Außenansicht des Keramion in Frechen, © Rhein-Erft Tourismus e.V.

Rhein-Erft-Kreis en Keu­len: Bar­ri­è­re­vrij be­le­ven

Voor fans van cul­tuur en vrien­den van de na­tuur

Ten­toon­stel­lin­gen, ca­ba­ret of the­a­ter - in de Rhein-Erft-Kreis kom­men fans van cul­tuur he­le­maal aan hun trek­ken. En wie ge­ïn­te­res­seerd is in ar­chi­tec­tuur, mag twee ge­bou­wen in de re­gio niet mis­sen: De Dom van Keu­len en Kas­teel Au­gus­tus­burg met Fal­ken­lust staan bei­de op de Unes­co-we­rel­derf­goed­lijst.

De Rhein-Erft-Kreis wordt beïnvloed door tegenstellingen: De Rijnmetropool Keulen met zijn waarmerk, de Dom van Keulen, is de meest dichtbevolkte stad van Noordrijn-Westfalen. Hier ontdekken bezoekers Rijnlandse levensvreugde, kunst, cultuur en winkelstraten. Wie het liever een beetje rustiger aan doet, kan de regio rondom de Rijn en Erft met de fiets of te voet verkennen.

Burchten, kastelen en molens

De Rhein-Erft-Kreis ligt in een regio van Duitsland die erg rijk is aan waterburchten. Bezoekers kunnen meer dan 50 kastelen, burchten en herenhuizen ontdekken - waaronder ook de kastelen die op de Unesco-werelderfgoedlijst staan: Augustusburg en Falkenlust in Brühl. Bijzonder indrukwekkend zijn vaak ook de parken die bij de kastelen behoren. Tal ervan behoren tot de 'Straat van de tuinkunst' in Noordrijn-Westfalen.

Musea in de regio

Talrijke musea, met een spectrum van de vroege tijd tot en met het Modernisme, zijn centrale punten voor iedereen die geïnteresseerd is in cultuur. Een beroemde zoon uit de regio is Max Ernst: Het Max Ernst Museum van het LVR is gewijd aan de Dadaïst en Surrealist die in Brühl ter wereld kwam. Hier vind je een overzicht van zijn schilderijen, collages, grafieken en beeldhouwwerken. Wie interesse heeft in keramiek, komt in het Keramion, het centrum voor moderne en historische keramiek in Frechen, alles te weten over de traditie van baardmankruiken maar net zo goed met moderne unieke keramiek.

 

Beneden vermelde aanbiedingen zijn gecertificeerd volgens 'Reizen voor iedereen' en bieden tips voor je vakantie in de Rhein-Erft-Kreis.

Meer informatie over de Rhein-Erft-Kreis vind je op:
www.rhein-erft-tourismus.de

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Sehbehinderte Kinder töpfern, © KERAMION
Außenansicht des Keramion in Frechen, © Rhein-Erft Tourismus e.V.
Außenansicht des Max-Ernst-Museums in Brühl, © Hans- Theo Gerhards / Max Ernst Museum Brühl des LVR.jpg
MEDIO.RHEIN.ERFT in Bergheim, © Olaf Pechan
Ansicht auf das Schloss Augustusburg, © Rhein-Erft Tourismus e.V. / photo Horst Gummersbach
Blick auf den Kölner Dom und den Rhein am Abend., © Udo Haake, KölnTourismus GmbH
Luftbild von dem Schloss Gracht, © WFG Erftstadt

Meer in­for­ma­tie

Nu ont­dek­ken!

Reis­ar­ran­ge­men­ten Keu­len

Sluiten

Be­ziens­waar­dig­he­den Keu­len

Sluiten

Cho­co­la­de­mu­se­um Keu­len

Kö­ln

In het Keul­se mu­se­um kun je niet al­leen de ge­schie­de­nis be­le­ven, maar ook lek­ker­nij­en van de po­pu­lai­re zoe­tig­heid pro­be­ren. Bij de drie me­ter ho­ge fon­tein stroomt voort­du­rend 200 ki­lo­gram cho­co­la­de waar­van mag wor­den ge­proefd. Bij de 'pra­li­ne­cur­sus­sen' kent de fan­ta­sie geen gren­zen.

lees meer

Phan­ta­sia­land Brühl

Neem een duik in de phan­tas­ti­sche at­trac­tie­park-the­ma­we­rel­den

Uniek voor Phan­ta­sia­land: Afri­ka, Chi­na, Mexi­co en Ber­lijn ont­moe­ten Mys­tery en Fan­ta­sy! Ze­ven the­ma-we­rel­den bie­den een avon­tuur­lij­ke reis met acht­ba­nen, wild­wa­ter­ba­nen & co.

