Ausblick auf die Zeche Zollverein in Essen, © andyhendrata

Ruhr­ge­bied bar­ri­è­re­vrij be­le­ven

In­du­stri­ë­le cul­tuur en heel veel groen

De me­tro­pool Ruhr is bui­ten­ge­woon ge­va­ri­eerd: Va­ge stads­gren­zen en unie­ke in­du­stri­ë­le cul­tuur - waar vroe­ger ko­len wer­den ge­won­nen, be­vin­den zich te­gen­woor­dig vrije­tijds­mo­ge­lijk­he­den in groen bloei­en­de par­ken. Tal­rij­ke mu­sea en the­a­ters zijn plek­ken voor ie­der­een die ge­ïn­te­res­seerd is in cul­tuur.

De metropool Ruhr is in de afgelopen decennia duidelijk veranderd: Waar vroeger staal werd gekookt en kolen werden gewonnen, is tegenwoordig een culturele regio te vinden. Industriële monumenten zoals de voormalige metaalbewerkingsbedrijven en buiten bedrijf gestelde gasometers zijn tentoonstellingslocaties en bühnes voor kunstenaars geworden. Daaromheen nemen planten en dieren hun leefruimte weer in en zorgen voor een natuurlijk idylle midden in de grote stad.

Waar je ook kijkt: Industriële cultuur

Industriële cultuur vind je in het Ruhrgebied op elke hoek: Zeche Zollern in Dortmund werd vroeger bijvoorbeeld het 'Kasteel van de arbeid' genoemd en geldt als voorbeeldige mijn van het Ruhrgebied. Tegenwoordig vertelt het LWL-Industriemuseum verhalen over diegenen, die in de mijn hebben gewerkt. Ook op Zeche Zollverein in Essen kun je industriële geschiedenis van dichtbij beleven. Als indrukwekkend monument van de industriële cultuur behoort Zeche Zollverein met zijn kooksfabriek tot het Unesco-werelderfgoed.

Dierlijke belevenissen

Wie wilde dieren van heel dichtbij wil beleven, kan een bezoekje brengen aan de talrijke dierentuinen in het Ruhrgebied. De sterren in de dierentuin van Duisburg zijn in elk geval kleine, leuke eucalyptus-etende Australische buideldieren: De koala's. In de Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen bieden de drie themawerelden Alaska, Afrika en Azië een kijkje in de diersoorten van de betreffende continenten.

 

Beneden vermelde aanbiedingen zijn gecertificeerd volgens 'Reizen voor iedereen' en helpen je bij de planning van je vakantie in het Ruhrgebied.

Meer informatie vind je op:

www.ruhr-tourismus.de

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Radweg zur Skulptur „Rheinorange“, © Ruhr Tourismus GmbH / Jochen Schlutius
Unterwegs im Nordsternpark am Abend, © Ruhr Tourismus GmbH / Jochen Schlutius
Das Gasometer Oberhausen in der Dämmerung, © Ruhr Tourismus GmbH / Jochen Schlutius
Die Zeche Zollverein in Essen, © Jochen Tack / Stiftung Zollverein
Sicht auf die Zeche Zollern, © Dirk Walther
Eingang des Essener Einkaufszentrums „Limbecker Platz“, © Hanjo Schumacher
Een ijsbeer in de Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen, © Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Reis­ar­ran­ge­men­ten Ruhr­ge­bied

