Header rauszeitlust, © Johannes Höhn

Reis Tijd Ple­zier

Mooi wel NRW!

Buiten zijn. Even een pauze nemen. Plezier hebben. Fun en actie beleven. In jouw Noordrijn-Westfalen kun je alles doen, waar je zin in hebt. Wij kennen de mooiste picknickpauzen en verborgen plekken waar je happy van wordt. Met ons beleef je kleine stadsavonturen of trek je je terug in de afzondering van de natuur. We nemen je mee naar het bos, langs het water of zelfs boven de daken.

Vooral het Sauerland en Siegerland evenals het Teutoburgerwoud zijn bijzonder groen. In de Eifel en in het Bergisches Land wordt het groen bovendien afgewisseld door het blauw van de stuwmeren. En zelfs de Zuidzee ligt direct voor de huisdeur. Wij verklappen waar. Ook het Neanderland is alles behalve het stenen tijdperk. En in de jungle van de grote stad in Keulen of Düsseldorf ontdek je tal van onbekende plekjes. Jouw Noordrijn-Westfalen is niet alleen vrolijk gekleurd maar weet ook hoe vakantie in het Ruhrgebied met de fiets voelt.

Het maakt dus niet uit wat je wilt doen. Onze regio's zorgen ervoor dat je zin krijgt om weg te gaan. Maak er iets leuks van!

  • Fietstochten, © Tourismus NRW e.V.
  • Outdoor Action, © Tourismus NRW e.V.
  • Onontdekte plaatsen, © Tourismus NRW e.V.
  • Stedelijke oases van rust, © Tourismus NRW e.V.
  • Stedelijke micro-avonturen, © Tourismus NRW e.V.
  • Verandering van perspectief, © Tourismus NRW e.V.
  • Picknick, © Tourismus NRW e.V.

Fiets­ple­zier

Re­lax langs ri­vie­ren en me­ren of steil om­hoog en om­laag: Noor­drijn-West­fa­len is per­fect ge­schikt voor je twee­wie­ler.

Kerk langs de landbouwgrond fietsroute, © Johannes Höhn

Boe­ren­land fiets­rou­te

Dier­lij­ke be­ge­lei­ding. Een fiets­tocht met 'ob­ser­va­tie'. Bui­zerds en wou­wen cir­ke­len in de lucht en zijn op zoek naar voed­sel. De trot­se vo­gels wor­den ook wel mui­zen­van­gers uit het Sau­er­land ge­noemd en be­ge­lei­den de fiet­sers op de boe­ren­land-fiets­tocht van en naar Sch­mal­len­berg. Van­af het hoog­ste punt van de rou­te goed te zien: de te­le­vi­sie­to­ren, die op de kam van de Hu­nau uit de bos­sen steekt, even­als de ve­le klei­ne vak­werk­dor­pen bij het Rot­haar-ge­berg­te. En wie on­der­weg een muis te­gen­komt. Op­ge­past!
Details

Uitzicht op Düsseldorf en de Rijn, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Fiets­rou­tes D

D van Düs­sel­dorf. F van fiets. Hup op weg. Steeds langs de Rijn, 's avonds met ver­lich­ting of ge­lijk de he­le gro­te ron­de: Op tien fiets­rou­tes le­ren zelfs de ei­gen be­wo­ners hun stad Düs­sel­dorf steeds weer nieuw ken­nen. Wie van ur­baan houdt, fietst over de Kö­nigsal­lee tot naar de Me­dien­ha­fen. Wie lie­ver spor­tief be­zig is, brengt een be­zoek­je aan For­tu­na. En wie lie­ver on­der­weg in de na­tuur is, die kiest voor tocht D5 in de rich­ting van het Ber­gis­ches Land.
Details

 Mountainbikers op het Flowtrail bij Siegen, © Johannes Höhn

Moun­tain­bi­ke trail Sie­gen

Down­hill in het dal. Een stuk bos, he­le­maal al­leen voor moun­tain­bi­kers. Het bos in Sie­gen is niet al­leen be­stemd voor wan­de­laars. Ook moun­tain­bi­kers kun­nen hier avon­tu­ren be­le­ven. Op de flow­trail in Sie­gen, een spe­ci­aal hier­voor aan­ge­legd ter­rein voor moe­di­ge twee­wie­lers, gaat het van de Fisch­ba­cher­berg down­hill in het dal. En ver­vol­gens weer ge­lijk om­hoog. Want de rond 3,5 km lan­ge rou­te kan ook als rond­lo­pen­de rou­te wor­den ge­fietst. Jij be­paalt na­tuur­lijk zelf het tem­po.
Details

Ontdekkingstocht in Kreis Unna , © Johannes Höhn

Ont­dek­kings­tocht in Kreis Un­na

Niet ver­der ver­tel­len! De ge­hei­me tip voor fiets­toch­ten door het 'Re­vier'. Plot­se­ling zit ie­der­een op de fiets. Met slechts wei­nig te­gen­lig­gers kun­nen ge­zin­nen, die met kin­de­ren op weg zijn, heel com­for­ta­bel op ont­dek­kings­tocht door Kreis Un­na. De 40 ki­lo­me­ter lan­ge rou­te loopt langs mooie oe­ver­pa­den en bui­ten be­drijf ge­stel­de trein­tra­jec­ten van de Ze­che Gnei­se­nau in Dort­mund tot aan de Preußen­ha­fen in Lü­nen en weer te­rug. Dit is nog een ech­te ge­hei­me tip. Dus niet ver­der ver­tel­len!
Details

 Romantisch uitzicht op het kasteel van Paffendorf in Bergheim, © Johannes Höhn

Kas­teel Paf­fen­dorf Berg­heim

Bui­ten iets voor het oog, bin­nen in­for­ma­tief. Een be­zoek­je aan Kas­teel Paf­fen­dorf. Een gi­gan­ti­sche bag­ger­schep graaft zich een weg mid­den door het Kas­teel Paf­fen­dorf. Maar maak je geen zor­gen, het ro­man­tisch ge­le­gen wa­ter­kas­teel dat in een zee van wa­ter­le­lies lijkt te zwem­men, wordt niet af­ge­bro­ken. Bij de schop gaat het slechts om een na­boot­sing in de vas­te ten­toon­stel­ling over de ge­schie­de­nis en be­te­ke­nis van de bruin­kool­ge­schie­de­nis in de 'R­hei­ni­sche Bucht'. Er be­staat dus geen in­stort­ge­vaar!
Details

Zonsopgang boven de bossen van het Sauerland, © Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Gei­ten­ral­ley

De mo­tor doet zijn best. Met de e-bi­ke door de bos­sen rond­om Win­ter­berg. Van be­ne­den ge­zien ziet al­les nog on­schul­dig uit. Maar een fiets­tocht door de ge­berg­tes van het Sau­er­land kan je al snel la­ten zwe­ten. Met de e-bi­ke daar­en­te­gen is ook de gei­ten­ral­ley rond­om Win­ter­berg even­als de Wi(in­ter­berg)-Ha(llen­berg)-tocht geen pro­bleem. Op gra­vel- en land­bouw­we­gen ga je of op weg rich­ting de bron van de Ruhr of naar de Kah­ler As­ten. Daar moet de klei­ne aan­drijf­mo­tor pas echt wer­ken.
Details

Bui­ten­ple­zier

Wil­de die­ren, wan­del­rou­tes, wa­ter­sport: Bui­ten in Noor­drijn-West­fa­len is er ple­zier voor jong en oud. Ge­ga­ran­deerd.

