Ausblick auf die Kopfbäume beim Sonnenuntergang, © Sprave Regionalverband Ruhr

Nie­der­r­hein bar­ri­è­re­vrij be­le­ven

Uit­ge­strek­te land­schap­pen en his­to­ri­sche lo­ca­ties

Uit­ge­strek­te na­tuur­land­schap­pen, voor­na­me wa­ter­kas­te­len of his­to­ri­sche ou­de stads­cen­tra - langs de Nie­der­r­hein ko­men na­tuur­lief­heb­bers maar ook kunst­vrien­den aan hun trek­ken.

Langs de Niederrhein kunnen vakantiegangers genieten van een pauze midden in het natuurlijk landschap. Wilde ganzen overwinteren hier in de uiterwaarden van de Rijn en knotwilgen, uiterwaarden van rivieren en venen drukken hun stempel op het uitgestrekte landschap. Musea, kastelen en parken in de regio bieden spannende excursiedoelen.  

Grenzeloos wandelen

Het vlakke landschap van de Niederrhein is ideaal voor wandelaars. Door de voormalige veengebieden en kleurrijke meerlandschappen kun je hier zelfs op de Jacobsweg wandelen. Een etappe loopt van Nijmegen tot naar Krefeld-Linn, hierbij wandel je op oude postwegen voorbij aan kleine vissersdorpjes.

Luchtkuuroord Santen

Door een stadspoort kom je terecht in het historische oude centrum van Santen. Op de markt van Santen kun je altijd wat beleven als het weer meezit, bezoekers kunnen in een van de cafés genieten van een drankje of een lekker ijsje. De majestueuze St. Viktor Dom torent hoog boven de stad uit. In de voormalige hallenkerk herbergt tal van kunstschatten.

In de voetsporen van de Romeinen

Direct naast Santen stond ooit een Romeinse stad, die Colonia Ulpia Traiana heette. In het huidige archeologische park Santen, het grootste Duitse archeologische openluchtmuseum, werd de stad in delen weer opgebouwd - met stadsmuren, haventempel en amfitheater. Op de grondmuren van de basiliek Thermarum, welke vroeger de ingangshal van een Romeins stadbad was, staat tegenwoordig het Römermuseum.

 

Beneden vermelde aanbiedingen en instellingen zijn gecertificeerd volgens 'Reizen voor iedereen' en maken een rustgevende vakantie in de regio Niederrhein mogelijk.

Meer informatie rondom het onderwerp 'Reizen voor iedereen' langs de Niederrhein vind je op de volgende websites:
www.kreis-wesel.de | www.niederrhein-tourismus.de

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Berliner-Tor in Wesel, © Niederrhein Tourismus GmbH
Schloss Moyland in Bedburg-Hau am Niederrhein
Blassgänse am Niederrhein, © Sebastian Hennigs
Ausblick auf die Kopfbäume beim Sonnenuntergang, © Sprave Regionalverband Ruhr
Arena im Archäologischer Park Xanten, © Helmut Berns

Reis­ar­ran­ge­men­ten Nie­der­r­hein

Sluiten

Fiets- en Wan­del­rou­tes Nie­der­r­hein

Sluiten

Be­ziens­waar­dig­he­den Nie­der­r­hein

Sluiten

Ker­nie's Fa­mi­lien­park im Wun­der­land Kalkar

Een at­trac­tie­park in de ge­bou­wen van een ou­de elek­tri­ci­teits­cen­tra­le

Kern­ener­gie: nee be­dankt – vrij­tijds­ple­zier, ja graag! Waar vroe­ger bij­na een kern­cen­tra­le aan het stroom­net­werk werd aan­ge­slo­ten, no­di­gen van­daag de dag Ker­nie’s Fa­mi­lien­park en het Wun­der­land Kalkar uit voor een heer­lij­ke dag met ple­zier & ont­span­ning.

