Uitzicht op de vallei van de drietalentour, © Johannes Höhn

Mooi wel de Ber­gi­sche Drie!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
De drop-smederij Hendrichs in Solingen, © Johannes Höhn

Ou­de hut­ten voor een vro­lijk ge­kleur­de cou­lis­se


So­lin­gen, Rem­scheid en Wup­per­tal vroe­ger en nu

Het fluit en slaat. De vonken vliegen in het rond als de tonnen wegende hamer met een luide knap op het gloeiende stuk staal slaat. De lucht is snikheet. En je kunt nauwelijks iets verstaan. Zo oorverdovend is het lawaai dat de machines maken. Het is niet moeilijk je voor te stellen, hoe vermoeiend het werk in de smederijen, slijperijen en werkplaatsen langs de rivieren Eschbach, Morsbach en Wupper vroeger moet zijn geweest. Vooral ook omdat het lijkt alsof de met roet besmeurde mannen elk moment terug komen van de lunch. Hun jassen hangen er nog. Net zoals de prikklok. Er ligt ook nog een boel gereedschap op de houten werkbanken. Het lijkt erop alsof het werk elk moment weer verder gaat. Maar die tijden, waarbij de temperaturen tot wel 70 graad opliepen in de fabrieken tussen Solingen, Remscheid en Wuppertal, zijn gelukkig voorbij.

Tegenwoordig liggen de voormalige hutten en waterwielen, waarmee de hamers en sleepstenen vroeger werden aangedreven, idyllisch ingebed in de dalen en vormen de gevarieerde coulisse voor een hike, wandeling of fietstocht door de Bergische industriële-, natuur- en culturele geschiedenis. Sommigen ervan bleven behouden als industrieel museum en brengen de geschiedenis weer tot leven. Want hier en daar mogen bezoekers ook zelf actief worden, als met de historische machines scharen worden geslepen of gereedschap wordt geproduceerd. Maar als de hamer valt, moeten je je handen uit de buurt houden. Want dat kan gevaarlijk worden.

Legobrug in Wuppertal met voetgangers, © Johannes Höhn, Kunstenaars Martin Heuwold

In het kleur­rij­ke le­ven


Gro­ter kan de te­gen­stel­ling nau­we­lijks zijn

Stedelijke micro-avonturen, © Tourismus NRW e.V.

Kunst en cultuur vormen als het ware de tegenstelling tot het zware werk in de fabrieken. Ze beschrijven tevens de verandering van de hele regio, weg van het industriële tijdperk naar moderne, familievriendelijke steden met een levendige culturele scène, alternatieve ontmoetingsplekken, theater en muziek. In Wuppertal kun je de veranderingen nauwelijks missen. Street art-kunstenaars hebben hier kunstwerken gemaakt, die ervoor zorgen dat je de stad op eigen houtje wilt ontdekken en nog meer kunstwerken wilt zien. Het zijn trappen met treden, die in alle kleuren zijn geverfd, en bruggen die alleen in de fantasie van kinderen bestaan, die het stadsbeeld stukje voor stukje veranderen en vooral één ding beloven: Levensvreugde.

Mooi wel de Bergische Drie!

In­si­der­tips

De geest van het in­du­stri­ë­le tijd­perk hangt nog in de lucht en waait langs de voor­ma­li­ge 'kot­ten' en wa­ter­ra­de­ren in idyl­li­sche val­lei­en. In de ste­den: kleur­rij­ke street-art en kunst­zin­ni­ge hoek­jes.

Grote klok in het gereedschapsmuseum in Remscheid, © Johannes Höhn

Werk­zeug­mu­se­um Rem­scheid

Dit moet je tes­ten. Een pa­ra­dijs voor (hob­by-)am­bachts­lie­den. Van bui­ten ziet het Deut­sche Werk­zeug­mu­se­um in Rem­scheid er be­schei­den uit. Maar bin­nen in de ves­ti­bu­le wordt al­les groots. Het gro­te vlieg­wiel van een his­to­ri­sche stoom­ma­chi­ne ont­vangt de be­zoe­kers in het eni­ge mu­se­um in zijn soort in Duits­land, dat van de een­vou­di­ge ha­mers uit het Ste­nen Tijd­perk tot en met de high tech-in­stal­la­ties al­les toont, wat er ooit voor ge­reed­schap was en nu is. Zelf tes­ten is uit­druk­ke­lijk ge­wenst.
Details

Klein huis langs de drie-vallei-tour, © Johannes Höhn

Drie da­len-tocht

Idyl­le en in­du­stri­ë­le ge­schie­de­nis. Vroe­ger was toch niet al­les be­ter. Het is best mo­ge­lijk dat wan­de­laars op de drie da­len-tocht ook een zalm of ijs­vo­gel te zien krij­gen. Maar een ga­ran­tie krijg je na­tuur­lijk niet. In ie­der ge­val be­leef je langs de ri­vier­bed­din­gen Es­ch­bach, Mors­bach en Wup­per de le­ven­di­ge in­du­stri­ë­le ge­schie­de­nis. Want in de hut­ten en sme­de­rij­en, die zich te­gen­woor­dig zo idyl­lisch in het land­schap vlij­en, werd vroe­ger hard ge­werkt. Maar dan ook ont­zet­tend hard!
Details

Schoorsteen van de drop-smidse Hendrichs in Solingen, © Johannes Höhn

Ge­sen­k­schmie­de Hen­d­richs

Zo met­een valt de ha­mer. In­du­stri­ë­le ge­schie­de­nis li­ve in So­lin­gen. Als de ha­mer valt moet je je oren dicht en vin­gers uit de buurt hou­den. In het LVR-Mu­se­um Ge­sen­k­schmie­de Hen­d­richs in So­lin­gen knalt en fluit het nog al­tijd. Want voor be­zoe­kers wordt de com­pleet be­hou­den ge­ble­ven fa­brieks­in­stal­la­tie uit de 19e eeuw, die qua­si 's nachts ver­an­der­de in een mu­se­um re­gel­ma­tig weer in ge­bruik ge­no­men. Het is dus geen won­der dat over­al nog ge­reed­schap ligt en ook de ou­de prik­klok nog hangt. De vol­gen­de stap kan be­gin­nen.
Details

Legobrug in Wuppertal, © Johannes Höhn, Kunstenaars Martin Heuwold

Le­go-brug Wup­per­tal

De schijn be­driegt. Een brug die er­uit ziet, als­of hij af­kom­stig is uit de kin­der­ka­mer. De over­gro­te, vro­lijk ge­kleur­de le­go-ste­nen zien er van­af een af­stand be­drieg­lijk echt uit. Als je dich­ter­bij komt bij de voor­ma­li­ge trein­brug in Wup­per­tal, zul je ver­steld staan. Het speel­goed is ge­schil­derd! En wel door de graf­fi­ti- en street art-kun­ste­naar Mar­tin Heuwold, die niet door kin­de­ren werd ge­ïn­spi­reerd voor de­ze vro­lijk ge­kleur­de cre­a­tie. Nee, het was zijn vrouw.
Details

Uniek van de tuinen in Remscheid, © Leo Thomas

Unie­ke tui­nen

Een En­gel­se tuin. Mid­den in Rem­scheid. En de naam? Dat is het pro­gram­ma. Be­zoe­kers mer­ken bij het be­tre­den van de tuin on­mid­del­lijk dat het hier om een heel bij­zon­de­re soort tuin gaat. Veel groen, kleur­rij­ke plan­ten en ver­schil­len­de ge­bou­wen, zo­als het tuin­huis, dat uit een sprook­je zou kun­nen ko­men, no­di­gen uit om te ont­dek­ken. Een oa­se die met lief­de is vorm­ge­ge­ven en door al­le licht­jes in de duis­ter­nis zelfs nog een beet­je ma­gi­scher is.
Details

Dam in het Bergisches Land, © Johannes Höhn

Ga wel door!

Bochumer Bruch in Wülfrath, © Johannes Höhn

Al­les be­hal­ve het ste­nen tijd­perk

lees meer
Blick auf die Felder in der Nähe von Panarbora im Bergischen Land, © Tourismus NRW e.V.

Ver naar bo­ven

lees meer
Uitzicht over Bonn vanaf de Skywalk Rabenlay, © Johannes Höhn

Bo­ven de da­ken van Bonn

lees meer