Uil kuiken van het 'Greifvogelstation Hellenthal', © Johannes Höhn

Greifvo­gel­sta­ti­on Hell­en­t­hal

Ade­laars in een duik­vlucht met een con­dor, die niet wil vlie­gen. De klein­ste be­wo­ner van het 'Greifvo­gel­sta­ti­on Hell­en­t­hal', een dwer­guil die luis­tert naar de naam Go­li­ath, is nau­we­lijks gro­ter dan een vuist. Zijn groot­ste me­de­be­wo­ner daar­en­te­gen heeft een vleu­gel­span­wijd­te van drie me­ter: An­des­con­dor San­tia­go. Hij is de stil­le ster van het sta­ti­on, heeft ech­ter een pro­bleem, waar­door hij an­ders is dan de an­de­re grijp­vo­gels, die hier el­ke dag mee­doen aan de show. San­tia­go wil ge­woon niet vlie­gen.
Details

Waterfietsen op de Niers aan de Nederrijn, © Leo Thomas

Peddleen op de Niers

Het land­schap trekt voor­bij. Een boot­tocht­je op de Niers Zacht­jes glijdt de boot over de Niers. Als in een film trekt het ty­pi­sche land­schap van de Nie­der­r­hein met zijn knoes­ti­ge knot­wil­gen, de hoog­ve­nen, fruit­wei­den en vel­den voor­bij aan de klei­ne be­zet­ting van de boot. Maar ver­geet niet te ped­de­len. An­ders kom je niet aan op je plek van be­stem­ming. De tocht was zo mooi.
Details

Volle vaart vooruit, © Johannes Höhn

Kett­car Mon­heim am Rhein

Op de trap­pers, klaar, start! Met de skel­ter om de bocht. De fa­mi­lie-chal­len­ge kan be­gin­nen. Op de trap­pers, klaar, start! Wie rijdt er als eer­ste over de fi­nish? Wie weer eens op een skel­ter door de bocht wil scheu­ren, kan dat doen in het land­schaps­park Rhein­bo­gen in Mon­heim am Rhein. De al­daar ge­ves­tig­de fiets­ver­huur ver­huurt bo­ven­dien e-bi­kes, stunt­steps en pa­ral­lel­le tan­dems voor een tocht­je door de na­tuur. En ook de pau­ze langs de Rijn is ge­re­geld. De ge­pak­te pick­nick­mand staat al klaar.
Details

 Lynx in het Wildpark Anholter Schweiz , © Johannes Höhn

An­hol­ter Schweiz

Voe­ren van de roof­die­ren. Op be­zoek bij wol­ven en wil­de kat­ten. Lang­zaam stroopt de wolf door zijn ge­bied. Als­of hij op de loer licht en de men­sen voor zijn ver­blijf in de ga­ten houdt. Het schu­we dier be­hoort tot de be­wo­ners van het Wild­park An­hol­ter Schweiz in Is­sel­burg. Hij deelt zijn ver­blijf met meer dan 60 ver­schil­len­de dier­soor­ten, waar­on­der ook ot­ter en ren­die­ren even­als vla­ken, die tij­dens vlieg­shows over het park en het meer hun rond­jes draai­en. En een keer per dag no­digt de dier­ver­zor­ger uit, het voe­ren te be­kij­ken.
Details

 Landweg in de Winter- en Weiherbachtal, © Johannes Höhn

Win­ter- en Wei­her­bachtal

Fau­na en flo­ra ont­dek­ken. Een wan­de­ling door het Win­ter- en Wei­her­bachtal. De dier­lij­ke be­wo­ners van het Win­ter- en Wei­her­bachtal in de ge­meen­te Bur­bach zijn een vro­lijk ge­mengd volk­je. Zeld­za­me die­ren wiens naam de mees­ten ver­moe­de­lijk nog nooit heb­ben ge­hoord, heb­ben hier een plek­je ge­von­den en kun­nen goed ge­ob­ser­veerd wor­den tij­dens een wan­de­ling. Dus het bes­te ge­lijk een fo­to ma­ken en een ge­schik­te app down­lo­a­den, die de mooie vlin­der als don­ke­re pim­per­nel­blauw­tje iden­ti­fi­ceert.
Details

Wilde weide langs het boompad in Morsbach, © Johannes Höhn

Boom­weg in Mors­bach

Boom­pje ver­wis­se­len. Spe­len­der­wijs het bos ont­dek­ken. Tuur­lijk, ei­ken kent ie­der­een. Maar wat is een 'Kaf­fee­trin­ker­lin­de' (kof­fie­drin­ker-lin­de­boom)? Nog nooit van ge­hoord. Ook de je­ne­ver­struik werd in de oud­heid al als ge­nees­krach­ti­ge plant ge­bruikt. In­te­res­sant! Meer in­for­ma­tie over hoe bo­men ons le­ven be­ïn­vloe­den en wel­ke ver­ha­len er de ron­de doen, krij­gen wan­de­laars te ho­ren op de boom­weg door Mors­bach. Voor­al kin­de­ren ont­dek­ken tij­dens de kor­te ont­dek­kings­tocht spe­len­der­wijs het bos en zijn me­de­be­wo­ners. Want ze heb­ben een klei­ne be­ge­leid­ster, de muis.
Details

Natuurbelevenis-zwembad Einruhr , © Tourismus NRW e.V.

Zwem­mo­ge­lijk­he­den bij stuw­dam­men

Een dag­je bij de stuw­dam. Zwem­ple­zier zon­der chloor en ro­de ogen. Bij de Stein­bach-stuw­dam bij Eu­s­kir­chen kun je 'bos­zwem­men' echt let­ter­lijk op­vat­ten. Want het bui­ten­zwem­bad ligt mid­den tus­sen ho­ge bo­men en zorgt tij­dens war­me da­gen voor een ver­fris­sen­de af­koe­ling. In­clu­sief gro­te glij­baan, vijf me­ter-to­ren en wa­ter­tram­po­li­ne. Het na­tuur­be­le­ve­nis-zwem­bad Ein­ruhr bij Sim­me­rath heeft he­le­maal geen chloor no­dig. De Rur­see be­hoort sinds ja­ren tot de schoon­ste me­ren van de deel­staat.
Details

Rinsley-rotsen op het bosavontuurpad Saalhausen, © Johannes Höhn

Bos­be­le­ve­nis­pad Saal­hau­sen

Eer­ste be­klim­ming. Klei­ne be­klim­ming in het bos. Wie als eer­ste bo­ven is! Het groot­ste avon­tuur op het bos­be­le­ve­nis­pad Saal­hau­sen is voor de klei­ne en gro­te klim­haas­jes de 'be­klim­ming' van de Rinsley-rots. De­ze is on­ge­veer hal­ver­we­ge de rou­te van de ze­ven ki­lo­me­ter tel­len­de wan­del­rou­te te vin­den. De rou­te is bui­ten­ge­woon ge­schikt voor ge­zin­nen met kin­de­ren. Een wit­te den­nen­boom op een zwar­te on­der­grond wijst je de weg. De klei­ne klim­tocht start - nu.
Details

Surf in de waterski-faciliteit Surf Langenfeld, © Johannes Höhn

Surf Lan­gen­feld

De per­fec­te golf. Sur­fen in het ne­an­der­land. Net als een wand bouwt de tot wel 1,60 me­ter ho­ge golf zich voor de sur­fers in Lan­gen­feld. Het is de we­reld­wijd eer­ste staan­de golf - mid­den op een meer. En toch voelt het, als­of je aan zee bent. Aan de rand van het re­cre­a­tie­ge­bied Knip­pra­ther Wald in Kreis Mett­mann ko­men wa­ter­spor­ters he­le­maal aan hun trek­ken. En wie nog nooit op een surf­plank heeft ge­staan, die leert het ge­woon en gunt zich na een suc­ces­vol­le be­le­ve­nis een lek­ke­re sun­dow­ner op het strand.
Details

Reeën in het Schmidt wildpark in Nideggen, © Johannes Höhn

Wild­park Sch­midt

Aai­en en knuf­fe­len: Waar wil­de die­ren heer­lijk tam zijn. Wel­kom bij Fri­da, Em­ma, Kar­li en Karl­son. Zo he­ten de vier Ka­meroen­scha­pen, die in het Wild­park Sch­midt in Nid­eg­gen hun plek­je heb­ben ge­von­den en sa­men met gei­ten, ko­nij­nen en een­den even­als edel­her­ten, dam­her­ten en wil­de var­kens een beest­ach­ti­ge woon­groep vor­men. De mees­ten van hen kun je ook graag aai­en en voe­ren. Maar bij Ma­ria moet je een beet­je voor­zich­tig zijn. Want bij de­ze da­me gaat het om een woes­tijn­bui­zerd.
Details

Klein huis langs de drie-vallei-tour, © Johannes Höhn

Drie da­len-tocht

Idyl­le en in­du­stri­ë­le ge­schie­de­nis. Vroe­ger was toch niet al­les be­ter. Het is best mo­ge­lijk dat wan­de­laars op de drie da­len-tocht ook een zalm of ijs­vo­gel te zien krij­gen. Maar een ga­ran­tie krijg je na­tuur­lijk niet. In ie­der ge­val be­leef je langs de ri­vier­bed­din­gen Es­ch­bach, Mors­bach en Wup­per de le­ven­di­ge in­du­stri­ë­le ge­schie­de­nis. Want in de hut­ten en sme­de­rij­en, die zich te­gen­woor­dig zo idyl­lisch in het land­schap vlij­en, werd vroe­ger hard ge­werkt. Maar dan ook ont­zet­tend hard!
Details

 Dierentuin Olderdissen in Bielfeld, © Johannes Höhn

Die­ren­park Ol­der­dis­sen

Je hoeft niet bang te zijn voor gro­te die­ren. Waar mens en dier el­kaar le­ren ken­nen. Let op, los­lo­pen­de Al­pen-mar­mot­ten! In het 'Hei­mat-Tier­park' Ol­der­dis­sen zijn der­ge­lij­ke ge­lui­den geen uit­zon­de­ring. Want op het gro­te ter­rein met tal van vij­vers, wei­den en bos­sen kan het best ge­beu­ren dat mens en dier el­kaar le­ren ken­nen. Er le­ven in to­taal 90 ver­schil­len­de soor­ten die­ren in het park. Voor­al de in­heem­se die­ren zo­als ree­ën, ezels en wi­sen­ten. Maar let op, ook be­ren! Ge­luk­kig maar dat ze niet los rond­lo­pen.
Details

Roodharige figuur op het sprookjesachtige wandelpad Little Redhead bij Bad Laasphe, © Johannes Höhn

Klei­ne Rot­haar

Een ko­bold na­mens 'Ro­t­haar'. Sprook­jes­ach­ti­ge wan­de­ling door het Witt­gen­stei­ner Land. Waar heeft het Rot­haar­ge­berg­te zijn naam toch van­daan? De klei­ne rood­ha­ri­ge ko­bold, die kin­de­ren en vol­was­se­nen op de sprook­jes-wan­del­rou­te in het Witt­gen­stei­ner Land mee­neemt in zijn rijk, be­weert heel bru­taal dat de naam van hem af­kom­stig is. Of dat klopt, krij­gen de be­ge­lei­ders van de 'klei­ne Rot­haar' en diens vrien­din Ot­ti, die klei­ne bos­ha­ge­dis, on­der­weg. Hier staat af­wis­se­ling cen­traal: Klei­ne en gro­te wan­de­laars kun­nen na­me­lijk ook ti­pi's bou­wen en wa­ter zoe­ken met een wi­chel­roe­de.
Details

Ver­bor­gen plek­ken

Psst, wie goed kijkt, vindt ze nog: klei­ne, fas­ci­ne­ren­de avon­tu­ren die nog niet ie­der­een kent. En dat mid­den in de gro­te stad.

Niesetalweg in het Teutoburgerwoud, © Johannes Höhn

Nie­se­tal­weg

Tus­sen veld, bos en beemd. Een wan­del­pad, voor elk wat wils. Net nog in het bos, loopt het pad plot­se­ling ver­der over wei­den en vel­den. Voor­dat het weer bos­ach­tig wordt. De 'Nie­se­tal­we­g' weet niet wat hij wil. Maar daar­door is de re­cen­te­lijk on­der­schei­den rond­lo­pen­de wan­del­rou­te tus­sen de ab­dij Ma­rien­mün­ster en de schil­der­stad Schwa­len­berg zo ge­va­ri­eerd en be­le­ve­nis­rijk. Laat ons eens kij­ken, wat er na de vol­gen­de af­slag komt.
Details

 Een ooievaar in de Uiterwaarden van de Stever (Olfen), © Johannes Höhn

Ui­ter­waar­den van de Ste­ver (Ol­fen)

Wild en ro­man­tisch. Door de ui­ter­waar­den van de Ste­ver te­rug naar de na­tuur. De kud­de Heckrun­de­ren laat zich niet sto­ren en graast in al­le rust ver­der. Ook de gro­te ezels, die plot­se­ling langs de rand van de weg staan, kij­ken even op en gaan dan weer ver­der. In de idyl­li­sche ui­ter­waar­den van de Ste­ver in Olf­den is de na­tuur de baas. Men­sen kun­nen dit unie­ke land­schap op een acht ki­lo­me­ter lang fiets- en wan­del­pad langs de ri­vier ver­ken­nen. En mis­schien zijn er ook een paar ooi­e­vaars te zien.
Details

 Houten loopbrug in het natuurgebied großes Torfmoor , © Johannes Höhn

Großes Torf­moor

Op vlon­ders en zan­di­ge pa­den. Een wan­de­ling door het 'Großes Torf­moor'. Het land­schap ziet er bij­na on­wer­ke­lijk uit. Een veen mid­den­in het Teu­to­bur­ger­woud. Knoes­ti­ge bo­men groei­en hier uit het wa­ter. Riet ruist in de wind en rei­gers cir­ke­len in de lucht. Als plot­se­ling de le­vend­ba­ren­de ha­ge­dis over de smal­le vlon­der snelt, waar de wan­de­laars door het unie­ke land­schaps­re­ser­vaat 'Großes Torf­moor' bij Hil­le lo­pen. Ont­breekt al­leen nog - nee, als­je­blieft geen veen­lijk.
Details

Schoorsteen van de drop-smidse Hendrichs in Solingen, © Johannes Höhn

Ge­sen­k­schmie­de Hen­d­richs

Zo met­een valt de ha­mer. In­du­stri­ë­le ge­schie­de­nis li­ve in So­lin­gen. Als de ha­mer valt moet je je oren dicht en vin­gers uit de buurt hou­den. In het LVR-Mu­se­um Ge­sen­k­schmie­de Hen­d­richs in So­lin­gen knalt en fluit het nog al­tijd. Want voor be­zoe­kers wordt de com­pleet be­hou­den ge­ble­ven fa­brieks­in­stal­la­tie uit de 19e eeuw, die qua­si 's nachts ver­an­der­de in een mu­se­um re­gel­ma­tig weer in ge­bruik ge­no­men. Het is dus geen won­der dat over­al nog ge­reed­schap ligt en ook de ou­de prik­klok nog hangt. De vol­gen­de stap kan be­gin­nen.
Details

