©
Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach

Tocht: Bau­haus in West­fa­len


Ver­bor­gen high­lights in het Wes­ten

Landhaus Ilse, villa Plange, Schlieperblock: ook in Westfalen kunnen bezoekers de getuigen van het Bauhaus bezoeken. In het Siegerland staat een huis, dat qua vorm lijkt op het Weimarer Haus am Horn van Georg Muche en Walter Gropius, in Soest kan je villa Plange bezoeken, die geheel gebouwd is in de stijl van het sociaal realisme en in Iserlohn staat de bouwgroep Schlieper-Block, waarvoor de door Walter Gropius gebouwde wijk Dessau-Törten als voorbeeld heeft gediend. 

Show spots in list
Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach
©

Land­haus Il­se


Het Land­haus Il­se in Bur­bach in de re­gio Sie­gen-Witt­gen­stein is de eni­ge be­ken­de ko­pie van het voor­beeld­huis 'Am Hor­n', dat de bij­dra­ge van Ge­org Mu­che en Wal­ter Gro­pi­us ter ge­le­gen­heid van de eer­ste Bau­haus-ten­toon­stel­ling in 1923 in Wei­mar was. Sinds 1996 staat het op de Unes­co-we­rel­derf­goed­lijst.

Bauhaussiedlung Schließer in Iserlohn, © Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
©

Bau­haus-wijk Schlie­per


Als voor­beeld voor de bouw­groep in Iser­lo­hn kan de door Wal­ter Gro­pi­us tus­sen 1926 en 1928 ge­bouw­de wijk Des­sau-Tör­ten heb­ben ge­diend, een proef­wijk met ra­ti­o­ne­le bouw­me­tho­des, om be­taal­ba­re woon­ruim­te mo­ge­lijk te ma­ken.

Villa Plange Soest, © Stephan Hense
©

Vil­la Plan­ge


Vil­la Plan­ge is een van meer­de­re vil­la's in Soest, die van­af de ja­ren '20 van de vo­ri­ge eeuw wer­den ge­bouwd door de Ber­lijn­se ar­chi­tect Bru­no Paul. Naast het huis zelf ont­wierp hij ook het in­te­ri­eur en liet het spe­ci­aal voor de vil­la pro­du­ce­ren.

Außenansicht HeinrichNeuyBauhausMuseum in Steinfurt, © Manfred Vellmer
©

Hein­rich­NeuyBau­hausMu­se­um


Het Hein­rich­Neuy­Bau­haus­Mu­se­um in Stein­furt-Borg­horst werd ter ge­le­gen­heid van de 100e ver­jaar­dag van de naam­ge­ver in ju­ni 2011 ge­o­pend. Hier kun­nen wer­ken van Hein­rich Neuy zelf maar ook van an­de­re Bau­haus-leer­lin­gen en Bau­haus-le­ra­ren in af­zon­der­lij­ke- en ge­meen­schap­pe­lij­ke ten­toon­stel­lin­gen wor­den be­won­derd.

NRW viert het Bau­haus-ju­bi­le­um

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Kre­feld­se per­spec­tie­ven

Hohenhof in Hagen, © Simon Erath
©

Ha­gen­se im­pul­sen

Margarethenhöhe in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH, Jochen Schlutius
©

Tocht door het Ruhr­ge­bied

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Tocht door het Rhein­land

Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach
©

Tocht door West­fa­len