©
Peter-August-Böckstiegel Haus in Werther, © Tourismus NRW e.V.

Cul­tuur­land NRW


Kunst-high­lights en ver­bor­gen schat­ten af­ge­le­gen van de gro­te ste­den

Noor­drijn-West­fa­len is een schat­kist boor­de­vol cul­tu­re­le reis­doe­len. Wie een greep doet, vindt in­spi­re­ren­de hui­zen van kun­ste­naars, in­druk­wek­ken­de mu­se­u­m­ar­chi­tec­tuur en roe­ren­de am­bach­te­lij­ke ge­schie­de­nis. Ga op stap naar een cul­tu­re­le streek en ge­niet van de stil­te in de kloos­ter­tuin, het gran­di­o­ze uit­zicht van de kas­teel­to­rens en de in­zicht in kunst met een blij­ven­de waar­de. Aan­ge­vuld door het pas­sen­de ka­der­pro­gram­ma vind je hier kant-en-kla­re cul­tuur­pak­ket­jes voor jouw be­zoek in het cul­tuur­land Noor­drijn-West­fa­len.

Die Klosteranlage in Rheine im Münsterland direkt am Ufer der Ems, © Tourismus NRW e.V.

Kloos­ter Bent­la­ge Rhei­ne

Kloos­ter­ge­schie­de­nis ont­moet kunst en mo­der­ne

Aan de lin­ker oe­ver van de Ems, mid­den­in een be­schermd land­schap­ge­bied ligt een van de best be­hou­den ge­ble­ven mid­del­eeuw­se kloos­ter­com­plexen van West­fa­len. Reeds in 1803 ge­se­cu­la­ri­seerd en door een Bel­gi­sche adel­fa­mi­lie om­ge­bouwd tot kas­teel, is kloos­ter Bent­la­ge te­gen­woor­dig een plek van kunst en cul­tu­re­le ont­moe­ting. Naast de be­lang­rij­ke ver­za­me­ling over de kloos­ter­ge­schie­de­nis her­bergt het de 'West­fä­li­sche Ga­le­rie' en is een ont­moe­ting­plek voor be­roem­de he­den­daag­se kun­ste­naars - en fiet­sers.

lees meer
Das Kloster Dalheim beherbergt heute ein in Deutschland einzigartiges Museum für klösterliche Kulturgeschichte, © Tourismus NRW e.V.

Kloos­ter Dal­heim

Cul­tu­re­le ge­schie­de­nis van het kloos­ter­le­ven

De ge­schie­de­nis van kloos­ter Dal­heim gaat ver te­rug in de ge­schie­de­nis. Reeds rond 800 zou, ge­le­gen aan de wes­te­lij­ke rand van het Eg­ge­ge­berg­te een klei­ne dorps­kerk heb­ben ge­staan. Een na­bouw dien­de in eer­ste in­stan­tie als kloos­ter­kerk van een vrou­wen­con­vent, voor­dat hier me­dio de 15e eeuw de Au­gus­tij­nen-koor­he­ren in Dal­heim gin­gen wo­nen en van het kloos­ter een gees­te­lijk en eco­no­misch cen­trum van het zui­de­lij­ke Pa­der­born­se land maak­ten. Te­gen­woor­dig is hier in het na­ge­noeg vol­le­di­ge be­hou­den ge­ble­ven com­plex het eni­ge Lan­des­mu­se­um voor kloos­ter­lij­ke cul­tu­re­le ge­schie­de­nis in Duits­land ge­ves­tigd.

lees meer
Auf Bänken und Liegestühle lässt sich die angenehme Wirkung der reinen Luft genießen, © Tourismus NRW e.V.

Klu­tert-grot

Ver­steen­de ko­ra­len met the­ra­peu­ti­sche wer­king

Het ont­dek­ken van grot­ten ont­moet de me­di­cijn: De Klu­tert-grot in En­ne­pe­tal biedt niet al­leen een in­druk­wek­ken­de na­tuur­schouw­spel van on­der­aard­se me­ren, ge­heim­zin­ni­ge gan­gen en ver­steen­de cre­a­tu­ren. Reeds sinds 1954 mag de grot zich van­we­ge de uit­ste­ken­de the­ra­pie­wer­king ook 'kli­maat­grot' noe­men en wor­den er re­gel­ma­tig bui­ten­ge­wo­ne cul­tu­re­le eve­ne­men­ten ge­or­ga­ni­seerd. Maar laat ons bij het be­gin be­gin­nen.