lees meer

Wall­raf-Ri­chartz-Mu­se­um & Fon­da­ti­on Cor­boud in Keu­len

Kö­ln

De gro­te ten­toon­stel­ling pre­sen­teert Eu­ro­pe­se kunst, die af­kom­stig is uit in to­taal 700 jaar. In drie the­ma­tisch ge­rang­schik­te seg­men­ten kun­nen be­zoe­kers de mid­del­eeuw­se schep­pings­pe­ri­o­de, de ba­rok, het im­pres­si­o­nis­me en de Mo­der­ne be­won­de­ren. Mees­ters als Rem­brandt, Ru­bens, Van Gogh, Dürer en Lie­ber­mann zijn van de par­tij.

lees meer

Ko­lum­ba Mu­se­um in Keu­len

Kö­ln

Kerk, mu­se­um, ar­chi­tec­to­nisch hoog­stand­je: Het Ko­lum­ba Kunst­mu­se­um van het aarts­bis­dom Keu­len is geen ge­woon ge­bouw, maar een wel­door­dacht ge­bouw met een ge­schie­de­nis.

lees meer

Rau­ten­s­trauch-Joest-Mu­se­um in Keu­len

Kö­ln

Het eni­ge mu­se­um in Noor­drijn-West­fa­len dat zich he­le­maal be­zig­houdt met de et­no­lo­gie, stelt de be­wo­ners van de aar­de met hun ge­woon­tes en ei­gen­aar­dig­he­den voor. Hier­door kun je je be­ter ver­plaat­sen in de an­de­re leef­we­rel­den. Tot de 65.000 ten­toon­stel­lings­ob­jec­ten be­hoort een gi­gan­ti­sche In­do­ne­si­sche rijst­op­slag af­kom­stig van het ei­land Su­la­we­si maar ook tal van kle­ding­stuk­ken, kunst- en cul­tuur­ob­jec­ten.

lees meer

Dom van Keu­len

De meest fa­vo­rie­te be­ziens­waar­dig­heid in Duits­land

De Dom is niet al­leen het al van ver­re zicht­ba­re her­ken­nings­te­ken van Keu­len, maar ook de meest fa­vo­rie­te be­ziens­waar­dig­heid van Duits­land. Een high­light vormt een tocht over zijn da­ken.

lees meer

Mu­se­um Lud­wig in Keu­len

Kö­ln

Het Keul­se mu­se­um heeft zich toe­ge­wijd tot de mo­der­ne kunst. Voor­al de pop-art ver­za­me­ling en de col­lec­tie rond­om het Duit­se ex­pres­si­o­nis­me zijn uit­ste­kend. De ver­za­me­laar Jo­sef Hau­brich zorg­de met zijn schen­king aan de stad Keu­len voor de ba­sis van het hui­di­ge mu­se­um.

lees meer

Slot Au­gus­tus­burg en slot Fal­ken­lust in Brühl

Ba­rok­ke bouw­wer­ken met een voor­beel­dig ka­rak­ter

De ba­rok­ke pronk van de kas­te­len in Brühl houdt be­zoe­kers in adem. Wie in het trap­pen­huis staat be­grijpt, waar­om an­de­re vor­sten­hui­zen ooit ja­loers op Brühl wa­ren. Te­gen­woor­dig zijn de ge­bou­wen sa­men met de tui­nen en par­ken op­ge­no­men op de Unes­co-we­rel­derf­goed­lijst.

lees meer

Deut­s­ches Sport & Olym­pia Mu­se­um in Keu­len

Kö­ln (Stadt)

Be­lang­rij­ke ra­ces, on­ver­ge­te­lij­ke wed­strij­den en be­roem­de par­tij­en spe­len een heel gro­te rol in de vas­te ten­toon­stel­ling van het Deut­s­ches Sport & Olym­pia Mu­se­um. Het mu­se­um biedt een his­to­risch kijk­je van de oud­heid tot het he­den. Op een op­per­vlak van 2.000 vier­kan­te me­ter kun­nen gas­ten ge­nie­ten van bui­ten­ge­wo­ne mu­se­um­stuk­ken, va­ri­ë­rend van een bob­slee tot en met ba­se­ball-hand­schoen.

lees meer

Fiets- en Wan­del­rou­tes Keu­len

Sluiten