd de ver­za­me­ling gro­ten­deels ver­kocht naar Es­sen en Kre­feld.

Hohenhof, Hagen, © Tobias Roch
©

De Ho­hen­hof in Ha­gen


Ge­bouwd door Hen­ry van de Vel­de, be­woond door Karl Ernst Os­t­haus en be­zocht door Wal­ter Gro­pi­us: De Ho­hen­hof is het high­light on­der de bouw­wer­ken van de vil­la­ko­lo­nie Ho­hen­ha­gen en be­hoort tot de meest be­lang­rij­ke ge­bou­wen in Eu­ro­pa wat be­treft de ar­chi­tec­to­ni­sche ge­schie­de­nis.

NRW viert het Bau­haus-ju­bi­le­um

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Kre­feld­se per­spec­tie­ven

Peter-Behrens-Bau, Oberhausen, © LVR-Industriemuseum, Andreas Schiblon
©

Over­zicht van de ten­toon­stel­lin­gen per re­gio

Hohenhof in Hagen, © Simon Erath
©

Ha­gen­se im­pul­sen

Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach
©

Tocht door West­fa­len

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Tocht door het Rhein­land