©
Wisent Welt Bad Berleburg , © Tourismus NRW e.V.

Wild Noor­drijn-West­fa­len


Uit­stap­jes naar fla­mingo's, wil­de paar­den en ru­we rot­sen

Noor­drijn-West­fa­len is niet al­leen bij­zon­der groen, maar ook ta­me­lijk wild en kleur­rijk. Wie hier op weg gaat door de na­tuur, kan met de één of an­de­re ver­ras­sing re­ke­nen.

Ve­len den­ken waar­schijn­lijk nog aan ro­ken­de schoor­ste­nen, als ze aan Noor­drijn-West­fa­len den­ken. Hier­bij is het de na­tuur, die het land tus­sen Rijn en We­ser do­mi­neert: Al­leen al de 12 na­tuur­par­ken be­slaan in­mid­dels rond 40% van het op­per­vlak, meer da neen kwart van het land is be­dekt door bos en wa­ter. En met het Na­ti­o­nal­park Ei­fel heeft Noor­drijn-West­fa­len zelfs een echt oer­woud, want het ge­bied wordt niet al­leen bij­na niet on­der­hou­den, maar ook weer te­rug ge­bracht naar het oor­spron­ke­lij­ke beu­ken-oer­bos, dat hier vroe­ger was.

Het na­ti­o­naal park van Noor­drijn-West­fa­len

De moei­te die men in het Na­ti­o­nal­park Ei­fel heeft ge­daan, heeft suc­ces: In­tus­sen zijn weer tal van be­dreig­de dier­soor­ten te­rug ge­ko­men, waar­on­der de wil­de kat, be­ver en zwar­te ooi­e­vaar. Wie ge­luk heeft, kan ze tij­dens een wan­de­ling door de dun­ne beu­ken­bos­sen en uit­ge­strek­te wei­den zelfs zien. Een an­de­re mo­ge­lij­heid, de na­tuur van dicht­bij te be­le­ven, zijn de Ran­ger-rond­lei­din­gen, die re­gel­ma­tig wor­den aan­ge­bo­den in het na­ti­o­naal park.

In de len­te kan je in de re­gio een heel bij­zon­der na­tuur­lijk schouw­spel be­kij­ken. Mil­joe­nen wil­de nar­cis­sen ver­an­de­ren de da­len aan de Olef, Per­len­bach en Fuhrts­bach in een krach­ti­ge, ge­le bloe­men­zee, dat be­hal­ve hier, in Duits­land al­leen nog op de Hunds­r­ück te vin­den is. Je kunt het bes­te ge­nie­ten van de­ze pracht tij­dens een wan­de­ling op de on­ge­veer twaalf ki­lo­me­ter lan­ge nar­cis­sen­rou­te, die als rond­lo­pen­de rou­te start bij het mooie Ei­fel-vak­werk­dorp Monschau.

Als de nar­cis­sen zijn uit­ge­bloeid, zor­gen de brem­men voor mooie kleu­ren in het Na­ti­o­nal­park Ei­fel. Bij­zon­der veel van de­ze strui­ken, die van­we­ge hun kleur ook wel Ei­fel-goud wor­den ge­noemd, be­vin­den zich op het Drei­bor­ner Hoog­vlak, die langs de Ei­fel­steig ligt. Die wan­del­rou­te, die meer dan 313 ki­lo­me­ter van Aken naar Trier loopt en die in 2015 werd uit­ge­roe­pen tot de mooi­ste wan­del­rou­te van Duits­land.

