Sanaa-Gebäude, Unesco-Welterbe Zollverein , © Danny Giessner, Walheimat.Ruhr

Ar­chi­tec­tuur in NRW

Gro­te bouw­mees­ters en vi­si­o­nai­re ar­chi­tec­ten cre­ë­ren bij­zon­der­he­den

Voor ar­chi­tec­tuurfans en fo­to­gra­fen is Noor­drijn-West­fa­len een echt pa­ra­dijs. Be­roem­de ar­chi­tec­ten zo­als Frank Gehry, Karl Frie­d­rich Schin­kel, Lud­wig Mies van der Ro­he ode Bal­t­hasar Neu­mann heb­ben hier hun spo­ren ach­ter­ge­la­ten en de ste­den in het land ver­rijkt met hun soms ex­tra­va­gan­te, soms nuch­te­re, soms luis­ter­rij­ke bouw­wer­ken. Laat je ver­ruk­ken door de ba­rok­ke mees­ter­lij­ke bouw­wer­ken, clas­si­cis­ti­sche zwem­bad­ar­chi­tec­tuur en fu­tu­ris­ti­sche mo­der­ne bouw­wer­ken!

Be­de­vaart­kerk van Ne­vi­ges

Een bouw­werk zo­als een op­ge­sta­pel­de rots­s­culp­tuur, diens ui­ter­lijk de be­zoe­kers in eer­ste in­stan­tie vaak ir­ri­teert, maar van bin­nen die­pe in­druk weet te ma­ken.

lees meer

Eli­sen­brun­nen

Clas­si­cis­tisch mooi: De Eli­sen­brun­nen in Aken is een ar­chi­tec­to­nisch high­light van de Kei­zer­stad. Er wordt ge­zegd, dat zijn wa­ter uit de “Kai­ser­quel­le” ge­ne­zen­de krach­ten be­zit.

lees meer

Hei­li­ge Trap

De Hei­li­ge Trap op de Kruis­berg in Bonn is niet al­leen een pel­grims­oord, maar ook een ba­rok kunst­werk. In al zijn pracht her­in­nert hij aan de lei­dens­weg van Chris­tus.

lees meer

Mu­sik­the­a­ter im Re­vier

Yves Klein en an­de­re be­roem­de kun­ste­naars heb­ben het Mu­sik­the­a­ter im Re­vier om­ge­to­verd in een com­pleet kunst­werk, waar­in kunst en ar­chi­tec­tuur één ge­heel wor­den.

lees meer

Le­o­nar­do Glass Cu­be

Fu­tu­ris­ti­sche am­bi­an­ce voor ede­le gla­zen ac­ces­soi­res: De glas­pro­du­cent Le­o­nar­do stelt zijn pro­duc­ten ten toon in een ar­chi­tec­to­nisch op­val­lend ge­bouw.

lees meer

Stad­huis van Lem­go

Het stad­huis van de ou­de Han­ze­stad Lem­go werd ge­du­ren­de meer­de­re eeu­wen ge­bouwd en is een be­lang­rijk bouw­kun­dig mo­nu­ment van de go­tiek en We­ser-re­nais­san­ce.

lees meer

Sanaa Ku­bus

De mach­ti­ge en ge­lijk­tij­dig lich­te ar­chi­tec­tuur van de Sanaa Ku­bus staat in een in­spi­re­rend con­trast ten op­zich­te van de in­du­stri­ë­le ge­bou­wen van de Es­se­ner Ze­che Zol­l­ve­rein.

lees meer

Bau­haus

Zo­als in nau­we­lijks een an­de­re deel­staat had­den de ont­wik­ke­lin­gen van het Bau­haus en zijn voor­af­gaan­de stro­min­gen, ge­lijk­tij­di­ge stro­min­gen en op­vol­gers een der­ge­lijk dui­de­lij­ke in­vloed op de ar­chi­tec­tuur en de ste­den­bouw als in het dichtst­be­volk­te en toen­ter­tijd groei­en­de ste­den van het Rijn­land en West­fa­len.

lees meer