©
Ausblick auf die Zeche Zollverein in Essen, © andyhendrata

Ruhr­ge­bied bar­ri­è­re­vrij be­le­ven

In­du­stri­ë­le cul­tuur en heel veel groen

De me­tro­pool Ruhr is bui­ten­ge­woon ge­va­ri­eerd: Va­ge stads­gren­zen en unie­ke in­du­stri­ë­le cul­tuur - waar vroe­ger ko­len wer­den ge­won­nen, be­vin­den zich te­gen­woor­dig vrije­tijds­mo­ge­lijk­he­den in groen bloei­en­de par­ken. Tal­rij­ke mu­sea en the­a­ters zijn plek­ken voor ie­der­een die ge­ïn­te­res­seerd is in cul­tuur.

De metropool Ruhr is in de afgelopen decennia duidelijk veranderd: Waar vroeger staal werd gekookt en kolen werden gewonnen, is tegenwoordig een culturele regio te vinden. Industriële monumenten zoals de voormalige metaalbewerkingsbedrijven en buiten bedrijf gestelde gasometers zijn tentoonstellingslocaties en bühnes voor kunstenaars geworden. Daaromheen nemen planten en dieren hun leefruimte weer in en zorgen voor een natuurlijk idylle midden in de grote stad.

Waar je ook kijkt: Industriële cultuur

Industriële cultuur vind je in het Ruhrgebied op elke hoek: Zeche Zollern in Dortmund werd vroeger bijvoorbeeld het 'Kasteel van de arbeid' genoemd en geldt als voorbeeldige mijn van het Ruhrgebied. Tegenwoordig vertelt het LWL-Industriemuseum verhalen over diegenen, die in de mijn hebben gewerkt. Ook op Zeche Zollverein in Essen kun je industriële geschiedenis van dichtbij beleven. Als indrukwekkend monument van de industriële cultuur behoort Zeche Zollverein met zijn kooksfabriek tot het Unesco-werelderfgoed.

Dierlijke belevenissen

Wie wilde dieren van heel dichtbij wil beleven, kan een bezoekje brengen aan de talrijke dierentuinen in het Ruhrgebied. De sterren in de dierentuin van Duisburg zijn in elk geval kleine, leuke eucalyptus-etende Australische buideldieren: De koala's. In de Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen bieden de drie themawerelden Alaska, Afrika en Azië een kijkje in de diersoorten van de betreffende continenten.

 

Beneden vermelde aanbiedingen zijn gecertificeerd volgens 'Reizen voor iedereen' en helpen je bij de planning van je vakantie in het Ruhrgebied.

Meer informatie vind je op:

www.ruhr-tourismus.de

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Radweg zur Skulptur „Rheinorange“, © Ruhr Tourismus GmbH / Jochen Schlutius
Unterwegs im Nordsternpark am Abend, © Ruhr Tourismus GmbH / Jochen Schlutius
Das Gasometer Oberhausen in der Dämmerung, © Ruhr Tourismus GmbH / Jochen Schlutius
Die Zeche Zollverein in Essen, © Jochen Tack / Stiftung Zollverein
Sicht auf die Zeche Zollern, © Dirk Walther
Eingang des Essener Einkaufszentrums „Limbecker Platz“, © Hanjo Schumacher
Zoom Erlebniswelt - Gelsenkrichen, © Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.

Reis­ar­ran­ge­men­ten Ruhr­ge­bied

Sluiten

Be­ziens­waar­dig­he­den Ruhr­ge­bied

Sluiten

Deut­s­ches Berg­bau-Mu­se­um in Bochum

Leib­niz-For­schungs­mu­se­um für Ge­o­res­sour­cen

Het groot­ste mijn­bouw-mu­se­um ter we­reld laat op een in­druk­wek­ken­de ma­nier zien dat geen an­de­re be­drijfs­tak zo ver­bon­den is met het Ruhr­ge­bied als de mijn­bouw. Be­zoe­kers kun­nen van dicht­bij be­le­ven hoe het was, kom­pel in de mijn­bouw te zijn. Een mijn die toe­gan­ke­lijk is voor het pu­bliek, vier ten­toon­stel­lings­rond­gan­gen en een gro­te schacht­bok kun­nen wor­den be­won­derd.

lees meer

Mo­vie Park Ger­ma­ny

Snel­le at­trac­ties, 4D-bios­coop en shows boor­de­vol ac­tie no­di­gen de fim­fans uit in de Ruhr­me­tro­pool

Maak je op weg naar het Wil­de Wes­ten! Of breng je toch lie­ver een be­zoek­je aan het strand van San­ta Mo­ni­ca? De gro­te en klei­ne be­zoe­kers kun­nen nu heel dicht bij de film­set ko­men en ge­nie­ten van snel­le at­trac­ties zo­als de acht­baan & co.

