Margarethenhöhe in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH, Jochen Schlutius

Tocht: Bau­haus in het Ruhr­ge­bied


Om­wen­te­ling en im­puls

Overal in het Ruhrgebied kunnen bezoekers de voorlopers en invloeden van het Bauhaus ontdekken: In Hagen opende Karl Ernst Osthaus in 1902 bijvoorbeeld het wereldwijd eerste museum voor moderne kunst; het Folkwang museum. Tegenwoordig is dit het Osthaus Museum en worden er stukken uit de vroege moderne kunst, het expressionisme en het sociaal realisme getoond. En in Essen op het terrein van het Unesco-werelderfgoed Zollverein toont Schacht XII een uitstekend architectonisch voorbeeld van het sociaal realisme. Een bezoek aan de 'mooiste mijn ter wereld' is een absolute must tijdens de tocht in en rondom het Ruhrgebied.

Google Maps wordt hier weergegeven. Als Google Maps wordt geaccepteerd, worden de gegevens doorgestuurd naar Google Maps.

Accepteer Google Maps
Show all spots
Peter-Behrens-Bau, Oberhausen, © LVR-Industriemuseum, Andreas Schiblon

Pe­ter-Behrens-Bau


De Pe­ter-Behrens-Bau is een voor­beeld voor een func­ti­o­ne­le en bo­ven­dien mo­nu­men­taal-re­pre­sen­ta­tie­ve in­du­stri­ë­le ar­chi­tec­tuur. De voor­ma­li­ge hoofd­loods van het 'Gu­te­hof­f­nungs­h­üt­te-Kon­zer­n' (GHH) ver­vult te­gen­woor­dig in de func­tie van het LVR-In­du­strie­mu­se­um als cen­traal ver­za­me­lings­de­pot en ten­toon­stel­lings­huis.

Josef Albers Museum Quadrat Bottrop, © Werner J. Hannappel

Jo­sef Al­bers Mu­se­um Qua­drat Bot­trop


On­ge­veer 100 schil­de­rij­en, gra­fie­ken, fo­to's en gla­zen voor­wer­pen to­nen hier de kunst­ont­wik­ke­ling van Al­bers in al zijn as­pec­ten. Het oog­punt ligt op de beel­den­se­ries 'A­do­be­s' en 'Hul­di­g­un­gen an das Qua­dra­t'.

Margarethenhöhe in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH, Jochen Schlutius

Mar­ga­re­then­höhe


De Mar­ga­re­then­höhe is een wijk in het Zui­den van Es­sen, die gun­sti­ge woon­ruim­te niet al­leen voor per­so­neel en me­de­wer­kers van de fir­ma Krupp moest bie­den. De stich­ting van Mar­ga­re­the Krupp, we­du­we van de be­ken­de in­du­stri­eel Frie­d­rich Al­fred Krupp, ver­leen­de in 1906 de op­dracht hier­toe.

360 Grad Panoramen in der Essener Lichtburg, © Reality Zoom, Ian Siepmann

Licht­burg in Es­sen


De Licht­burg in Es­sen is één van de mooi­ste bios­co­pen in Duits­land met een unie­ke ar­chi­tec­tuur. De­ze werd ge­bouwd in 1928 ge­bouwd in de stijl van het so­ci­aal re­a­lis­me.

Zollverein-Architektur, Essen, © Frank Vinken, Stiftung Zollverein

Ze­che Zol­l­ve­rein


In to­taal 20 af­zon­der­lij­ke ge­bou­wen vor­men als mijn en kook­sfa­briek Zol­l­ve­rein de tech­ni­sche werk- en pro­duc­tie­pro­ces­sen van de steen­kool­win­ning. He­le­maal vol­gens de Bau­haus-grond­re­gel: form fol­lows func­ti­on.

Zeche Zollern in Dortmund, © Ruhr Tourismus, Jochen Schlutius

Ze­che Zol­lern


Ze­che Zol­lern in Dort­mund is een bui­ten­ge­woon mooie ge­tui­ge van het in­du­stri­ë­le ver­le­den. Bij­zon­der in­druk­wek­kend is de ma­chi­ne­hal met zijn Ju­gend­stil-por­taal; het is te­gen­woor­dig een icoon van de in­du­stri­ë­le cul­tuur.

Dortmunder U, © Ruhr Tourismus, Jochen Schlutius

Brou­we­rij-flat U


Het in 1926/27 ge­bouw­de gist- en op­slag­huis was de laat­ste gro­te cre­a­tie van de door zijn brou­we­rij-ge­bouw be­ken­de ar­chi­tect Emil Moog uit Dort­mund. Bo­ven­dien was het de eer­ste flat in Dort­mund.

Osthaus Museum Hagen, © Werner Hannappel

Os­t­haus Mu­se­um


Het in­te­ri­eur van de in 1902 als Fol­kwang Mu­se­um ge­o­pen­de ge­bouw werd vorm­ge­ge­ven door Hen­ry van de Vel­de. Na de dood van Karl Ernst Os­t­haus werd de ver­za­me­ling gro­ten­deels ver­kocht naar Es­sen en Kre­feld.

Hohenhof, Hagen, © Tobias Roch

De Ho­hen­hof in Ha­gen


Ge­bouwd door Hen­ry van de Vel­de, be­woond door Karl Ernst Os­t­haus en be­zocht door Wal­ter Gro­pi­us: De Ho­hen­hof is het high­light on­der de bouw­wer­ken van de vil­la­ko­lo­nie Ho­hen­ha­gen en be­hoort tot de meest be­lang­rij­ke ge­bou­wen in Eu­ro­pa wat be­treft de ar­chi­tec­to­ni­sche ge­schie­de­nis.

NRW viert het Bau­haus-ju­bi­le­um

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld

Kre­feld­se per­spec­tie­ven

lees meer
Unesco-Welterbe Zeche Zollverein, Essen, © Simon Erath

Es­sen­se om­wen­te­ling

lees meer
Hohenhof in Hagen, © Simon Erath

Ha­gen­se im­pul­sen

lees meer
Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach

Tocht door West­fa­len

lees meer
Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld

Tocht door het Rhein­land

lees meer