Een bij­zon­de­re be­le­ve­nis is het na­ti­o­naal park ech­ter ook in het don­ker: Om­dat gro­te ste­den met hun tal­rij­ke licht­bron­nen ver weg zijn, is het hier zo don­ker, dat zo­veel ster­ren te zien zijn zo­als op wei­nig an­de­re plek­ken in Duits­land. Hier kun­nen be­zoe­kers bij hel­de­re he­mel zelfs de melk­weg met het blo­te oog her­ken­nen. De as­tro­no­mie-werk­plaats ?Ster­ne oh­ne Gren­zen? (ster­ren zon­der gren­zen) no­digt re­gel­ma­tig uit op het ter­rein van de ster­ren­wacht de nach­te­lij­ke ster­ren­he­mel te be­won­de­ren.
www.na­ti­o­nal­park-ei­fel.de/ster­nen­park

Fla­mingo's en ven

Maar ook als het Na­ti­o­nal­park Ei­fel met zijn na­ti­o­naal park-sta­tus een uit­ste­ken­de po­si­tie in Noor­drijn-West­fa­len ver­te­gen­woor­digt, kan wil­de na­tuur ook op tal van an­de­re plek­ken in het land wor­den ont­dekt. Het mis­schien meest bui­ten­ge­wo­ne na­tuur­schouw­spel biedt zich de be­zoe­kers van het Zwill­broc­ker Venn. In het na­tuur- en vo­gel­re­ser­vaat in het Mün­ster­land heb­ben zich in het wild le­ven­de fla­mingo's ge­ves­tigd! De exo­ti­sche vo­gels heb­ben dit ge­bied uit­ge­ko­zen als broed­plaats en zijn zo­doen­de de meest noor­de­lijk ge­le­gen Fla­min­go-broed­ko­lo­nie in Eu­ro­pa. De ro­ze vo­gels kun­nen van maart tot ju­li en bij een suc­ces­vol­le broed tot in sep­tem­ber wor­den be­won­derd. Wie ze van heel dicht­bij wil zien, kan op de fiets stap­pen; want de 450 ki­lo­me­ter lan­ge fla­min­go-rou­te loopt di­rect voor­bij aan de lang­po­ti­ge vo­gels.
www.fla­mingo­rou­te.com

Wie tus­sen ju­li en sep­tem­ber naar het Zwill­broc­ker Venn gaat, kan niet al­leen ho­pen, jon­ge fla­mingo's te zien, maar kan zich ook nog ver­heu­gen op een an­der na­tuur­lijk schouw­spel: De paars-ro­ze bloe­men­zee ver­leent het uit­ge­strek­te land­schap een heel bij­zon­der uit­zien. Het groot­ste bij el­kaar ho­ren­de hei­destuck in Noor­drijn-West­fa­len bloeit in de Sen­ne in het Teu­to­bur­ger­woud. In heel Duits­land is al­leen nog maar op de Lü­ne­bur­ger Hei­de een gro­ter hei­de­land­schap te vin­den. Maar ook op an­de­re plek­ken in Noor­drijn-West­fa­len kun je ge­nie­ten van de prach­ti­ge ro­ze bloe­men, on­der an­de­re op de Wah­ner Hei­de bij Keu­len even­als in het Großes Torf­moor in Lüb­bec­ke en Hil­le in het Teu­to­bur­ger­woud.

Het Großes Torf­moor is het groot­ste nog be­staan­de ven­ge­bied in Noor­drijn-West­fa­len. Hier kan niet al­leen de hei­de wor­den be­won­derd, maar ook de ooi­e­vaar heeft zich hier ge­ves­tigd. In ju­ni, als de vo­gels op kik­ker­vang gaan, heb je goe­de kans, één van de zeld­za­me exem­pla­ren te zien. Maar ook ver­der is het mys­tie­ke ven na­tuur­lijk al­tijd een uit­stap­je waard. De re­gio kan bij­zon­der goed op het drie ki­lo­me­ter lan­ge ven-be­le­ve­nis-pad wor­den ont­dekt, dat bar­ri­è­re­vrij is voor rol­stoe­len en kin­der­wa­gens. Nog een mo­ge­lijk­heid, ooi­e­vaars te be­kij­ken, be­vindt zich aan de an­de­re kant van Noor­drijn-West­fa­len, aan de Nie­der­r­hein.

Wil­de wi­sen­ten en paar­den

Niet al­leen in ver­ge­lijk met de gra­cie­le ooi­e­vaars zijn wi­sen­ten ech­te kracht­bun­dels. De groot­ste land­zoog­die­ren van Eu­ro­pa kun­nen tot wel één ton we­gen. De eni­ge in het wild le­ven­de kud­de op dit con­ti­nent be­vindt zich in de re­gio Sie­gen-Witt­gen­stein. Met een beet­je ge­luk kun­nen be­zoe­kers hen in de Witt­gen­stei­ner bos­sen ob­ser­ve­ren. De groot­ste kans, een blik op de die­ren te kun­nen gooi­en, be­staat in de Wi­sen­ten wil­der­nis langs de Rot­haar­s­teig bij Bad Ber­le­burg, waar een klei­ne groep van wi­sen­ten op een on­ge­veer 20 hec­ta­re groot on­ge­rept, maar af­ge­slo­ten ge­bied rond­lo­pen. Ver­der le­ven er nog wi­sen­ten in het Ne­an­der­tal; ook al zijn dit geen wil­de die­ren. In de buurt van het ge­lijk­na­mi­ge mu­se­um de­len ze het ?IJs­tij­di­ge wild­park? met an­de­re oer­die­ren zo­als de oer­os of tar­pa­nen.

Be­roem­de wil­de die­ren le­ven ook in het Na­tur­park Ho­he Mark-West­m­ün­ster­land; de wil­de paar­den van Dül­men. Net zo­als de wi­sen­ten in het Witt­gen­stei­ner Land zijn ook zij de eni­ge nog op het Eu­ro­pe­se con­ti­nent le­ven­de kud­de van hun soort en ver­re­gaand zelf­stan­dig le­vend. Voor toe­ris­ten en in­heem­sen is de gro­te vangst van de wil­de paar­den in de Mer­fel­der Bruch op de laat­ste za­ter­dag in mei ie­der jaar een groot high­light. De van­gers ma­ken zich dan zon­der eni­ge hulp­mid­de­len op jacht naar de een­ja­ri­ge heng­sten. Zo­dra ze ze heb­ben ge­van­gen, wor­den de die­ren bij op­bod ver­kocht of ver­loot en ge­temd, om la­ter door het uit­ge­strek­te park­land­schap van het Mün­ster­land te kun­nen rij­den of koet­sen te trek­ken.

Rot­sen, ste­nen en fan­tas­ti­sche uit­zich­ten

Wel­is­waar niet le­vend, maar daar­om niet min­der in­druk­wek­ken­de als de wil­de paar­den zijn de Ex­tern­stei­ne in het Teu­to­bur­ger­woud. Zij be­ho­ren on­ge­twij­feld tot de meest in­druk­wek­ken­de na­tuur­mo­nu­men­ten van Duits­land en heb­ben de men­sen ge­ïn­spi­reerd tot tal van ver­ha­len en my­then. Via twee trap­pen be­rei­ken de be­zoe­kers de top van de ru­we rot­sen, van waar­uit je een fan­tas­tisch uit­zicht over de re­gio hebt.

Over de Dra­chen­fels bij Kö­nigs­win­ter wor­den min­stens net zo veel ver­ha­len ver­teld. De veel­be­spro­ken berg geldt als de meest be­klom­men berg ter we­reld en steekt hoog uit bo­ven de Rijn; hij oe­fent reeds sinds eeu­wen zijn uit­trek­kings­kracht uit op ro­man­ti­ci, schil­ders en toe­ris­ten. Wie he­le­maal naar de top klimt, heeft een fan­tas­tisch uit­zicht over het Rhein­tal en het Sie­ben­ge­bir­ge. Wie de top niet te voet kan be­rei­ken, kan ook ge­bruik ma­ken van de tra­di­ti­o­ne­le tand­wiel­baan of zich op de rug van een ezel om­hoog la­ten dra­gen; voor­waar­de hier­voor is wel, dat je een kind bent. Wie iets meer uit­hou­dings­ver­mo­gen heeft en nog meer van de ro­man­ti­sche Rijn wil ont­dek­ken, kan of de 320 ki­lo­me­ter lan­ge Rheinst­eig be­wan­de­len, die van Bonn tot naar Wies­ba­den loopt, of op de 1.320 ki­lo­me­ter lan­ge Rhein­rad­weg de he­le ri­vier, van de bron tot aan de mon­ding, vol­gen.