Sluiten

Be­ziens­waar­dig­he­den Ruhr­ge­bied

Sluiten

LVR-In­du­strie­mu­se­um Pe­ter-Behrens-Bau

Ober­hau­sen

90 me­ter lang, ze­ven ver­die­pin­gen. 1.000 ton staal om­man­teld door mas­sief met­sel­werk: in op­dracht van de Gu­te­hof­f­nungs­h­üt­te groep (GHH) ont­wierp in­du­stri­eel ont­wer­per en ar­chi­tect Pe­ter Behrens in 1920 een ge­bouw dat van­daag de dag zijn naam draagt en een van de ico­nen van de Bau­haus-ar­chi­tec­tuur in het Ruhr­ge­bied is. Sinds 1998 is het Pe­ter Behrens-ge­bouw in Ober­hau­sen het cen­tra­le de­pot van het LVR In­du­strie­mu­se­um. Een per­ma­nen­te ten­toon­stel­ling op de vijf­de ver­die­ping, die open is voor het pu­bliek, geeft een over­zicht van het ar­tis­tie­ke werk van een van de be­lang­rijk­ste Duit­se ar­chi­tec­ten en pi­o­niers van mo­dern de­sign. Daar­naast zijn er re­gel­ma­tig wis­se­len­de spe­ci­a­le ten­toon­stel­lin­gen.

lees meer

Gru­ga­park Es­sen

Es­sens tuin voor het he­le jaar

Re­cre­a­tie en avon­tuur, na­tuur en cul­tuur, sport­fa­ci­li­tei­ten en pick­nick- of bar­be­cue­plaat­sen – het mooi­ste park van Es­sen heeft dit al­les het he­le jaar door te bie­den.

lees meer

Deut­s­ches Fuß­ball­mu­se­um Dort­mund

Dort­mund

Hier gaat het niet om ti­tels, doel­pun­ten en over­win­nin­gen. Het mu­se­um heeft zich toe­ge­wijd aan de scha­duw­zij­de van de sport maar ook het be­te­re be­grip tus­sen de vol­ke­ren door de bal­sport. Ster­ren staan hier net zo goed cen­traal als de ve­ler­lei fa­cet­ten ken­nen­de fan­cul­tuur en re­por­ter-stem­men uit ver­schil­len­de me­dia­ka­na­len.

lees meer

Ruhr Mu­se­um bij het we­rel­derf­goed Zol­l­ve­rein in Es­sen

Es­sen

Het Ruhr Mu­se­um biedt in het voor­ma­li­ge mijn­com­plex een unie­ke com­ple­te en­sce­ne­ring van de ge­schie­de­nis van het Ruhr­ge­bied. De vas­te ten­toon­stel­ling toont met be­hulp van 6.000 mu­se­um­stuk­ken de ont­wik­ke­lin­gen ge­du­ren­de de tijd. Voor­al de mijn­bouw en zijn oor­sprong in de hui­di­ge in­du­stri­ë­le re­gio wor­den aan­schou­we­lijk weer­ge­ge­ven.

lees meer

Deut­s­ches Berg­bau-Mu­se­um in Bochum

Bochum

Het groot­ste mijn­bouw-mu­se­um ter we­reld laat op een in­druk­wek­ken­de ma­nier zien dat geen an­de­re be­drijfs­tak zo ver­bon­den is met het Ruhr­ge­bied als de mijn­bouw. Be­zoe­kers kun­nen van dicht­bij be­le­ven hoe het was, kom­pel in de mijn­bouw te zijn. Een mijn die toe­gan­ke­lijk is voor het pu­bliek, vier ten­toon­stel­lings­rond­gan­gen en een gro­te schacht­bok kun­nen wor­den be­won­derd.

lees meer

Lehm­bruck Mu­se­um in Duis­burg

Duis­burg

De spo­ren die de Duit­se beeld­hou­wer Wil­helm Lehm­bruck met zijn le­vens­werk in Noor­drijn-West­fa­len heeft ach­ter­ge­la­ten zijn on­mis­ken­baar. Sculp­tu­ren ge­te­kend door wee­moed en me­lan­cho­lie die nau­we­lijks ex­pres­sie­ver kun­nen zijn. Het Lehm­bruck Mu­se­um zet de­ze wer­ken in het juis­te licht. Het heeft schat­ten uit de beeld­houw­kunst, schil­der­kunst en gra­fi­sche kunst van de 20e en 21e eeuw voor zijn gas­ten in pet­to.