lees meer
Gartenseite Haus Esters, © Volker Döhne, Kunstmuseen Krefeld

Kunst­mu­sea Kre­feld

Drie plek­ken voor he­den­daag­se kunst

In het Ne­der­rijn­se Kre­feld vindt kunst niet al­leen in mu­sea plaats, maar ook de ge­bou­wen zelf zijn on­der­deel van de kunst­ge­schie­de­nis; en kun­nen niet di­ver­ser zijn. Hier het Kai­ser Wil­helm Mu­se­um, een prach­tig ge­bouw uit de la­te 19e eeuw, daar de mu­sea Haus Lan­ge en Haus Es­ters, twee oor­spron­ke­lijk als pri­vé­hui­zen ge­bouw­de ob­jec­tie­ve vil­la's uit de Bau­haus-pe­ri­o­de van de ja­ren '20 van de vo­ri­ge eeuw. Drie span­nen­de lo­ca­ties voor mo­der­ne beel­den­de en toe­ge­pas­te kunst met cen­tra­le pun­ten in de 20e en 21e eeuw, die het ver­band van de Kunst­mu­sea Kre­feld vor­men.

lees meer
Außenansicht mit Haupteingang des Max Ernst Museums Brühl, © Tourismus NRW e.V.

Max Ernst Mu­se­um van het LVR

In het la­bo­ra­to­ri­um van de fan­tas­tie

De schil­der, beeld­hou­wer en we­reld­bur­ger Max Ernst (1891-1976) wei­ger­de ooit ere­bur­ger te wor­den, om­dat ze 'niet strook­ten met zijn den­ken, doen en be­dra­gen'. Gro­te de­len van zijn ar­tis­tie­ke er­fe­nis keer­de ech­ter te­rug naar zijn ge­boor­te­stad in het Rhein­land. In het voor­ma­li­ge 'Brühler Pa­vil­lon' werd in 2005 het Max Ernst Mu­se­um ge­o­pend. Naast vroe­ge te­ke­nin­gen en schil­de­rij­en uit de ja­ren '30 tot '70 kan het na­ge­noeg het ge­he­le gra­fi­sche werk even­als 70 sculp­tu­ren en beel­den uit de per­soon­lij­ke ver­za­me­ling van de da­da­ïst en sur­re­a­list pre­sen­te­ren, die voor­al in Frank­rijk en de Ver­e­nig­de Sta­ten werk­te.

lees meer
Luftbild vom Museum Wilhelm Morgner hinter dem Dom St. Patrokli, © Tourismus NRW e.V.

Mu­se­um Wil­helm Morg­ner

Ex­pres­si­o­nis­me uit West­fa­len

Hij werd slechts 26 jaar. Des­al­niet­te­min geldt Wil­helm Morg­ner als een van de be­lang­rijk­ste ex­pres­si­o­nis­ten uit West­fa­len, die in kor­te tijd meer dan 200 schil­de­rij­en en 2.000 te­ke­nin­gen schiep. Een groot deel van zijn werk be­vindt zich in het be­zit van zijn ge­boor­te­stad Soest, waar reeds in 1962 een ei­gen mu­se­um voor de schil­der werd op­ge­richt: het Mu­se­um Wil­helm Morg­ner.

lees meer
Schloss Moyland ist ein Wasserschloss bei Bedburg-Hau, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau

Nie­der­r­heins mek­ka voor Beuys-fans

Sinds de res­tau­ra­tie in de ja­ren '90 van de vo­ri­ge eeuw is het nieuw­go­ti­sche wa­ter­kas­teel een be­lang­rijk mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst. De stich­ting Mu­se­um Schloss Moy­land be­zit on­der an­de­re de we­reld­wijd groot­ste ver­za­me­ling van Jo­seph Beuys en is een on­der­zoeks­cen­trum van in­ter­na­ti­o­na­le rang. Rond­om het kas­teel langs de Nie­der­r­hein be­vindt zich bo­ven­dien een his­to­risch tuin­com­plex.

lees meer
Das ehemalige Kloster und heutige Schloss Corvey ist heute Wohnort des Herzoglichen Hauses Ratibor und Corvey, © Tourismus NRW e.V.

Unes­co-we­rel­derf­goed Cor­vey Höx­ter

Het eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed in West­fa­len

Sinds 2014 heeft ook West­fa­len zijn eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed: De voor­ma­li­ge be­ne­dic­tij­nen­ab­dij Cor­vey met de ge­lijk­na­mi­ge ver­ga­ne kloos­ter­stad mag de­ze ti­tel met trots dra­gen.

lees meer

Ont­dek jouw cul­tu­reel reis­land NRW!

Mies van der Rohe, Verseidag, Krefeld, © Mies van der Rohe Business Park 2018
©

Bau­haus

Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler
©

UNES­CO-we­rel­derf­goed

Zeche Zollverein aus der Luft, © Jochen Tack  Stiftung Zollverein
©

In­du­stri­eecul­tuur

Skulpturen im Park des Wasserschloss Nordkirchen, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.
©

Par­ken en tui­nen

Zeltstadt KulturPur in Hilchenbach-Lützel, © KulturBüro! Siegen-Wittgenstein
©

Fes­ti­vals