Uitzicht over Bonn vanaf de Skywalk Rabenlay, © Johannes Höhn

Mooi wel Bonn en Re­gi­on!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Uitzicht vanaf het Skywalk-uitkijkplatform in Bonn, © Johannes Höhn

Bo­ven de da­ken van Bonn


Be­kijk de stad met an­de­re ogen

Ergens daar achter, daar was de voormalige Bondsdag. En de groene strook rondom het kasteel midden in de stad? Dat is vast en zeker de 'Hofgarten'. Ook de toren van de Bonner Münster zijn van verre al te zien. En natuurlijk ook de uiterwaarden van de Rijn. Net zoals Kasteel Drachenburg en de Petersberg. Maar het perspectief is gelijk anders, als je Bonn niet van dichtbij maar juist van verder weg bekijkt. Vanaf het uitkijkpunt bij de steile rand van een oude steengroeve kun je over het Rijndal tot naar de stad kijken. En plotseling valt het op hoe groen niet alleen de omgeving, maar ook Bonn zelf is.

Logisch, het Zevengebergte en het romantische Rijndal, waar al zoveel schilders en dichters mee dweepten, ligt direct voor de huisdeur van de voormalige hoofdstad. Maar er is ook een stadsbos, uitgestrekte parken en tuinen, waar je tot rust kunt komen en het alledaagse leven even helemaal kunt vergeten. En dat zelfs letterlijk en met officiële toestemming 'van bovenaf'.

Beethovens geboorteplaats Bonn, © Johannes Höhn

Over­al Beet­ho­ven, maar Bonn kan nog veel meer


Over­al Beet­ho­ven, maar Bonn kan nog veel meer

Verandering van perspectief, © Tourismus NRW e.V.

's Zomers zitten studenten in de 'Hofgarten' op het gazon en leren, terwijl voor het Beethoven-huis in de binnenstad van Bonn een groep mensen bij elkaar staat, die in de voetstappen van de beroemde componist willen stappen. Ze wandelen vandaag naar de plekken, die de kunstenaar tijdens zijn kinderjaren en jeugd hebben gevormd. De wandeling gaat dwars door de stad, langs de oevers van de Rijn maar ook door de bossen tot naar de Drachenfels.

Ook zij beleven een wissel van het perspectief. Ze zien de stad, waar de hoge politiek niet meer de dienst uitmaakt, maar waar zich een moderne mix van kunst en cultuur, studentenleven en urbane lifestyle heeft ontwikkeld, plotseling met heel andere ogen. En zetten misschien ook hun smartphones even uit. Want we zijn even een poosje weg. In Bonn. Rondom Bonn. Of zelfs boven de daken van Bonn.

Mooi wel Bonn en Region!

In­si­der­tips

Bonn en Beet­ho­ven ho­ren ge­woon bij el­kaar. Maar ook: Bonn en het ro­man­ti­sche Rijn­dal of Bonn en de ur­ba­ne stads­tuin.

Kruisgang Bonner Münster met uitzicht op de spits, © Johannes Höhn

Kruis­gang Bon­ner Mün­ster

De mails kun­nen wel even wach­ten. Nieu­we of­fli­ne-zo­ne in de Bon­ner Mün­ster. Ik ben dan even of­fli­ne. Want 'e­ven­tjes uit­scha­ke­len be­schermt te­gen over­ver­hit­ting'. Dat staat ge­schre­ven op de blau­we lig­stoe­len, die op een ga­zon bij de kruis­gang in de Bon­ner Mün­ster staan en je uit­no­di­gen, even vaart te min­de­ren. Het hof werd of­fi­ci­eel ver­klaard tot of­fli­ne-zo­ne en biedt een mo­ment ab­so­lu­te stil­te mid­den in de ci­ty van Bonn. Hier wor­den geen mails ge­le­zen en geen Whats­app-be­richt­jes be­ant­woord. Dat kan wach­ten!
Details

Uitzicht op Steinfels vanaf het uitkijkplatform Skywalk bij Bonn, © Johannes Höhn

Sky­walk Ra­ben­lay

Dui­ze­lig langs de stei­le rand. Het Ze­ven­ge­berg­te en het Rijn­dal in één oog­op­slag. Maar voor­al niet naar be­ne­den kij­ken. Toch wel! In ie­der ge­val. Want het uit­zicht van­af het uit­kijk­plat­form van de Sky­walk, die uit­steekt over de stei­le rand van de berg Ra­be­ley, is ge­woon adem­be­ne­mend mooi. Dit gaat van­af het na­tuur­re­ser­vaat Ze­ven­ge­berg­te naar het Rijn­dal, waar­van schil­ders en dich­ters al eeu­wen mee dwe­pen en zich door la­ten in­spi­re­ren. Maar of zij het lef zou­den heb­ben ge­had, om zich op de in­druk­wek­ken­de hou­ten con­struc­tie te be­ge­ven...
Details

Kasteel Drachenburg bij Bonn, © Johannes Höhn

Beet­ho­ven-wan­del­pad

'Lud­wigs Lust'. Een wan­de­ling in de voet­spo­ren van Lud­wig van Beet­ho­ven. De jon­ge Lud­wig van Beet­ho­ven was graag bui­ten en maak­te uit­stap­jes en wan­del­rei­zen, om zijn woon­plaats rond­om Bonn te le­ren ken­nen. Te­gen­woor­dig ver­bindt een wan­del­pad 22 plek­ken in Bonn en de Rhein-Sieg-Kreis, die de bui­ten­ge­wo­ne kun­ste­naar heb­ben ge­vormd tij­dens zijn kin­der­tijd en jeugd. Hij is on­ge­veer 15 ki­lo­me­ter lang, maar ie­der­een moet er wel re­ke­ning mee hou­den: Lud­wig ging graag wan­de­len en had ook geen pro­bleem met de ber­gen.
Details

Glade op het Skywalk-uitkijkplatform bij Bonn, © Johannes Höhn

Ga wel door!

Panorama van Keulen met kathedraal, Rijn en Rijn schepen, © Johannes Höhn

Van­af de an­de­re kant van de Rijn

lees meer
Steenarend in het roofvogelstation Hellenthal, © Johannes Höhn

Bos en wa­ter

lees meer
Blick auf die Felder in der Nähe von Panarbora im Bergischen Land, © Tourismus NRW e.V.

Ver naar bo­ven

lees meer