lees meer

Zeiss Pla­ne­ta­ri­um in Bochum

Bochum

De be­zoe­kers stokt de adem bij de aan­blik van de fas­ci­ne­ren­de as­tro­no­mie-shows. Dui­zen­den ster­ren schie­ten voor­bij. Je kunt in het Pla­ne­ta­ri­um in Bochum het uni­ver­sum ont­dek­ken, he­le­maal zon­der as­tro­nau­ten­op­lei­ding, ra­ket­ten en ruim­te­pak­ken. De meest mo­der­ne tech­niek maakt een uit­stap­je in het heel­al voor ie­der­een mo­ge­lijk.

lees meer

LWL-Mu­se­um für Ar­chäo­lo­gie in Her­ne

Her­ne

In de po­pu­lai­re vas­te ten­toon­stel­ling krij­gen be­zoe­kers het ge­voel, zelf on­der­zoe­kers te zijn. Een la­bo­ra­to­ri­um maakt het mo­ge­lijk, zelf een keer ar­che­o­loog te zijn. Hier kun­nen gas­ten de af­zon­der­lij­ke bo­dem­la­gen be­won­de­ren en het ma­te­ri­aal ana­ly­se­ren. Een op­gra­vings­kamp rondt het we­ten­schap­pe­lij­ke pro­gram­ma op het bui­ten­ter­rein af.

lees meer

Ze­che Zol­l­ve­rein

Van de plaats waar ge­zwoegd werd tot Unes­co-we­rel­derf­goed

Vroe­ger werd hier ge­zwoegd, van­daag de dag biedt Zol­l­ve­rein in­du­stri­ë­le cul­tuur van een hoog ni­veau: Kunst, con­cer­ten, fes­ti­vals en spor­tie­ve mo­ge­lijk­he­den in een in­druk­wek­ken­de om­ge­ving.

lees meer

Vil­la Hü­gel

Sym­bool van het tijd­perk van de in­du­stri­a­li­se­ring

Geen naam is zo nauw ver­bon­den met de stad Es­sen als Krupp. Met de op­rich­ting van de eer­ste ei­gen giet­staal­fa­briek aan het be­gin van de 19e eeuw luid­de de on­der­ne­mers­fa­mi­lie het tijd­perk van de in­du­stri­a­li­se­ring in Duits­land in. Aan het be­gin van de ja­ren 1870 liet Al­fred Krupp, die van het be­drijf een van de be­lang­rijk­ste in­du­stri­ë­le on­der­ne­min­gen van die tijd maak­te, een pres­ti­gi­eu­ze re­si­den­tie voor de fa­mi­lie bou­wen in Es­sen, de Vil­la Hü­gel.

lees meer

Mu­se­um Fol­kwang in Es­sen

Es­sen

Ooit was het het “mooi­ste mu­se­um voor mo­der­ne kunst” en ook te­gen­woor­dig be­hoort het Mu­se­um Fol­kwang tot de meest ge­re­nom­meer­de Duit­se kunst­mu­sea. De be­lang­rij­ke col­lec­tie van het mu­se­um om­vat on­der an­de­re stuk­ken van Cé­zan­ne, van Gogh en Ma­net. Hoog­waar­di­ge wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen ron­den het re­per­toi­re af.

lees meer

Mo­vie Park Ger­ma­ny

Snel­le at­trac­ties, 4D-bios­coop en shows boor­de­vol ac­tie no­di­gen de fim­fans uit in de Ruhr­me­tro­pool

Maak je op weg naar het Wil­de Wes­ten! Of breng je toch lie­ver een be­zoek­je aan het strand van San­ta Mo­ni­ca? De gro­te en klei­ne be­zoe­kers kun­nen nu heel dicht bij de film­set ko­men en ge­nie­ten van snel­le at­trac­ties zo­als de acht­baan & co.

lees meer

Fiets- en Wan­del­rou­tes Ruhr­ge­bied

Sluiten