Een ooievaar in de Uiterwaarden van de Stever (Olfen), © Johannes Höhn

Mooi wel Mün­ster­land!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Cultuurgoed Nottebeck , © Johannes Höhn

Door het park naar de pick­nick


Mooi­ste pau­zes in het Mün­ster­land

Picknick, © Tourismus NRW e.V.

De fietsen staan al klaar. De laatste wolken zijn verdwenen. En het kwik stijgt tot prettige 25 graden. Dat is ideaal. Nog een laatste kijkje in de koelkast. We hebben alles voor een picknick in de open lucht. Er staat ook nog een fles wijn koud. En voor de kinderen is er vers geperste appelsap direct van de boerderij. Wand het boerenlandschap van het Münsterland wordt bepaald door fruitweiden en andere weiden, romantische uiterwaarden van rivieren en heerlijke parken, waar je altijd wel een schaduwrijk plekje vindt.

Als aan een ketting rijgen in dit uitgestrekt landschap, waarin kleine bergen het uitzicht blokkeren, talrijke kastelen en burchten uit alle denkbare tijdperken aan elkaar. Hier loopt ook de '100 Schlösser Route', die ook wel de koningin van de fietstochten wordt genoemd. Wie hier onderweg is, ongeacht in welke richting je ook fiets, is altijd te gast bij vorsten. Want de meeste oude gebouwen en prachtige kasteeltuinen zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Enkelen bieden ook overnachtingsmogelijkheden voor een romantisch weekeinde met de partner of een korte trip met het hele gezin.

Maar zoals iedereen weet, is ook bij een fietstocht de weg het doel. En die loopt in het Münsterland hoofdzakelijk op vlakke wegen langs meren en rivieren, in diens uiterwaarden zeldzame dieren hun plekje hebben gevonden. Soms zien fietsers op hun route door het open landschap een kudden heckrunderen, die in alle rust op de weide grazen. Maar soms zien ze ook hoe een ooievaar net zijn indrukwekkende vleugels uitstrekt en weg vliegt. Maak ook wolf en lynx, otter en adelaar behoren tot de bewoners van het Münsterland. In kleine dierparken, dierentuinen en biotoop-wildparken, meestal in de directe omgeving van burchten en kastelen, kunnen kleine en grote bezoekers ze van heel dichtbij zien. Sommigen kunnen zelfs geaaid worden. Maar bij het voeren van de roofdieren moet je toch een beetje afstand houden.

Mooi wel Münsterland!

Stadhaven Münster, © Johannes Höhn

En nu gaan we naar de stad!


Mün­ster wacht!

Fietstochten, © Tourismus NRW e.V.

Na zo veel natuur en landschap is een uitstapje naar de levendige grote stad Münster ook de moeite waard. Natuurlijk ook op de fiets. Want die hebben niet alleen in het historisch centrum rondom de Dom, de Prinzipalmarkt en de Lambertikerk voorrang. Met de fiets veilig geparkeerd in de parkeergarage, kun je de bruisende studentenstad met een lange geschiedenis, tal van kunstmusea en individuele winkeltjes het beste te voet ontdekken, voordat je de ontspannen stadsvakantie met een ritje op de waterfiets op de Aasee afrondt.

Mooi wel Münster!

In­si­der­tips

O, prach­tig Mün­ster­land. Je ro­man­ti­sche land­schap­pen no­di­gen uit tot een pick­nick en bie­den zelfs de wil­de die­ren een thuis. En Mün­ster, de hip­pe fiets­stad met ei­gen ha­ven en een le­ven­di­ge kroe­gen­wijk.

Cultuurgoed Nottebeck in Oelde, © Johannes Höhn

Cul­tuur­goed Not­te­beck

Zo voelt de zo­mer. Pick­nick on­der fruit­bo­men. Dat is zo­mer. De voe­ten bloot in het gras. Te­gen een boom ge­leund of com­for­ta­bel in de lig­stoel. En de pick­nick­de­ken ligt ook al klaar. De fruit­wei­den en prui­men­plan­ta­ges rond­om de voor­ma­li­ge rid­der­za­te Haus Nott­beck in Oel­de be­hoort tot de mooi­ste pick­nick­plek­ken in het he­le Mün­ster­land. Er staan ook ta­fels en ban­ken klaar. En het toe­tje hangt als zelf­be­die­ning aan de boom. Zo kun je goed ge­nie­ten.
Details

