Steenarend in het roofvogelstation Hellenthal, © Johannes Höhn

Mooi wel Ei­fel!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Eugenienstein bij Nideggen, © Johannes Höhn

Bos en wa­ter


Avon­tuur Ei­fel

Bomen, © Tourismus NRW e.V.

Het ontwaken hangt in de lucht. Het hele gezin heeft vrij en de dag kan nauwelijks mooier zijn: Het kwik stijgt tot wel 30 graden. Geen wolkje te verkennen. En de hele omgeving. Gewoon perfect! Waar wacht je nog op? Vertrek het beste gelijk naar de bossen of naar het buitenbad. Wie met zo'n heerlijk zomers weer thuis blijft, terwijl anderen een frisse duik nemen in het stuwmeer of in het kreupelhout van het oerbos naar kleine en grote dieren speuren, is het gewoon zelf schuld. Diegenen kunnen dus ook niet genieten van de onmiskenbare uitzichten van de Eifel. Want van boven gezien kun je in de meest zuidelijk gelegen regio van Noordrijn-Westfalen in de buurt van de stad Aken in principe maar twee kleuren ontdekken: groen en blauw. Bos en water. Uitzichten, die een plekje verdienen op iedere reislijst.

Het ritselt al in het mooie loof. Misschien was het wel een wilde kat. Of een lynx. Misschien zelfs wel een hert. De kinderen kijken of ze op de grond de sporen kunnen ontdekken, verzamelen een paar takken en willen weten, van welke boom een bepaald blad afkomstig is. Want het maakt niet uit wat er zojuist ritselde in het loof, in de wildernis wordt elke wandeling al snel een avontuur of puzzeltocht. De wegen hier lopen soms letterlijk over stok en steen, soms door het kreupelhout en door de modder. Het ruikt naar vers gras en vochtig mos. De benen lopen als het ware vanzelf naar een van de kleine plassen, waar ze van een welverdiende verfrissing genieten. Tientallen vrolijk gekleurde libellen houden je tijdens deze onvergetelijke vakantiedag gezelschap. In de dichte grenen-, eiken- en douglasspar-bossen van het Nationaal park Eifel, die zich rondom de Urftsee uitstrekken, mag de natuur al jarenlang zijn gang gaan.

Dus als je moedig bent, bekijk je de neon-blauw glanzende mestkever van dichtbij, overnacht je in de open lucht of spring je van de vijf meter-toren met een luide pons in het blauwe water van de stuwdam. Want ook die bieden tijdens hete zomerdagen in de Eifel op tal van plekken voor de juiste afkoeling. En je vindt er gegarandeerd ook een schaduwrijk plekje onder de hoge bomen.

Mooi wel Eifel!

Bos in Aken, © Johannes Höhn

Scè­ne­land­schap­pen in de Ei­fel


jon­ge stu­den­ten­scè­ne in Aken

Onontdekte plaatsen, © Tourismus NRW e.V.

À propos afkoeling: Naar bos en water hoef je in de grootste stad van de Eifel ook niet lang te zoeken. Het 'Öcher Bösch', het Akense bos dus, loopt van het zuiden van de stad tot over de landsgrenzen met België en Nederland. Joggers en wandelaars, gezinnen met kinderen en hikers zijn hier niet alleen tijdens het weekeinde te vinden. Want frisse lucht vind je in Aken ook direct voor de huisdeur, op slechts enkele kilometers afstand van de Dom, het meest beroemde gebouw van de Keizer- en studentenstad. Deze staat midden in het centrum, waar zich de afgelopen jaren een levendige scène met tal van kleine bistro's, coole winkeltjes en hippe cafés heeft ontwikkeld. En hier vind je ook het beste ijs uit de wijde omgeving. De perfecte dag is dus nog lang niet afgelopen.

Mooi wel Aken!