lees meer

Ruhr Mu­se­um bij het we­rel­derf­goed Zol­l­ve­rein in Es­sen

De ge­schie­de­nis van het Ruhr­ge­bied van­af het be­gin af aan be­le­ven

Het Ruhr Mu­se­um biedt in het voor­ma­li­ge mijn­com­plex een unie­ke com­ple­te en­sce­ne­ring van de ge­schie­de­nis van het Ruhr­ge­bied. De vas­te ten­toon­stel­ling toont met be­hulp van 6.000 mu­se­um­stuk­ken de ont­wik­ke­lin­gen ge­du­ren­de de tijd. Voor­al de mijn­bouw en zijn oor­sprong in de hui­di­ge in­du­stri­ë­le re­gio wor­den aan­schou­we­lijk weer­ge­ge­ven.

lees meer

LWL-Mu­se­um für Ar­chäo­lo­gie in Her­ne

Een ont­dek­kings­reis tus­sen ru­ï­nes, gra­ven en fun­da­men­ten

In de po­pu­lai­re vas­te ten­toon­stel­ling krij­gen be­zoe­kers het ge­voel, zelf on­der­zoe­kers te zijn. Een la­bo­ra­to­ri­um maakt het mo­ge­lijk, zelf een keer ar­che­o­loog te zijn. Hier kun­nen gas­ten de af­zon­der­lij­ke bo­dem­la­gen be­won­de­ren en het ma­te­ri­aal ana­ly­se­ren. Een op­gra­vings­kamp rondt het we­ten­schap­pe­lij­ke pro­gram­ma op het bui­ten­ter­rein af.

lees meer

Ze­che Zol­l­ve­rein

Van de plaats waar ge­zwoegd werd tot Unes­co-we­rel­derf­goed

Vroe­ger werd hier ge­zwoegd, van­daag de dag biedt Zol­l­ve­rein in­du­stri­ë­le cul­tuur van een hoog ni­veau: Kunst, con­cer­ten, fes­ti­vals en spor­tie­ve mo­ge­lijk­he­den in een in­druk­wek­ken­de om­ge­ving.

lees meer

Mu­se­um Fol­kwang in Es­sen

Mo­der­nis­me in het Chip­per­field ge­bouw

Ooit was het het “mooi­ste mu­se­um voor mo­der­ne kunst” en ook te­gen­woor­dig be­hoort het Mu­se­um Fol­kwang tot de meest ge­re­nom­meer­de Duit­se kunst­mu­sea. De be­lang­rij­ke col­lec­tie van het mu­se­um om­vat on­der an­de­re stuk­ken van Cé­zan­ne, van Gogh en Ma­net. Hoog­waar­di­ge wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen ron­den het re­per­toi­re af.

lees meer

Zeiss Pla­ne­ta­ri­um in Bochum

Ster­ren, ga­laxie­ën en pla­ne­ten stra­len on­der het koe­pel­dak

De be­zoe­kers stokt de adem bij de aan­blik van de fas­ci­ne­ren­de as­tro­no­mie-shows. Dui­zen­den ster­ren schie­ten voor­bij. Je kunt in het Pla­ne­ta­ri­um in Bochum het uni­ver­sum ont­dek­ken, he­le­maal zon­der as­tro­nau­ten­op­lei­ding, ra­ket­ten en ruim­te­pak­ken. De meest mo­der­ne tech­niek maakt een uit­stap­je in het heel­al voor ie­der­een mo­ge­lijk.

lees meer

Gru­ga­park Es­sen

De mooi­ste tuin van Es­sen

Tot rust ko­men maar ook avon­tuur, na­tuur en cul­tuur, sport­mo­ge­lijk­he­den en pick­nick- of bar­be­cue­plaat­sen - dat al­les biedt het mooi­ste park in heel Es­sen; het he­le jaar.

lees meer

Fiets- en Wan­del­rou­tes Ruhr­ge­bied

Sluiten

In­du­stri­ë­le cul­tuur in het Rhein­land op de fiets

Fiets­rou­te ver­bindt LVR-in­du­strie­mu­sea

Op de Rad­weg der In­du­strie­museen (fiets­rou­te van de in­du­stri­ë­le mu­sea) kun je je ei­gen pa­pier ma­ken, af­da­len in een tur­bi­ne­kel­der en het toe­la­tings­exa­men af­leg­gen om leer­ling in de ij­zer- en staal­in­du­strie te wor­den.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

Ruhr­höhen­weg

Over berg en dal in het Ruhr­ge­bied

Het wit­te Sint-An­dre­as­kruis wijst wan­de­laars de weg van Win­ter­berg naar Duis­burg; van de bron van de Ruhr tot aan de mon­ding in de Rijn.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Ruhr­tal­rad­weg

Tus­sen idyl­le en in­du­strie­cul­tuur

In­du­strie­cul­tuur en vak­werkidyl­le, ste­den en na­tuur­be­le­ve­nis­sen: De Ruhr­tal­rad­weg komt op zijn weg van het Sau­er­land naar het Ruhr­ge­bied door ve­le ver­schil­len­de plaat­sen.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Rou­te der In­du­striekul­tur op de fiets

Maak u met de fiets op weg in de ge­schie­de­nis van het Ruhr­ge­bied

Ont­dek het Ruhr­ge­bied op de fiets: De Rou­te der In­du­striekul­tur ver­bindt in­du­stri­eel-cul­tu­re­le high­lights zo­als de Gaso­me­ter, Ze­che Zol­l­ve­rein en het Land­schafts­park Nord.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer