De dansende hoogspanningsmast bij het Ripshorsthuis in Oberhausen, © Johannes Höhn

Mooi wel Ruhr­ge­bied!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Zandpad in de Botanische tuin Rombergpark , © Johannes Höhn

Tijd voor va­kan­tie langs de Ruhr


Klei­ne oa­sen in de gro­te me­tro­po­len

Stedelijke oases van rust, © Tourismus NRW e.V.

De fietsen even geparkeerd langs de kleine poorten, voelt het plots heerlijk warm onder je voeten. Want de zon heeft het zand al een beetje opgewarmd. Er waait een lichte wind en je hoort alleen het ritselen van het gras. Vakantie langs de Ruhr in de grote stad. Want de kleine oase ligt niet ergens ver weg, maar juist midden in het Ruhrgebied. Zoveel over het cliché dat de regio ver in het westen nog altijd grijs is.

Maar niet heus. Via de oeverpaden langs het kanaal en de buiten bedrijf gestelde treintrajecten slingeren tal van fietspaden, die qua lengte ook een keer dwars door Duitsland kan worden gelegd, door een verrassend groen landschap. En je wrijft zelfs door je ogen als langs de route plotseling een kunstwerk begint te dansen of de avondzon door de grote constructies van roest en staal schijnt. Tijdens de ontdekkingstochten door de voormalige arbeiderswijken en havens, waar kleine boten in het water schommelen, kun je alleen nog maar raden hoe luid en levendig het hier vroeger is geweest. Tegenwoordig is het er rustig en beschouwelijk.

Ontdekkingstocht in Kreis Unna , © Johannes Höhn

Op het spoor van de ge­schie­de­nis


Be­kend en on­ont­dekt

Fietstochten, © Tourismus NRW e.V.

De langste en gelijkertijd meest gevarieerde fietsroute in het Ruhrgebied is de 'Route van de industriële cultuur'. Hier heb je tijd voor nodig, want langs de in totaal 700 kilometer zijn talrijke indrukwekkende industriële monumenten te vinden. Zeche Zollverein en de Gasometer zijn waarschijnlijk de meest bekende ankerpunten langs deze route. Tegenwoordig hoort met de St. Antony Hütte ook een van de oudste werk- en mijnkoloniën van de deelstaat tot de bezienswaardigheden.

En er zijn nog veel meer onontdekte plekken die erop wachten, ontdekt te worden. Bijvoorbeeld kleinere mijnterreinen en metaalverwerkende bedrijven, waar vroeger mijnwerkers naar binnen reden en waar tegenwoordig jong en oud, fietser en cultuur-geïnteresseerden elkaar ontmoeten met een lekker biertje en in een ontspannen sfeer. Van skywalks en belevenispaden kun je goed zien, hoe de natuur zich stukje voor stukje zijn plek tussen de oude hoogovens, machinehallen en schachttorens weer terug verovert. En allang omringd door het groen zijn ook de slakkenbergen hoog boven het 'Revier', waar toegankelijke sculpturen en picknickweiden uitnodigen, even een pauze in te lassen. En als je eenmaal hierboven bent zie je ook, hoe gevarieerd het landschap langs de Ruhr daadwerkelijk is. Dat nodige vakantiegevoel bereikt u in Essen makkelijk met slechts een treinrit. Hier wacht in het recreatiegebied het Baldeneymeer - inclusief strandbar.

En tenslotte nog een tip: Fietsers kunnen tijdens hun ontdekkingstocht door het Ruhrgebied eigenlijk nauwelijks de weg kwijt raken. En ook al sla je eens verkeerd af. Het maakt niet uit. Dan ga je dit keer niet zoals gepland naar Essen, maar naar Dortmund. Andere paden vind je in het 'Revier' sowieso niet. En de op twee na grootste stad van het Ruhrgebied is verzot op voetbal, creatief, urbaan en traditiebewust. Waar was ook alweer deze kleine oase middenin de stad...

Mooi wel Ruhrgebied!

In­si­der­tips

Het Ruhr­ge­bied met de ve­le in­du­stri­ë­le mo­nu­men­ten: een bij­zon­de­re aan­trek­kings­kracht. Grijs en triest? Ab­so­luut niet – ver­ras­send groen.

Ontdekkingstocht in Kreis Unna , © Johannes Höhn

Ont­dek­kings­tocht in Kreis Un­na

Niet ver­der ver­tel­len! De ge­hei­me tip voor fiets­toch­ten door het 'Re­vier'. Plot­se­ling zit ie­der­een op de fiets. Met slechts wei­nig te­gen­lig­gers kun­nen ge­zin­nen, die met kin­de­ren op weg zijn, heel com­for­ta­bel op ont­dek­kings­tocht door Kreis Un­na. De 40 ki­lo­me­ter lan­ge rou­te loopt langs mooie oe­ver­pa­den en bui­ten be­drijf ge­stel­de trein­tra­jec­ten van de Ze­che Gnei­se­nau in Dort­mund tot aan de Preußen­ha­fen in Lü­nen en weer te­rug. Dit is nog een ech­te ge­hei­me tip. Dus niet ver­der ver­tel­len!
Details

Dansende stroommast , © Johannes Höhn

Dan­sen­de stroom­mast

Mag ik! Een dans­je met de leer­ling-to­ve­naar. En toch be­weegt hij! Nee, doet hij niet. Want hoe kan een stroom­mast be­we­gen. Maar toch lijkt het er­op dat de dan­sen­de 'leer­ling-to­ve­naar' langs de oe­ver van het Rhein-Her­ne-ka­naal in Ober­hau­sen een beet­je an­ders is als de rest, zo­als hij daar staat met zijn gol­ven­de ar­men en be­nen en de licht ge­bo­gen kop. Mag ik! Graag, maar al­leen met een be­wijs­fo­to.
Details

Botanische tuin Rombergpark , © Johannes Höhn

Bo­ta­ni­sche tuin Rom­berg­park

Op slin­ge­ren­de pa­den. Hand in hand in het Rom­berg­park. Voor som­mi­ge in­wo­ners van Dort­mund is de Bo­ta­ni­sche tuin Rom­berg­park met zijn oer­ou­de bo­men, de exo­ti­sche plan­ten en de me­di­ter­ra­ne flair bij­na een twee­de woon­ka­mer. Hier is waar­schijn­lijk ie­der­een al eens hand in hand door de laan met lin­de­bo­men ge­wan­deld, heeft met de kin­de­ren de eend­jes be­won­derd langs de vij­ver of is op blo­te voe­ten door het dui­nen­land­schap ge­wan­deld. In het park zijn tal van slin­ge­ren­de pa­den. Daar kom je af en toe van het pad af.
Details

Phönix-West , © Johannes Höhn

Phö­nix-West

Staand ge­nie­ten van een bier­tje na het werk. Een ou­de tra­di­tie komt weer tot le­ven. Bier­hal­len waar je staand kunt ge­nie­ten van je bier­tje be­hoor­den 100 jaar ge­le­den nog tot het nor­ma­le straat­beeld van het Ruhr­ge­bied. Te­gen­woor­dig zijn de mees­ten er­van ver­dwe­nen. Bij Phö­nix-West, het ter­rein van een voor­ma­li­ge me­taal­ver­wer­king in Dort­mund blijft de­ze tra­di­tie be­staan. Met het eni­ge ver­schil, dat in het bier­hal van de brou­we­rij Berg­mann niet meer de mijn­wer­kers, maar juist wan­de­laars en fiet­sers een ge­sprek­je met el­kaar aan­kno­pen. Nou, proost!
Details

Das UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein in Essen, © Ruhr Tourismus, Jochen Schlutius

Mijn Zol­l­ve­rein

Vrije­tijds­ple­zier in een wel heel bij­zon­de­re set­ting Het UNES­CO-we­reld­cul­tuur­erf­goed mijn en co­kes­in­stal­la­tie Zol­l­ve­rein is zo­veel meer dan al­leen maar een oud in­du­strie­ter­rein. Het is een mo­nu­ment in de re­gio. De in­wo­ners noe­men het dan ook lief­de­vol de "Ei­fel­to­ren van het Ruhr­ge­bied". Op het ter­rein ont­moe­ten cul­tuur, gas­tro­no­mie en sport el­kaar. En dat al­les in een in­druk­wek­kend de­cor. En wie naar bo­ven gaat heeft niet al­leen een spec­ta­cu­lair zicht over het mijn­ter­rein, maar ook over de he­le re­gio.
Details

Die Villa Hügel in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH

Vil­la Hü­gel

De groot­ste vil­la van het land. Een vil­la die bo­ven het Ruhr­dal troont. Eens de thuis van de in­du­stri­ë­le fa­mi­lie Krupp, nu zijn de poor­ten open voor ie­der­een. Be­zoe­kers ra­ken snel in ver­won­de­ring bij het zien van de fas­ci­ne­ren­de ar­chi­tec­tuur en de di­ver­se kunst­schat­ten. Rho­do­den­dron zo­ver de blik reikt, exo­ti­sche plan­ten en stand­beel­den met een rij­ke ge­schie­de­nis ma­ken van een wan­de­ling door het Hü­gel­park een heel bij­zon­de­re er­va­ring. En ook het uit­zicht over­tuigt: be­ne­den in het dal wacht het Bal­de­ney­meer.
Details

Der Baldeneysee in Essen, © Tourismus NRW e.V.

Bal­de­ney­meer

Ont­span­ning in het hart van de Ruhr­me­tro­pool Eerst wan­de­len en dan een duik in het koe­le nat? Een scheeps­vaart op de "wit­te vloot" of zelf ka­pi­tein spe­len tij­dens een ka­no­tocht? Lie­ver ein­de­lijk eens de voe­ten in de lucht ste­ken en van een sun­dow­ner aan de strand­bar ge­nie­ten? Het Bal­de­ney­meer is er voor ie­der­een en het no­di­ge va­kan­tie­ge­voel vindt men hier mak­ke­lijk met slechts een trein­rit. Want het stuw­meer ligt dan wel op een idyl­li­sche plek, maar toch ook in het hart van de Ruhr­me­tro­pool.
Details

Stalen structuur van de dansende hoogspanningsmast in Oberhausen in het Ruhrgebied, © Johannes Höhn

Ga wel door!

 Een ooievaar in de Uiterwaarden van de Stever (Olfen), © Johannes Höhn

Door het park naar de pick­nick

lees meer
Saalhausen bosavonturenparcours met kliffen van Rinsley, © Johannes Höhn

Heel na­tuur­lijk

lees meer
Bochumer Bruch in Wülfrath, © Johannes Höhn

Al­les be­hal­ve het ste­nen tijd­perk

lees meer