 Lynx in het Wildpark Anholter Schweiz , © Johannes Höhn

An­hol­ter Schweiz

Voe­ren van de roof­die­ren. Op be­zoek bij wol­ven en wil­de kat­ten. Lang­zaam stroopt de wolf door zijn ge­bied. Als­of hij op de loer licht en de men­sen voor zijn ver­blijf in de ga­ten houdt. Het schu­we dier be­hoort tot de be­wo­ners van het Wild­park An­hol­ter Schweiz in Is­sel­burg. Hij deelt zijn ver­blijf met meer dan 60 ver­schil­len­de dier­soor­ten, waar­on­der ook ot­ter en ren­die­ren even­als vla­ken, die tij­dens vlieg­shows over het park en het meer hun rond­jes draai­en. En een keer per dag no­digt de dier­ver­zor­ger uit, het voe­ren te be­kij­ken.
Details

Haven van Münster, © Johannes Höhn

Stad­ha­ven

Hier hoor je mu­ziek. De hot-spot van Mün­ster. Over­dag naar het mu­se­um. 's Avonds naar de bi­os of het the­a­ter. En dan nog een cock­tail in de bar. En dat al­les met uit­zicht op het wa­ter. De stad­ha­ven van Mün­ster heeft zich in de af­ge­lo­pen ja­ren ont­wik­keld tot een cre­a­tie­ve wijk en ont­moe­tings­plaats. Bij de ka­de­muur van de voor­ma­li­ge op­slag­hui­zen zijn nu bars, res­tau­rants en ca­fés te vin­den. Als het mooi weer is, wordt de mu­ziek na­tuur­lijk bui­ten ge­speeld.
Details

Recreatiegebied Aasee, © Johannes Höhn

Re­cre­a­tie­ge­bied Aasee

In, langs en op het wa­ter. Vrije­tijds­ple­zier bij de Aasee. Wa­ter­fiet­sen schom­me­len langs de oe­vers. Een paar jon­ge­ren tes­ten hun vaar­dig­he­den op het wa­ter tij­dens het stand-up paddling. An­de­ren zijn aan het pick­nic­ken op de wei­de of wan­de­len door het aan­gren­zen­de bos. Het re­cre­a­tie­ge­bied bij de Aasee biedt tal van vrije­tijds­mo­ge­lijk­he­den in de open lucht. Slechts 15 mi­nu­ten wan­de­len van de bin­nen­stad kun je een uit­stap­je ook com­bi­ne­ren met een be­zoek­je aan de die­ren­tuin of het pla­ne­ta­ri­um. Maar ver­geet de zon­ne­crè­me niet.
Details

 Een ooievaar in de Uiterwaarden van de Stever (Olfen), © Johannes Höhn

Ui­ter­waar­den van de Ste­ver (Ol­fen)

Wild en ro­man­tisch. Door de ui­ter­waar­den van de Ste­ver te­rug naar de na­tuur. De kud­de Heckrun­de­ren laat zich niet sto­ren en graast in al­le rust ver­der. Ook de gro­te ezels, die plot­se­ling langs de rand van de weg staan, kij­ken even op en gaan dan weer ver­der. In de idyl­li­sche ui­ter­waar­den van de Ste­ver in Olf­den is de na­tuur de baas. Men­sen kun­nen dit unie­ke land­schap op een acht ki­lo­me­ter lang fiets- en wan­del­pad langs de ri­vier ver­ken­nen. En mis­schien zijn er ook een paar ooi­e­vaars te zien.
Details

Warendorf, © Münsterland e.V.

Vak­werk­stad­je

Heel his­to­risch. Heel idyl­lisch. Wie ooit door de klei­ne kron­ke­len­de straat­jes en langs zwart- of bruin-wit­te vak­werk­hui­zen in de ve­le klei­ne dorp­jes en stad­jes zo­als Wa­ren­dorf of Telg­te heeft ge­wan­deld, komt al­tijd te­rug. In de zo­mer, als de bloe­men voor de hui­zen in al­le kleu­ren bloei­en of in de win­ter, als de his­to­ri­sche ach­ter­grond schit­tert in de war­me kerst­ver­lich­ting. En daar­na zijn de wen­sen van de be­zoe­kers over­dui­de­lijk: "Zo'n huis­je, dát zou wat zijn!"
Details

Steverauen Olfen , © Johannes Höhn

Ga wel door!

Blick auf die Felder in der Nähe von Panarbora im Bergischen Land, © Tourismus NRW e.V.

Ver naar bo­ven

lees meer
De dansende hoogspanningsmast bij het Ripshorsthuis in Oberhausen, © Johannes Höhn

Tijd voor va­kan­tie langs de Ruhr

lees meer
Uitzicht op de vallei van de drietalentour, © Johannes Höhn

Ou­de hut­ten voor een vro­lijk ge­kleur­de cou­lis­se

lees meer