lees meer

LVR-Rö­mer­mu­se­um in Xan­ten

Xan­ten

Op­gra­vin­gen ge­tui­gen van het le­ven van de Ro­mein­se bur­gers en le­gi­oe­nen. In ori­gi­neel na­ge­bouw­de ge­bou­wen wordt de ge­schie­de­nis voor ie­der­een be­reik­baar. Be­zoe­kers kun­nen zich op han­dels­we­gen, be­lang­rij­ke mi­li­tai­re ba­ses en ste­den van het im­pe­ri­a­le rijk in de re­gio in­for­me­ren.

lees meer

Ar­che­o­lo­gisch Park Xan­ten

Xan­ten

In het Ar­chae­lo­gisch Park Xan­ten (APX) kun­nen be­zoe­kers een reis ma­ken door de 400-ja­ri­ge Ro­mein­se ge­schie­de­nis van Xan­ten: Het groot­ste ar­che­o­lo­gi­sche open­lucht­mu­se­um van Duits­land ligt op het ter­rein van de Ro­mein­se stad Co­lo­nia Ulpia Trai­a­na.

lees meer

Ne­der-Ger­maan­se li­mes in het Rijn­land

Nat­te grens en kiem van ur­ba­ne cen­tra

Het hui­di­ge Unes­co-we­rel­derf­goed vorm­de vroe­ger de grens tus­sen het Ro­mein­se Rijk en Ger­ma­nië. In­mid­dels kun­nen toe­ris­ten aan ve­le sta­ti­ons langs de grens een ver­vlo­gen tijd be­le­ven, his­to­ri­sche mo­nu­men­ten ont­dek­ken en meer over het le­ven van de Ro­mei­nen le­ren. De hoog­te­pun­ten van de­ze tour lig­gen in Keu­len, Xan­ten en Mon­heim.

lees meer

Kas­teel Dy­ck Jüchen

Ge­ïn­spi­reerd door En­ge­land en om­ge­ven van wa­ter

Het park met zijn ou­de bo­men ziet er nog net zo uit als in de 19de eeuw. Ge­lij­ker­tijd is kas­teel Dy­ck ook het in­ter­na­ti­o­na­le cen­trum voor tuin­kunst met zijn nieu­we ont­wik­ke­lin­gen...

lees meer

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau

Nie­der­r­heins mek­ka voor Beuys-fans

Sinds de res­tau­ra­tie in de ja­ren '90 van de vo­ri­ge eeuw is het nieuw­go­ti­sche wa­ter­kas­teel een be­lang­rijk mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst. De stich­ting Mu­se­um Schloss Moy­land be­zit on­der an­de­re de we­reld­wijd groot­ste ver­za­me­ling van Jo­seph Beuys en is een on­der­zoeks­cen­trum van in­ter­na­ti­o­na­le rang. Rond­om het kas­teel langs de Nie­der­r­hein be­vindt zich bo­ven­dien een his­to­risch tuin­com­plex.

lees meer

Mu­se­um In­sel Hom­broich in Neuss

Neuss

De tre­den aan de uit­gang van de kas­sa wer­ken als een breuk­lijn. Wie naar be­ne­den gaat, wordt en­ke­le uren lang uit het al­le­daag­se le­ven be­vrijdt en be­treedt in het wei­de­land­schap van de Erft, een van de meest be­to­ve­ren­de kunst­plek­ken van Eu­ro­pa: het Mu­se­um In­sel Hom­broich. Hier, in het mid­den van de ogen­schijn­lijk on­ge­rep­te flo­ra en fau­na, krijgt de kunst een krach­tig plat­form.

lees meer

Kre­feld

Een stad als flu­weel en zij­de

Kre­feld met zijn tex­tiel­ge­schie­de­nis ligt op de lin­ker­oe­ver van de Rijn en is bij­zon­der be­kend in de we­reld van de ar­chi­tec­tuur. De twee zij­de-in­du­stri­ë­len Lan­ge en Es­ters lie­ten hier door ar­chi­tect Lud­wig Mies van der Ro­he twee in­druk­wek­ken­de vil­la's bou­wen. Een an­der hoog­te­punt is de wa­ter­burcht Linn, die in­zicht geeft in het le­ven aan de Nie­der­r­hein in voor­bije eeu­wen.

lees meer