Ook de We­ser-Sky­walk bij de Han­no­ver­schen Klip­pen bij Be­ver­un­gen, he­le­maal in het Oos­ten van Noor­drijn-West­fa­len biedt een fan­tas­tisch uit­zicht; en dat niet al­leen over het We­ser­tal. Het ge­bied is een echt vlin­der-pa­ra­dijs. Rond 500 soor­ten wer­den hier reeds aan­ge­trof­fen, waar­on­der et­te­lij­ke die­ren, die nor­maal ge­spro­ken in een war­me­re streek zo­als de Mid­del­land­se Zee te vin­den zijn. Om­dat de zon de klip­pen ech­ter zo sterk op­warmt, voe­len zij zich in­tus­sen ook thuis aan de We­ser.

In­du­strie en or­chi­dee­ën

Op het mo­ment ont­staan heel bui­ten­ge­wo­ne leef­ruim­tes in het Ruhr­ge­bied; uit­ge­re­kend daar, waar je ze he­le­maal niet ver­wacht: op ou­de braak­lig­gen­de in­du­strie­ter­rei­nen. De re­den voor de nieuw ont­sta­ne wil­der­nis is ei­gen­lijk heel lo­gisch: Sinds het slui­ten van de fa­brie­ken wor­den de ter­rei­nen na­ge­noeg niet meer on­der­hou­den en de na­tuur kan zich weer zo ont­wik­ke­len, zo­als hij het wil. Op tal van plek­ken zijn hier­door nieu­we, jon­ge in­du­strie­bos­sen ont­staan, vaak zelfs nog ge­va­ri­eer­der als de na­tuur­lij­ke bos­sen.

De om­ge­ving rond­om Aken heeft zijn bij­zon­de­re na­tuur­lij­ke schoon­heid ook aan het ver­le­den te dan­ken: In een ou­de, open ge­la­den steen­groe­ve groei­en te­gen­woor­dig wil­de or­chi­dee­ën. De­ze kleu­ri­ge bloe­men kun je bij­zon­der goed tij­dens een toer op de 16 ki­lo­me­ter lan­ge ko­per­rou­te, die door de re­gio loopt, be­won­de­ren. Van mei tot en met au­gus­tus bloei­en ook de goud­ge­le zink­vi­ool­tjes langs de rand van de weg, die je al­leen in de hier voor­ko­men­de erts­vel­den kunt aan­tref­fen.

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Die Herde der Wisent-Wildnis, © Wisent Welt Wittgenstein
Die Flamingos am Zwillbrocker Venn teilen sich ihren Lebensraum mit Kolonien von Lachmöwen, © Biologische Station Zwillbrock e. V.
Zwillbrocker Venn Flamingos , © Biologische Station Zwillbrock
Walderlebnispfad Siegquelle, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.
Münsterland Dülmen Wildpferde Herde, © Tourismus NRW e.V.
Wildpferde Dülmen, © Tourismus NRW e.V.
Auf dem Weser-Skywalk ist man selten allein, © Hermann-Josef Sander

Na­tuur­won­der

Wisent Welt Bad Berleburg , © Tourismus NRW e.V.
©

Wild Noor­drijn-West­fa­len

Werksgelände von Rheinkalk am Steinbruch Prangenhaus, © Kreis Mettmann
©

Het Ne­an­der­tal

Wisent Welt Bad Berleburg , © Tourismus NRW e.V.
©

Wi­sent we­reld Witt­gen­stein

Der Rursee im Nationalpark Eifel, © Nationalpark Eifel - Nationalparkverwaltung
©

Het Na­ti­o­nal­park Ei­fel