Dam van de Fürwiggetalsperre tussen Meinerzhagen en Lüdenscheid, © Johannes Höhn

Re­cre­a­tie­ge­bied bo­ven aan de Vol­me

Bo­ven aan de Vol­me wordt het wild. Wan­de­len met was­beer en co. Knuf­fe­len met koei­en en klim­bos. Een rit met de his­to­ri­sche stoom­trein. Of een ver­fris­sen­de duik in het meer. In het vrije­tijds- en re­cre­a­tie­ge­bied bo­ven aan de Vol­me komt ie­der­een ge­ga­ran­deerd aan zijn trek­ken. Veel klei­ne, idyl­lisch ge­le­gen stuw­dam­men lig­gen ver­stopt in de bos­sen rond­om Her­scheid, Meinerz­ha­gen, Kier­spe, Hal­ver en Schalk­s­m­ühle. Maar het wordt hier bo­ven bij de Vol­me voor­al beest­ach­tig.
Details

Korenmolen Tüschenbroich in Wegberg aan de Nederrijn, © Johannes Höhn

Ko­ren­mo­len Tü­schen­broich

Dub­bel ge­not. Ge­nie­ten van het land­schap en je ge­lijk­tij­dig la­ten ver­wen­nen. Dat is idyl­le. Om­ringd door bos­sen en een gro­te vij­ver ligt ver­stopt in het Na­tuur­park Schwalm-Net­te een echt klei­nood ver­stopt. Een wan­de­ling door het bui­ten­ge­woon mooie land­schap van dit Eu­ro­pees na­tuur­re­ser­vaat loopt voor­bij aan het Kas­teel Tü­sche­broich even­als de ou­de olie- en de his­to­ri­sche ko­ren­mo­len. Hier 's avonds aan­ko­men is een af­ron­ding van je uit­stap­je. Een ech­te lie­ve­lings­plek langs de Nie­der­r­hein.
Details

Kasteel Drachenburg bij Bonn, © Johannes Höhn

Beet­ho­ven-wan­del­pad

'Lud­wigs Lust'. Een wan­de­ling in de voet­spo­ren van Lud­wig van Beet­ho­ven. De jon­ge Lud­wig van Beet­ho­ven was graag bui­ten en maak­te uit­stap­jes en wan­del­rei­zen, om zijn woon­plaats rond­om Bonn te le­ren ken­nen. Te­gen­woor­dig ver­bindt een wan­del­pad 22 plek­ken in Bonn en de Rhein-Sieg-Kreis, die de bui­ten­ge­wo­ne kun­ste­naar heb­ben ge­vormd tij­dens zijn kin­der­tijd en jeugd. Hij is on­ge­veer 15 ki­lo­me­ter lang, maar ie­der­een moet er wel re­ke­ning mee hou­den: Lud­wig ging graag wan­de­len en had ook geen pro­bleem met de ber­gen.
Details

Japanse tuin in Bielefeld, © Johannes Höhn

Ja­pan­se tuin

Me­di­ta­tie­ve rust. Neem een duik in een vreem­de we­reld. Mooi ge­rang­schik­te kie­zel­pa­den lo­pen door met bloe­men be­plan­te ga­zons. Ker­sen­bo­men en aza­lea's bloei­en er. Wie ver­dwijnt ach­ter de hou­ten poort van de Ja­pan­se tuin in Bie­le­feld, ver­dwijnt in een vreem­de we­reld. De tuin werd ont­wik­keld vol­gens de re­gels van de Zen-tui­nen. Er heerst een me­di­ta­tie­ve rust, die al­leen af en toe wordt on­der­bro­ken door een gong. Hier trek­ken de ge­dach­ten voor­bij.
Details

Warendorf, © Münsterland e.V.

Vak­werk­stad­je

Heel his­to­risch. Heel idyl­lisch. Wie ooit door de klei­ne kron­ke­len­de straat­jes en langs zwart- of bruin-wit­te vak­werk­hui­zen in de ve­le klei­ne dorp­jes en stad­jes zo­als Wa­ren­dorf of Telg­te heeft ge­wan­deld, komt al­tijd te­rug. In de zo­mer, als de bloe­men voor de hui­zen in al­le kleu­ren bloei­en of in de win­ter, als de his­to­ri­sche ach­ter­grond schit­tert in de war­me kerst­ver­lich­ting. En daar­na zijn de wen­sen van de be­zoe­kers over­dui­de­lijk: "Zo'n huis­je, dát zou wat zijn!"
Details

Altenbeken Viadukt Detailopname, © Johannes Höhn

'Na­tu­rer­be­wald' en Al­ten­be­ken-vi­a­duct

Wacht tot­dat het don­ker wordt. Als bij het Al­ten­be­ker-vi­a­duct de lamp­jes aan gaan. Het is al laat. De wan­de­ling door het 'Na­tu­rer­be­wald' heeft iets lan­ger ge­duurd. Maar on­der­weg viel er ook zo veel te zien. Zeld­za­me die­ren en plan­ten. En steeds weer het zicht op de groot­ste ste­nen trein­brug van Eu­ro­pa, het Al­ten­ber­ker-vi­a­duct. Het 35 me­ter ho­ge bouw­werk ligt bo­ven het dal van de Be­ke in het Teu­to­bur­ger­woud en is een in­druk­wek­kend fo­to­mo­tief. Voor­al als 's avonds de lamp­jes aan gaan...
Details

Wegmarkeringen vanaf het vuur- en vlammenpad in Bergneustadt, © Johannes Höhn

Vuur- en vlam­men­weg

Van het blus­sen tot de we­der­op­bouw. Een klei­ne ont­dek­kings­tocht door Berg­neustadt. Op het dorps­plein staat een ou­de put. Om­ge­ven door vak­werk­hui­zen en de klei­ne kerk. Nau­we­lijks te ge­lo­ven dat het pit­to­res­ke cen­trum van Berg­neustadt meer­de­re ke­ren com­pleet is af­ge­brand. Met wel­ke ij­ver de in­wo­ners van Berg­neustadt hun stad weer heb­ben op­ge­bouwd, ver­klap­pen de sta­ti­ons van de vuur- en vlam­men­weg. De kor­te wan­del­rou­te brengt je te­rug naar de ge­schie­de­nis van de brand­weer. Wat zul­len we zeg­gen, zet de pom­pen maar aan!
Details

Uniek van de tuinen in Remscheid, © Leo Thomas

Unie­ke tui­nen

Een En­gel­se tuin. Mid­den in Rem­scheid. En de naam? Dat is het pro­gram­ma. Be­zoe­kers mer­ken bij het be­tre­den van de tuin on­mid­del­lijk dat het hier om een heel bij­zon­de­re soort tuin gaat. Veel groen, kleur­rij­ke plan­ten en ver­schil­len­de ge­bou­wen, zo­als het tuin­huis, dat uit een sprook­je zou kun­nen ko­men, no­di­gen uit om te ont­dek­ken. Een oa­se die met lief­de is vorm­ge­ge­ven en door al­le licht­jes in de duis­ter­nis zelfs nog een beet­je ma­gi­scher is.
Details

Park­le­ven

Rust­pau­ze? Kij­ken naar de druk­te om je heen? Mid­den in de hec­ti­sche stad of ont­span­nen aan het wa­ter? Rustoa­ses vind je over­al.

Recreatiegebied Aasee, © Johannes Höhn

Re­cre­a­tie­ge­bied Aasee

In, langs en op het wa­ter. Vrije­tijds­ple­zier bij de Aasee. Wa­ter­fiet­sen schom­me­len langs de oe­vers. Een paar jon­ge­ren tes­ten hun vaar­dig­he­den op het wa­ter tij­dens het stand-up paddling. An­de­ren zijn aan het pick­nic­ken op de wei­de of wan­de­len door het aan­gren­zen­de bos. Het re­cre­a­tie­ge­bied bij de Aasee biedt tal van vrije­tijds­mo­ge­lijk­he­den in de open lucht. Slechts 15 mi­nu­ten wan­de­len van de bin­nen­stad kun je een uit­stap­je ook com­bi­ne­ren met een be­zoek­je aan de die­ren­tuin of het pla­ne­ta­ri­um. Maar ver­geet de zon­ne­crè­me niet.
Details

Eenden op het Rautenstrauch-kanaal in Keulen, © Johannes Höhn

Rau­ten­s­trauch-ka­naal

Klei­ne vluch­ten uit de stad. Een uit­stap­je di­rect voor de huis­deur. De zwa­nen en een­den zwem­men er ge­moe­de­lijk hun rond­jes. Stu­den­ten van de na­bij ge­le­gen uni­ver­si­teit zit­ten langs de oe­vers en le­ren. Kop­pel­tjes slen­te­ren hand in hand door de laan van wil­de kas­tan­je­bo­men en la­ten zich niet sto­ren door de jog­gers en fiet­sers. Tij­dens he­te zo­mer­se da­gen zijn de stads­be­wo­ners te vin­den langs het Rau­then­s­trauch-ka­naal in de wijk Lin­dent­hal. Geen won­der, het ligt per slot van re­ke­ning di­rect voor de huis­deur.
Details

Bunter Garten in Mönchengladbach, © Johannes Höhn

Bun­ter Gar­ten

On­der de kust­mam­moet­boom. Een tuin mid­den­in de stad. Je vindt er al­tijd wel een scha­duw­rijk plek­je. Mis­schien on­der de sta­ti­ge ro­de beuk of de Hon­gaar­se eik. Som­mi­gen zoe­ken hun ge­luk ook bij de ou­de kust­mam­moet­boom of op een bank met uit­zicht op de krui­den- en apo­the­kers­tuin. De 'Bun­ter Gar­ten' doet zijn naam al­le eer aan en ont­plooit zijn bloe­men­pracht mid­den in het cen­trum van Mön­chen­g­lad­bach.
Details

Botanische tuin Rombergpark , © Johannes Höhn

Bo­ta­ni­sche tuin Rom­berg­park

Op slin­ge­ren­de pa­den. Hand in hand in het Rom­berg­park. Voor som­mi­ge in­wo­ners van Dort­mund is de Bo­ta­ni­sche tuin Rom­berg­park met zijn oer­ou­de bo­men, de exo­ti­sche plan­ten en de me­di­ter­ra­ne flair bij­na een twee­de woon­ka­mer. Hier is waar­schijn­lijk ie­der­een al eens hand in hand door de laan met lin­de­bo­men ge­wan­deld, heeft met de kin­de­ren de eend­jes be­won­derd langs de vij­ver of is op blo­te voe­ten door het dui­nen­land­schap ge­wan­deld. In het park zijn tal van slin­ge­ren­de pa­den. Daar kom je af en toe van het pad af.
Details

Close-up in Fort X rozentuin in Keulen, © Johannes Höhn

Ro­zen­tuin in Fort X

Ach­ter dik­ke mu­ren. De ma­gie van de ro­zen­tuin. Het ge­heel is al een wan­de­ling langs de ves­tings­ring bij de Neus­ser Wall in het Ag­nes­vier­tel waard. Groe­ne wei­den en oer­ou­de bo­men mid­den in de stad. Maar pas een kijk­je ach­ter de dik­ke mu­ren van Fort X. Wow! 40 ver­schil­len­de ro­zen­soor­ten ver­an­de­ren de voor­ma­li­ge ves­ting tot in de la­te herfst in een ech­te bloe­men­zee. En hoe heer­lijk dat ruikt.
Details

Groene weide in het Urdenbacher Kämpe natuurgebied, © Johannes Höhn

Na­tuur­re­ser­vaat Ur­den­ba­cher Käm­pe

In de scha­duw van de bo­men: Het is zo mooi groen in Düs­sel­dorf. 850 pe­ren­bo­men en nog eens 350 ap­pel­bo­men groei­en in het groot­ste na­tuur­re­ser­vaat van de hoofd­stad van de deel­staat. De ui­ter­waar­den van de Ur­den­ba­cher Käm­pe lo­pen re­gel­ma­tig on­der dank­zij de Rijn en zijn daar­om bui­ten­ge­woon groen. Er loopt een wan­del­pad om de boog van de Ur­den­ba­cher Al­trhein. Bij hoog­wa­ter kun je hier dus nat­te voe­ten krij­gen. Tij­dens mooi weer kun je hier ech­ter ge­woon een scha­duw­rijk plek­je on­der een boom zoe­ken.
Details

Bos van Aken overspoeld met licht, © Johannes Höhn

Wan­de­len in het Aken­se bos

Het bos kent geen gren­zen. Wan­de­len bij het drie­lan­den­punt. De in­wo­ners van Aken noe­men hun stads­bos lief­de­vol 'Öcher Bö­sch'. Dit loopt in het zui­den van de Bel­gi­sche en Ne­der­land­se grens bij­na tot naar de Voor­ei­fel en is on­der an­de­re het start­punt van de be­ken­de Ei­fel­steig. Wie de­ze ech­ter wil be­wan­de­len, moet niet al­leen vol­doen­de tijd, maar ook een goe­de con­di­tie mee­bren­gen.
Details

Kruisgang Bonner Münster met uitzicht op de spits, © Johannes Höhn

Kruis­gang Bon­ner Mün­ster

De mails kun­nen wel even wach­ten. Nieu­we of­fli­ne-zo­ne in de Bon­ner Mün­ster. Ik ben dan even of­fli­ne. Want 'e­ven­tjes uit­scha­ke­len be­schermt te­gen over­ver­hit­ting'. Dat staat ge­schre­ven op de blau­we lig­stoe­len, die op een ga­zon bij de kruis­gang in de Bon­ner Mün­ster staan en je uit­no­di­gen, even vaart te min­de­ren. Het hof werd of­fi­ci­eel ver­klaard tot of­fli­ne-zo­ne en biedt een mo­ment ab­so­lu­te stil­te mid­den in de ci­ty van Bonn. Hier wor­den geen mails ge­le­zen en geen Whats­app-be­richt­jes be­ant­woord. Dat kan wach­ten!
Details

Museum Schloss Rheydt , © Johannes Höhn

Mu­se­um Schloss Rheydt

Al­leen de pauw moet bui­ten blij­ven. Een mu­se­um in een kas­teel. Eerst hoor je al­leen maar een zeld­za­me, kor­te schreeuw. Dan staat hij er. Bui­ten­ge­woon mooi met zijn krach­tig blau­we hals en de groe­ne ve­ren. Er wan­de­len meer­de­re pau­wen los rond door het park van Kas­teel Rheydt. Bin­nen­in dit com­pleet be­hou­den ge­ble­ven com­plex uit de Re­nais­san­ce pre­sen­teert de stad Mön­chen­g­lad­bach zijn om­vang­rij­ke kunst­ver­za­me­ling uit na­ge­noeg al­le tijd­per­ken. Al­leen de pauw moet hier bui­ten blij­ven.
Details

Der Baldeneysee in Essen, © Tourismus NRW e.V.

Bal­de­ney­meer

Ont­span­ning in het hart van de Ruhr­me­tro­pool Eerst wan­de­len en dan een duik in het koe­le nat? Een scheeps­vaart op de "wit­te vloot" of zelf ka­pi­tein spe­len tij­dens een ka­no­tocht? Lie­ver ein­de­lijk eens de voe­ten in de lucht ste­ken en van een sun­dow­ner aan de strand­bar ge­nie­ten? Het Bal­de­ney­meer is er voor ie­der­een en het no­di­ge va­kan­tie­ge­voel vindt men hier mak­ke­lijk met slechts een trein­rit. Want het stuw­meer ligt dan wel op een idyl­li­sche plek, maar toch ook in het hart van de Ruhr­me­tro­pool.
Details

Stads­avon­tuur

Kunst in de open lucht en fo­to­lo­ca­ties op el­ke hoek. Op zwerf­toch­ten door de ste­den van Noor­drijn-West­fa­len valt er zo­veel te ont­dek­ken.

Kunstmuseum K20, © Düsseldorf Tourismus GmbH, U. Otte

Art:walk 48

48 uur, on­tel­ba­re in­druk­ken. Door het pa­leis slen­te­ren en zich op een tijds­reis door de eeu­wen heen be­ge­ven? Hop in het kunst­pa­leis. In het KIT gaat het voor ei­gen­tijd­se kunst he­le­maal naar be­ne­den - en dan wel in een tun­nel die on­der de Rijn­pro­me­na­de ligt. Düs­sel­dorf ademt kunst en cul­tuur: zes ge­re­nom­meer­de mu­sea ze­te­len in het cen­trum en la­ten zich per­fect te voet ont­dek­ken. Bij Art:walk48 heb­ben cul­tuurfans 48 uur lang toe­gang tot al­le ver­za­me­lin­gen, per­ma­nen­te en bij­zon­de­re ten­toon­stel­lin­gen van de mu­sea die langs de mooi­ste sce­nes in Düs­sel­dorf lig­gen. Wat denk je van een uit­stap­je naar de Kö­nigsal­lee? Tijd ge­noeg!
Details

Legobrug in Wuppertal, © Johannes Höhn, Kunstenaars Martin Heuwold

Le­go-brug Wup­per­tal

De schijn be­driegt. Een brug die er­uit ziet, als­of hij af­kom­stig is uit de kin­der­ka­mer. De over­gro­te, vro­lijk ge­kleur­de le­go-ste­nen zien er van­af een af­stand be­drieg­lijk echt uit. Als je dich­ter­bij komt bij de voor­ma­li­ge trein­brug in Wup­per­tal, zul je ver­steld staan. Het speel­goed is ge­schil­derd! En wel door de graf­fi­ti- en street art-kun­ste­naar Mar­tin Heuwold, die niet door kin­de­ren werd ge­ïn­spi­reerd voor de­ze vro­lijk ge­kleur­de cre­a­tie. Nee, het was zijn vrouw.
Details

Columba Museum met uitzicht op de kathedraal in Keulen, © Johannes Höhn

Mu­se­um Ko­lum­ba

Met oog voor de­tail. Een sel­fie voor het mu­se­um. Na­tuur­lijk, de ver­plich­te fo­to van de Dom mag niet ont­bre­ken. Maar dat kan ei­gen­lijk ie­der­een. Wie ook op zoek is naar bui­ten­ge­wo­ne fo­to­mo­tie­ven, vindt de­ze er­gens an­ders. Het niet ver weg van de Dom ge­le­gen Mu­se­um Ko­lum­ba, ont­wor­pen door de Zwit­ser­se ar­chi­tect Pe­ter Zum­thor, is een ech­te blik­van­ger. Op het eer­ste oog vier­kant, prak­tisch, goed, kun je bij een nauw­keu­ri­ge­re blik veel de­tails ont­dek­ken. En dan heb je ook al op de ont­span­ner ge­drukt.
Details

Huisgevels Frankenberg, © Johannes Höhn

Huis­ge­vels Fran­ken­berg

Jong le­ven in ou­de vil­la's. De Aken­se wijk Fran­ken­berg. Wat Ber­lijn kan, kan Aken al lang. De wijk Fran­ken­berg is de meest tren­dy wijk van de 250.000 in­wo­ners tel­len­de stad. Jong en cool, fa­mi­li­air en vrien­de­lijk. Een mix van kunst, cul­tuur, ca­fé, ter­ras, bur­ger­ini­ti­a­tief en jeu de bou­les. Hier kent ie­der­een ie­der­een. En als je een wo­ning hebt we­ten te be­mach­ti­gen in één van de ou­de vil­la's, wil je ook he­le­maal niet meer weg uit 'jouw wijk'. En al ze­ker niet naar Ber­lijn.
Details

Street Art Köln, © Johannes Höhn, artiest Mista Sed (Augsburg, DEU), Wuffelpuffelz, 2016

Street-Art

Gis­te­ren nog grijs, van­daag al vro­lijk ge­kleurd. Street-Art wan­de­ling aan de rech­ter­kant van de Rijn. Wat Eh­ren­feld en Nip­pes kun­nen, kun­nen ze in Keu­len-Mül­heim al­lang. Sinds het Ci­ty­Leaks fes­ti­val is de wijk aan de rech­ter­kant van de Rijn de nieu­we hot­s­pot voor Street-Art. In­ter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars heb­ben tries­te be­ton­wan­den ver­an­derd in vro­lijk ge­kleur­de kunst­wer­ken. He­le ge­vels wer­den voor­zien van af­beel­din­gen in groot for­maat. En on­der de brug zijn er pas­te-up ga­le­rij­en met klei­ne en gro­te op­ge­plak­te kunst­wer­ken te vin­den. Ge­woon je ogen goed open hou­den.
Details

Phönix-West , © Johannes Höhn

Phö­nix-West

Staand ge­nie­ten van een bier­tje na het werk. Een ou­de tra­di­tie komt weer tot le­ven. Bier­hal­len waar je staand kunt ge­nie­ten van je bier­tje be­hoor­den 100 jaar ge­le­den nog tot het nor­ma­le straat­beeld van het Ruhr­ge­bied. Te­gen­woor­dig zijn de mees­ten er­van ver­dwe­nen. Bij Phö­nix-West, het ter­rein van een voor­ma­li­ge me­taal­ver­wer­king in Dort­mund blijft de­ze tra­di­tie be­staan. Met het eni­ge ver­schil, dat in het bier­hal van de brou­we­rij Berg­mann niet meer de mijn­wer­kers, maar juist wan­de­laars en fiet­sers een ge­sprek­je met el­kaar aan­kno­pen. Nou, proost!
Details

Denkende aap straatkunst Düsseldorf, © Johannes Höhn, artiest Klaus Klinger

Ur­ban Art Walk

Vro­lijk ge­kleurd be­ton. Een stads­wan­de­ling door de bin­nen­plaat­sen. Was de treu­ri­ge be­ton­nen muur van­daag nog grijs, kan hij mor­gen al vro­lijk ge­kleurd zijn. Want ver weg van de tra­di­ti­o­ne­le kunst­scè­ne heb­ben in­ter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars tal van ver­bor­gen kunst­lo­ca­ties ge­cre­ëerd, die het ui­ter­lijk van de stad stuk­je voor stuk­je ver­an­de­ren. Tij­dens de Ur­ban Art Walk, een goed twee uur du­ren­de wan­de­ling door Frie­d­rich­stadt en Bilk, valt de­ze nieu­we kunst soms di­rect op, maar soms ook pas als je een twee­de kijkt.
Details

Haven van Münster, © Johannes Höhn

Stad­ha­ven

Hier hoor je mu­ziek. De hot-spot van Mün­ster. Over­dag naar het mu­se­um. 's Avonds naar de bi­os of het the­a­ter. En dan nog een cock­tail in de bar. En dat al­les met uit­zicht op het wa­ter. De stad­ha­ven van Mün­ster heeft zich in de af­ge­lo­pen ja­ren ont­wik­keld tot een cre­a­tie­ve wijk en ont­moe­tings­plaats. Bij de ka­de­muur van de voor­ma­li­ge op­slag­hui­zen zijn nu bars, res­tau­rants en ca­fés te vin­den. Als het mooi weer is, wordt de mu­ziek na­tuur­lijk bui­ten ge­speeld.
Details

Grote klok in het gereedschapsmuseum in Remscheid, © Johannes Höhn

Werk­zeug­mu­se­um Rem­scheid

Dit moet je tes­ten. Een pa­ra­dijs voor (hob­by-)am­bachts­lie­den. Van bui­ten ziet het Deut­sche Werk­zeug­mu­se­um in Rem­scheid er be­schei­den uit. Maar bin­nen in de ves­ti­bu­le wordt al­les groots. Het gro­te vlieg­wiel van een his­to­ri­sche stoom­ma­chi­ne ont­vangt de be­zoe­kers in het eni­ge mu­se­um in zijn soort in Duits­land, dat van de een­vou­di­ge ha­mers uit het Ste­nen Tijd­perk tot en met de high tech-in­stal­la­ties al­les toont, wat er ooit voor ge­reed­schap was en nu is. Zelf tes­ten is uit­druk­ke­lijk ge­wenst.
Details

Dom van Aken, © Johannes Höhn

Dom van Aken

Een be­wan­del­baar waar­merk. Een iets an­de­re kijk op de Dom van Aken. 's Mor­gens vroeg, als de stra­ten in de bin­nen­stad van Aken nog leeg zijn, is er een heel bij­zon­de­re sfeer bij de Dom. Nie­mand staat in de rij voor het in­druk­wek­ken­de bouw­werk, dat een Unes­co-we­rel­derf­goed is, en nie­mand stoort het ech­te uit­zicht voor de fo­to. 's Avonds als het dak van de Dom ver­licht is en de ver­lich­ting bij de Kat­sch­hof aan gaat, is waar­schijn­lijk meer te doen.
Details

Die Villa Hügel in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH

Vil­la Hü­gel

De groot­ste vil­la van het land. Een vil­la die bo­ven het Ruhr­dal troont. Eens de thuis van de in­du­stri­ë­le fa­mi­lie Krupp, nu zijn de poor­ten open voor ie­der­een. Be­zoe­kers ra­ken snel in ver­won­de­ring bij het zien van de fas­ci­ne­ren­de ar­chi­tec­tuur en de di­ver­se kunst­schat­ten. Rho­do­den­dron zo­ver de blik reikt, exo­ti­sche plan­ten en stand­beel­den met een rij­ke ge­schie­de­nis ma­ken van een wan­de­ling door het Hü­gel­park een heel bij­zon­de­re er­va­ring. En ook het uit­zicht over­tuigt: be­ne­den in het dal wacht het Bal­de­ney­meer.
Details

Das UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein in Essen, © Ruhr Tourismus, Jochen Schlutius

Mijn Zol­l­ve­rein

Vrije­tijds­ple­zier in een wel heel bij­zon­de­re set­ting Het UNES­CO-we­reld­cul­tuur­erf­goed mijn en co­kes­in­stal­la­tie Zol­l­ve­rein is zo­veel meer dan al­leen maar een oud in­du­strie­ter­rein. Het is een mo­nu­ment in de re­gio. De in­wo­ners noe­men het dan ook lief­de­vol de "Ei­fel­to­ren van het Ruhr­ge­bied". Op het ter­rein ont­moe­ten cul­tuur, gas­tro­no­mie en sport el­kaar. En dat al­les in een in­druk­wek­kend de­cor. En wie naar bo­ven gaat heeft niet al­leen een spec­ta­cu­lair zicht over het mijn­ter­rein, maar ook over de he­le re­gio.
Details

Hoofden van het Abteiberg Museum in Mönchengladbach, © Johannes Höhn

Mu­se­um Ab­tei­berg / Sculp­tu­ren­tuin

Een kunst­werk voor de kunst. Door het sculp­tu­ren­park naar Mu­se­um Ab­tei­berg. Ei­gen­lijk wil­len de be­zoe­kers naar An­dy War­hol en Jo­seph Beuys, Ger­hard Rich­ter en Sig­mar Pol­ke. Maar het eer­ste kunst­werk dat je kunt be­won­de­ren, hangt niet in het mu­se­um, maar is het mu­se­um zelf. Di­rect na de ope­ning werd het mu­se­um Ab­tei­berg on­der­schei­den met de we­reld­wijd be­lang­rijk­ste ar­chi­tec­tuur­prijs. La­ter groei­de het door een sculp­tu­ren­tuin, waar on­der de ho­ge bo­men even­eens wer­ken van be­ken­de kun­ste­naars 'ver­stop­t' zijn.
Details

Een an­der per­spec­tief

Zo veel hel­der wa­ter en zul­ke uit­ge­strek­te groe­ne bos­sen. Hoe mooi NRW is, zie je voor­al van bo­ven­af nog eens goed.

Zonsondergang in het Bergisches Land met uitzicht op Keulen, © Johannes Höhn

Uit­zicht op de Dom in Odent­hal-Vosswin­kel

Het gaat ver­der ach­ter de ho­ri­zon. Uit­zicht op de Dom van Keu­len. Je kunt hem her­ken­nen ach­ter de ho­ri­zon. Heel klein. Maar on­mis­ken­baar dank­zij de bei­de to­rens. Het is de Dom van Keu­len. Als het weer mee­zit kun je tot naar de me­tro­pool langs de Rijn kij­ken van­af de uit­kijk­pun­ten op de heu­vels van het Ber­gis­ches Land in Odent­hal-Voiswin­kel, Schön­rath en Voi­slöhe. Zwaai maar. Mis­schien zwaait ie­mand te­rug.
Details

Eugenienstein bij Nideggen, © Johannes Höhn

Eu­ge­nien­stein

Steil, ste­nig en ver­moei­end: Maar het uit­zicht op de Rurei­fel is ge­woon­weg adem­be­ne­mend! De weg van de Rur naar bo­ven op de Eu­ge­nien­stein is echt een klei­ne klim­par­tij. De rou­te van­uit Nid­eg­gen of Rath is iets een­vou­di­ger. Maar on­ge­acht voor wel­ke weg je kiest: Als je het rots­pla­teau ein­de­lijk hebt be­reikt, heb je een on­ge­hin­der­de blik tot in het Rur­tal en wor­den al­le in­span­nin­gen ver­goed. En op de te­rug­weg gaat het dan per slot van re­ke­ning ook voort­du­rend berg­af.
Details

Uitzicht op Steinfels vanaf het uitkijkplatform Skywalk bij Bonn, © Johannes Höhn

Sky­walk Ra­ben­lay

Dui­ze­lig langs de stei­le rand. Het Ze­ven­ge­berg­te en het Rijn­dal in één oog­op­slag. Maar voor­al niet naar be­ne­den kij­ken. Toch wel! In ie­der ge­val. Want het uit­zicht van­af het uit­kijk­plat­form van de Sky­walk, die uit­steekt over de stei­le rand van de berg Ra­be­ley, is ge­woon adem­be­ne­mend mooi. Dit gaat van­af het na­tuur­re­ser­vaat Ze­ven­ge­berg­te naar het Rijn­dal, waar­van schil­ders en dich­ters al eeu­wen mee dwe­pen en zich door la­ten in­spi­re­ren. Maar of zij het lef zou­den heb­ben ge­had, om zich op de in­druk­wek­ken­de hou­ten con­struc­tie te be­ge­ven...
Details

Toegankelijke sculptuur op de slakkenberg Rheinpreußen boven Moers gelegen, © Johannes Höhn

Slak­ken­berg Rhein­preußen

Tij­dens de sche­me­ring. Als bij de slak­ken­berg Rhein­preußen het licht aan­gaat. Lang­zaam komt de avond­sche­me­ring. In het 'mijn­lam­p' gaat het licht aan. En plot­se­ling wordt al­les in een gloed­rood licht ge­doopt. De toe­gan­ke­lij­ke sculp­tuur staat op de slak­ken­berg Rhein­preußen bo­ven Moers ge­le­gen, en is al van ver­re goed te zien. Maar de span­ning neemt toe met el­ke stap op de heu­vel, van waar­uit je over­dag over het he­le Ruhr­ge­bied en de Nie­der­r­hein kunt kij­ken. Maar ga niet te vroeg te­rug.
Details