In­si­der­tips

Groen en blauw. Bos, wa­ter en ge­wel­di­ge ver­ge­zich­ten. De Ei­fel­pa­no­ra­ma's moe­ten op el­ke check­list staan. Aken, de stad met de prach­ti­ge Dom. Maar de stad in de Ei­fel heeft zo­veel meer te bie­den: een di­vers stu­den­ten­le­ven, een spec­ta­cu­lai­re wijk met ou­de ge­bou­wen en een rus­tig stads­bos.

Dom van Aken, © Johannes Höhn

Dom van Aken

Een be­wan­del­baar waar­merk. Een iets an­de­re kijk op de Dom van Aken. 's Mor­gens vroeg, als de stra­ten in de bin­nen­stad van Aken nog leeg zijn, is er een heel bij­zon­de­re sfeer bij de Dom. Nie­mand staat in de rij voor het in­druk­wek­ken­de bouw­werk, dat een Unes­co-we­rel­derf­goed is, en nie­mand stoort het ech­te uit­zicht voor de fo­to. 's Avonds als het dak van de Dom ver­licht is en de ver­lich­ting bij de Kat­sch­hof aan gaat, is waar­schijn­lijk meer te doen.
Details

Eugenienstein bij Nideggen, © Johannes Höhn

Eu­ge­nien­stein

Steil, ste­nig en ver­moei­end: Maar het uit­zicht op de Rurei­fel is ge­woon­weg adem­be­ne­mend! De weg van de Rur naar bo­ven op de Eu­ge­nien­stein is echt een klei­ne klim­par­tij. De rou­te van­uit Nid­eg­gen of Rath is iets een­vou­di­ger. Maar on­ge­acht voor wel­ke weg je kiest: Als je het rots­pla­teau ein­de­lijk hebt be­reikt, heb je een on­ge­hin­der­de blik tot in het Rur­tal en wor­den al­le in­span­nin­gen ver­goed. En op de te­rug­weg gaat het dan per slot van re­ke­ning ook voort­du­rend berg­af.
Details

Uil kuiken van het 'Greifvogelstation Hellenthal', © Johannes Höhn

Greifvo­gel­sta­ti­on Hell­en­t­hal

Ade­laars in een duik­vlucht met een con­dor, die niet wil vlie­gen. De klein­ste be­wo­ner van het 'Greifvo­gel­sta­ti­on Hell­en­t­hal', een dwer­guil die luis­tert naar de naam Go­li­ath, is nau­we­lijks gro­ter dan een vuist. Zijn groot­ste me­de­be­wo­ner daar­en­te­gen heeft een vleu­gel­span­wijd­te van drie me­ter: An­des­con­dor San­tia­go. Hij is de stil­le ster van het sta­ti­on, heeft ech­ter een pro­bleem, waar­door hij an­ders is dan de an­de­re grijp­vo­gels, die hier el­ke dag mee­doen aan de show. San­tia­go wil ge­woon niet vlie­gen.
Details

Bos van Aken overspoeld met licht, © Johannes Höhn

Wan­de­len in het Aken­se bos

Het bos kent geen gren­zen. Wan­de­len bij het drie­lan­den­punt. De in­wo­ners van Aken noe­men hun stads­bos lief­de­vol 'Öcher Bö­sch'. Dit loopt in het zui­den van de Bel­gi­sche en Ne­der­land­se grens bij­na tot naar de Voor­ei­fel en is on­der an­de­re het start­punt van de be­ken­de Ei­fel­steig. Wie de­ze ech­ter wil be­wan­de­len, moet niet al­leen vol­doen­de tijd, maar ook een goe­de con­di­tie mee­bren­gen.
Details

Huisgevels Frankenberg, © Johannes Höhn

Huis­ge­vels Fran­ken­berg

Jong le­ven in ou­de vil­la's. De Aken­se wijk Fran­ken­berg. Wat Ber­lijn kan, kan Aken al lang. De wijk Fran­ken­berg is de meest tren­dy wijk van de 250.000 in­wo­ners tel­len­de stad. Jong en cool, fa­mi­li­air en vrien­de­lijk. Een mix van kunst, cul­tuur, ca­fé, ter­ras, bur­ger­ini­ti­a­tief en jeu de bou­les. Hier kent ie­der­een ie­der­een. En als je een wo­ning hebt we­ten te be­mach­ti­gen in één van de ou­de vil­la's, wil je ook he­le­maal niet meer weg uit 'jouw wijk'. En al ze­ker niet naar Ber­lijn.
Details

Natuurbelevenis-zwembad Einruhr , © Tourismus NRW e.V.

Zwem­mo­ge­lijk­he­den bij stuw­dam­men

Een dag­je bij de stuw­dam. Zwem­ple­zier zon­der chloor en ro­de ogen. Bij de Stein­bach-stuw­dam bij Eu­s­kir­chen kun je 'bos­zwem­men' echt let­ter­lijk op­vat­ten. Want het bui­ten­zwem­bad ligt mid­den tus­sen ho­ge bo­men en zorgt tij­dens war­me da­gen voor een ver­fris­sen­de af­koe­ling. In­clu­sief gro­te glij­baan, vijf me­ter-to­ren en wa­ter­tram­po­li­ne. Het na­tuur­be­le­ve­nis-zwem­bad Ein­ruhr bij Sim­me­rath heeft he­le­maal geen chloor no­dig. De Rur­see be­hoort sinds ja­ren tot de schoon­ste me­ren van de deel­staat.
Details

Reeën in het Schmidt wildpark in Nideggen, © Johannes Höhn

Wild­park Sch­midt

Aai­en en knuf­fe­len: Waar wil­de die­ren heer­lijk tam zijn. Wel­kom bij Fri­da, Em­ma, Kar­li en Karl­son. Zo he­ten de vier Ka­meroen­scha­pen, die in het Wild­park Sch­midt in Nid­eg­gen hun plek­je heb­ben ge­von­den en sa­men met gei­ten, ko­nij­nen en een­den even­als edel­her­ten, dam­her­ten en wil­de var­kens een beest­ach­ti­ge woon­groep vor­men. De mees­ten van hen kun je ook graag aai­en en voe­ren. Maar bij Ma­ria moet je een beet­je voor­zich­tig zijn. Want bij de­ze da­me gaat het om een woes­tijn­bui­zerd.
Details

Oecher Eis-Treff, © Johannes Höhn

Oe­cher Eis-Treff

Duur­zaam en noot­ach­tig. Bij het Oe­cher Eis-Treff smaakt ijs nog net zo­als vroe­ger bij oma. De he­le ge­schie­de­nis be­gon met om­a's no­te­nijs en het idee, ijs van ech­te le­vens­mid­de­len en niet van één of an­der poe­der­tje te ma­ken. In­mid­dels heeft het Oe­cher Eis-Treff van Mar­cel Schmitz al­lang cult-sta­tus be­reikt in Aken. Het klei­ne ijs­sa­lon di­rect naast het Fran­ken­ber­ger Park is ont­moe­tings­plek voor al­le ge­ne­ra­ties, die zich thuis­voe­len in de wijk. Want ner­gens an­ders smaakt het be­ter. Dus één keer 'Va­nil­le­zau­ber' (be­to­ve­ren­de va­nil­le) en 'Scho­k­ola­den­traum' (cho­co­la­de­droom) als­je­blieft!
Details

Uil- en uilkuikens bij het roofvogelstation Hellenthal, © Johannes Höhn

Ga wel door!

Uitzicht over Bonn vanaf de Skywalk Rabenlay, © Johannes Höhn

Bo­ven de da­ken van Bonn

lees meer
Achteraanzicht van de Tüschenbroicher-molen aan de Nederrijn, © Leo Thomas

Waar­om naar de kust rij­den...

lees meer
Panorama van Keulen met kathedraal, Rijn en Rijn schepen, © Johannes Höhn

Van­af de an­de­re kant van de Rijn

lees meer