©
Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach

Tocht: Bau­haus in West­fa­len


Ver­bor­gen high­lights in het Wes­ten

Land­haus Il­se, vil­la Plan­ge, Schlie­per­block: ook in West­fa­len kun­nen be­zoe­kers de ge­tui­gen van het Bau­haus be­zoe­ken. In het Sie­ger­land staat een huis, dat qua vorm lijkt op het Wei­ma­rer Haus am Horn van Ge­org Mu­che en Wal­ter Gro­pi­us, in Soest kan je vil­la Plan­ge be­zoe­ken, die ge­heel ge­bouwd is in de stijl van het so­ci­aal re­a­lis­me en in Iser­lo­hn staat de bouw­groep Schlie­per-Block, waar­voor de door Wal­ter Gro­pi­us ge­bouw­de wijk Des­sau-Tör­ten als voor­beeld heeft ge­diend. 

Show spots in list
Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach
©

Land­haus Il­se


Het Land­haus Il­se in Bur­bach in de re­gio Sie­gen-Witt­gen­stein is de eni­ge be­ken­de ko­pie van het voor­beeld­huis 'Am Hor­n', dat de bij­dra­ge van Ge­org Mu­che en Wal­ter Gro­pi­us ter ge­le­gen­heid van de eer­ste Bau­haus-ten­toon­stel­ling in 1923 in Wei­mar was. Sinds 1996 staat het op de Unes­co-we­rel­derf­goed­lijst.

Bauhaussiedlung Schließer in Iserlohn, © Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
©

Bau­haus-wijk Schlie­per


Als voor­beeld voor de bouw­groep in Iser­lo­hn kan de door Wal­ter Gro­pi­us tus­sen 1926 en 1928 ge­bouw­de wijk Des­sau-Tör­ten heb­ben ge­diend, een proef­wijk met ra­ti­o­ne­le bouw­me­tho­des, om be­taal­ba­re woon­ruim­te mo­ge­lijk te ma­ken.

Villa Plange Soest, © Stephan Hense
©

Vil­la Plan­ge


Vil­la Plan­ge is een van meer­de­re vil­la's in Soest, die van­af de ja­ren '20 van de vo­ri­ge eeuw wer­den ge­bouwd door de Ber­lijn­se ar­chi­tect Bru­no Paul. Naast het huis zelf ont­wierp hij ook het in­te­ri­eur en liet het spe­ci­aal voor de vil­la pro­du­ce­ren.

Außenansicht HeinrichNeuyBauhausMuseum in Steinfurt, © Manfred Vellmer
©

Hein­rich­NeuyBau­hausMu­se­um


Het Hein­rich­Neuy­Bau­haus­Mu­se­um in Stein­furt-Borg­horst werd ter ge­le­gen­heid van de 100e ver­jaar­dag van de naam­ge­ver in ju­ni 2011 ge­o­pend. Hier kun­nen wer­ken van Hein­rich Neuy zelf maar ook van an­de­re Bau­haus-leer­lin­gen en Bau­haus-le­ra­ren in af­zon­der­lij­ke- en ge­meen­schap­pe­lij­ke ten­toon­stel­lin­gen wor­den be­won­derd.

NRW viert het Bau­haus-ju­bi­le­um

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Kre­feld­se per­spec­tie­ven

Hohenhof in Hagen, © Simon Erath
©

Ha­gen­se im­pul­sen

Peter-Behrens-Bau, Oberhausen, © LVR-Industriemuseum, Andreas Schiblon
©

Over­zicht van de ten­toon­stel­lin­gen per re­gio

Margarethenhöhe in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH, Jochen Schlutius
©

Tocht door het Ruhr­ge­bied

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Tocht door het Rhein­land

Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach
©

Tocht door West­fa­len