Tour op the Rijn in Düsseldorf, © KD Deutsche Rheinschiffahrt GmbH

Pa­no­ra­mi­sche scheeps­tocht op de Rijn

Düs­sel­dorf van zijn mooi­ste kant. Ge­noeg ge­wan­deld? Tros­sen los, wij ver­trek­ken! Hoe af­wis­se­lend Düs­sel­dorf wel is, kunt u ook won­der­mooi tij­dens een pa­no­ra­mi­sche scheeps­tocht ont­dek­ken. Als pas­sa­gier op het zon­ne­dek of be­ne­den in het sa­lon: de blik op het kleur­rij­ke le­ven in het his­to­risch cen­trum of op de bui­ten­ge­wo­ne ge­bou­wen in de Me­dia­ha­ven fas­ci­neert. Want de mooi­ste uit­zich­ten heeft u va­nop het wa­ter.
Details

Bochumer Bruch in Wülfrath, © Johannes Höhn

Bochu­mer Bruch

On­der het waak­za­me oog van de oe­hoes. Een klim­par­tij­tje in de ou­de steen­groe­ve. Vroe­ger pik­hou­weel, te­gen­woor­dig klim­ha­ken. Bui­ten­ge­woon moe­di­ge durf­als han­gen aan een touw bo­ven de Bochu­mer Bruch en kij­ken diep in de af­grond. Tot 50 me­ter hoog en steil zijn de rots­wan­den van de voor­ma­li­ge steen­groe­ve in Wül­frath. Het is wel­is­waar toe­ge­staan in de die­pe ke­tel te klim­men, maar er broe­den ook oe­hoes in het land­schaps­re­ser­vaat. Die wil­len na­tuur­lijk niet ge­stoord wor­den en hou­den de klim­mers met oog­je in het zeil.
Details

Pick­nick­pau­zen

Een re­gi­o­naal feest­maal in ou­de boom­gaar­den of een kor­te rust­pau­ze mid­den in de stad: Het is nu eerst tijd voor ont­span­ning.

Cultuurgoed Nottebeck in Oelde, © Johannes Höhn

Cul­tuur­goed Not­te­beck

Zo voelt de zo­mer. Pick­nick on­der fruit­bo­men. Dat is zo­mer. De voe­ten bloot in het gras. Te­gen een boom ge­leund of com­for­ta­bel in de lig­stoel. En de pick­nick­de­ken ligt ook al klaar. De fruit­wei­den en prui­men­plan­ta­ges rond­om de voor­ma­li­ge rid­der­za­te Haus Nott­beck in Oel­de be­hoort tot de mooi­ste pick­nick­plek­ken in het he­le Mün­ster­land. Er staan ook ta­fels en ban­ken klaar. En het toe­tje hangt als zelf­be­die­ning aan de boom. Zo kun je goed ge­nie­ten.
Details

Oecher Eis-Treff, © Johannes Höhn

Oe­cher Eis-Treff

Duur­zaam en noot­ach­tig. Bij het Oe­cher Eis-Treff smaakt ijs nog net zo­als vroe­ger bij oma. De he­le ge­schie­de­nis be­gon met om­a's no­te­nijs en het idee, ijs van ech­te le­vens­mid­de­len en niet van één of an­der poe­der­tje te ma­ken. In­mid­dels heeft het Oe­cher Eis-Treff van Mar­cel Schmitz al­lang cult-sta­tus be­reikt in Aken. Het klei­ne ijs­sa­lon di­rect naast het Fran­ken­ber­ger Park is ont­moe­tings­plek voor al­le ge­ne­ra­ties, die zich thuis­voe­len in de wijk. Want ner­gens an­ders smaakt het be­ter. Dus één keer 'Va­nil­le­zau­ber' (be­to­ve­ren­de va­nil­le) en 'Scho­k­ola­den­traum' (cho­co­la­de­droom) als­je­blieft!
Details

Wafelplezier in het Hallerhof in Bergheim, © pixabay

Gles­se­ner Höhe – Ja­cobs­lad­der

Stuk­je bij beet­je rich­ting de wol­ken wan­de­len? Het kan in Berg­heim! Over een ou­de steen­berg loop je tot aan het kruis op de top. Daar kan je de he­mel op meer dan 200 me­ter hoog­te bij­na aan­ra­ken. Na de 'klim' wordt de ij­ve­ri­ge wan­de­laar be­loond met een prach­tig uit­zicht over de re­gio – en daar­na mis­schien met de bes­te wa­fel in de Hal­ler­hof? Het voelt als va­kan­tie!
Details

Een over­zicht van on­ze re­gi­o's

Winter Weierbachtal met ochtendstemming in Siegen-Wittgenstein, © Johannes Höhn

Op naar een bos­rij­ke om­ge­ving


Ont­span­nen in Sie­gen-Witt­gen­stein


lees meer
lees meer
 Een ooievaar in de Uiterwaarden van de Stever (Olfen), © Johannes Höhn

Door het park naar de pick­nick


Mooi­ste pau­zes in het Mün­ster­land


lees meer
lees meer
Steenarend in het roofvogelstation Hellenthal, © Johannes Höhn

Bos en wa­ter


Avon­tuur Ei­fel


lees meer
lees meer
Street Art Düsseldorf, © Johannes Höhn, artiest Majo Brothers, Ben Mathis, Föns

In de jun­gle van de gro­te stad


Met de tram van de ene we­reld naar de an­de­re


lees meer
lees meer
Bochumer Bruch in Wülfrath, © Johannes Höhn

Al­les be­hal­ve het ste­nen tijd­perk


In het Ne­an­der­land stijgt het adre­na­li­ne-ni­veau


lees meer
lees meer
Altenbeken Viadukt in Paderborn, © Johannes Höhn

Diep in het Teu­to­bur­ger­woud


Op af­ge­le­gen pa­den door het bos


lees meer
lees meer
Panorama van Keulen met kathedraal, Rijn en Rijn schepen, © Johannes Höhn

Van­af de an­de­re kant van de Rijn


Keu­len; soms vro­lijk ge­kleurd en soms he­le­maal groen


lees meer
lees meer
Buitenaanzicht van kasteel Paffendorf met gracht in Bergheim, © Johannes Höhn

Voort­du­rend ver­an­de­ren­de scè­nes


lees meer
lees meer
Uitzicht op de vallei van de drietalentour, © Johannes Höhn

Ou­de hut­ten voor een vro­lijk ge­kleur­de cou­lis­se


So­lin­gen, Rem­scheid en Wup­per­tal vroe­ger en nu


lees meer
lees meer
Achteraanzicht van de Tüschenbroicher-molen aan de Nederrijn, © Leo Thomas

Waar­om naar de kust rij­den...


Noord- en Zuid­zee lig­gen di­rect langs de Nie­der­r­hein


lees meer
lees meer
De dansende hoogspanningsmast bij het Ripshorsthuis in Oberhausen, © Johannes Höhn

Tijd voor va­kan­tie langs de Ruhr


Klei­ne oa­sen in de gro­te me­tro­po­len


lees meer
lees meer
Uitzicht over Bonn vanaf de Skywalk Rabenlay, © Johannes Höhn

Bo­ven de da­ken van Bonn


Be­kijk de stad met an­de­re ogen


lees meer
lees meer
Blick auf die Felder in der Nähe von Panarbora im Bergischen Land, © Tourismus NRW e.V.

Ver naar bo­ven


In­druk­wek­ken­de uit­zich­ten op het Ber­gis­ches Land


lees meer
lees meer
Saalhausen bosavonturenparcours met kliffen van Rinsley, © Johannes Höhn

Heel na­tuur­lijk


Bos en uit­ge­strek­te vlak­ken in het Sau­er­land


lees meer
lees meer